TAKDİM
 
 
         Yazarın gàyesi okunmaktır. Onun duygu ve düşüncelerinin mahsulü olan yazılarının, bir yerlerde neşredilmesi gerekmektedir. Günlük gazetelerde, çeşitli dergilerde çıkan yazıların daha kalıcı olması ve daha uzun zamanlara hitap edebilmesi için de kitap hâline getirilmesi lâzımdır. Gazete veya dergiler, ancak araştırmacılara malzeme teşkil edebilmektedir. Kitaplar ise, çeşitli zaman ve mekânlardaki okuyuculara hizmet sunmaktadır.
         Fakat her yazarın, meydana getirdiği her eseri kitaplaştırabilmesi de kàbil olmamaktadır. Kitap basmak ve yayımlamak ticârî bir faaliyet olduğundan, çoğu zaman kâğıtlarda, defterlerde, dosyalarda çürüyüp giden nice eser maksadına eremeden, okuyucu bulamadan, yalnızca mânevî kayıtlara geçerek gözlerden silinmektedir.
         Ben de yazdığım ve zaman zaman mevkûtelerde neşrettiğim eserlerimi kitap hâline getirme imkânını bulamadım. Benim için kıymet ifâde eden her fikir ve his mahsulünün başkaları için aranan ve kıymet verilen bir eser olmayacağının idrâkindeyim. Kitaplarımın ticârî bakımdan gelir getirmeyeceğini bilmekteyim. O sebeple, yazdıklarımın neşredilmesi talebiyle gönderdiğim bâzı yayınevlerinden müspet cevap alamadığım için de üzüntü duymadım.
         Tekniğin sağladığı bu güzel imkândan faydalanarak, çoğaltması kolay ve ucuz olan yolu kullandım ve yazdıklarımı CD-kitap hâline getirdim. Meraklısının eline geçerse, herhangi bir bilgisayar vâsıtasıyla kolayca okunabilecek olan bu tarzla, dördü manzum, dördü mensur yazılarımdan meydana gelen sekiz kitabımı bir CD’de bir araya topladım. Ancak, neşredildiği sırada kullanılan “köşe başlığı” altında toplarken herhangi bir seçme ve ayıklama işlemine tâbi tutmadan, olduğu gibi hepsini bir araya getirdiğimden, mevzû ve tarz bakımından bu yazılar, bir kitapta olması gereken usullere uygun olmadı.
         Böylece, maddî imkânsızlığın verdiği sıkıntıyı bir nebze de olsa gidermeye çalıştım. Sonsuzluğa namzet olan insanoğlunun ortaya koyduğu sayısız eserlerin arasına, birkaç damla da tarafımdan ilâve edilmesi ancak bu yolla nasip oldu. Bu güzel nîmet için Cenâb-ı Hakk’a şükürler ediyorum.
         Göz, kulak, dimağ ve gönlüne hitâp edeceğim meçhûl okuyucularıma en içten selâm, sevgi ve saygılarımı sunarım.
 
                                                     Ekrem KILIÇ [*]
                                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

[*] Ekrem KILIÇ ve Eserleri ile ilgili bir çalışma (B. T.): http://www.risaletalim.com/index.php?topic=303.0