Cumartesi, 14 Şubat 2009 14:09

                                                     
alt

 

 
 

         
                                                         Bâb-ı Fetvâ
                                                                                      DÂİRE-İ MEŞÎHAT-İ İSLÂMİYYE
                                                                                       Mektûbî Kalemi 
                                                                                        aded
                                                                                           124
DÂRÜ’L-HİKMETİ' L-İSLÂMİYYE A’ZÂSINDAN FAZÎLETLÛ SAÎD EFENDİYE
 
FAZÎLETLÛ      EFENDİ
UHDE-İ FÂZILÂNELERİNE MAHREC PÂYESİ TEVCÎHİ LEDE’L-ARZ 18 ZİLKA‘DE 1336 TÂRİHİNDE İRÂDE-İ SENİYYE-İ HAZRET-İ HİLÂFETPENÂHÎYE İKTİRÂN EYLEDİĞİNİN BEYÂNI SİYÂKINDA TEZKiRE-İ MUHIBBÎ TERKĪM KILINDI.
                         22 Zilka’de 1336 / 29 Ağustos 1334 [29 Ağustos 1918]

  ŞEYHÜLİSLÂM nâmına
          Fetvâ Emîni
              (imza) (*)

 


 

(*): Belge kopyası http://www.saidnur.com/ ‘dan alınmış, târih çevirmeleri ve yeniyazıya aktarılması tarafımızdan yapılmıştır. İmzâ, "Şeyhül'İslâm nâmına" Dârülhikmet Reîs vekîli, Fetvâ Emîni Muğlalı Ali Rızâ Efendiye âiddir.

" ŞEYHÜLİSLÂM "ın yanındaki "nâmına" kelimesinin okunuşunu, kıymetli araştırmacılarımız Kadir AYTAR ve Dr. Ramazan BALCI beylerden öğrendim. Kendilerine müteşekkirim. (B. Tunç)