Cumartesi, 19 Şubat 2011 08:57

 
بازآ بازآ هـر آنـچـه هستـى بازآ
گر كافر و گبر و بت پرستى بازآ
این درگه ما درگه نومیدى نیست
صـد بـار اگـر توبه شكستى بازآ
***
Bâz â bâz â her ân çi hestî bâz â
Ger kâfir u gebr u but-perestî bâz â
În dergeh-i mâ dergeh-i nevmîdî nîst
Sad bâr eger tevbe-şikestî bâz â
***

YİNE GEL, YİNE GEL! HER NE İSEN YİNE GEL!.

 KÂFİR, MECÛSÎ, PUTPEREST İSEN DE YİNE GEL!.
    BİZİM DERGÂHIMIZ ÜMİDSİZLİK DERGÂHI DEĞİLDİR.
        YÜZ KERRE TEVBENİ BOZMUŞ OLSAN DA YİNE GEL!..
***
BÂZ Â: pişman ol, nâdim ol, tevbe et, yanlışından dön, vazgeç, rücû et, dön gel, yine gel, geri gel, ..
 
Bedîüzzamân Hazretleri buyurur:
 
Şöhret bir müstebiddir; sâhibine mâl eder başkasının malını.
Meşhur Hoca Nasreddin letifi içinde, zekâtı, yânî onda-biri, onundur asıl malı. [1]
 
Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mâl eder. Şöyle ki:
Beşerin seciyelerindendir: Garib veyâ kıymetdâr bir şey’i asîlzâde göstermek içün, kıymetdâr şeylerin cinsiyle müştehir olan zâta nisbet ve isnad etmektir. Yânî, sözleri revaç bulmak ve tekzip olunmamak veyâhud başka ağraz içün, zâlimâne ve istibdadkârâne, bir milletin netâic-i efkârını veyâ mehâsin-i etvârını bir şahısta görüp ondan bilirler. Halbûki, o adamın şânındandır, o hediyye-i müstebidâneyi reddede... Zîrâ güzel bir sıfat veyâ ulvî bir san’atla meşhur olan bir adam, hüsn-i sûrînin mâverâsını görmek şânından olan nazar-ı san’atperverânesine haksız olarak ona isnad olunan emir arz edilip gösterilirse, "Senin dest-i hattındır" denilirse, o emir san’atın tenâsüb ve muvâzenesinden nâşî olan güzelliğini ihlâl ettiği içün, reddedip i‘raz ve teberrî edecektir. "Hâşâ ve kellâ" diyecektir. [2]
 
Hz. Mevlânâ’yı pek bilmesek de duymayanımız yok gibidir.. “Bâz â! Bâz â! Her ân çi hestî bâz â!” mısrâı ile başlayan rubâîyi de.. Bu rubâînin Mevlânâ’ya atfedildiğini de..
 
Ne var ki, konu ile yakından ilgilenen ilim erbâbına göre, bu meşhur rubâînin Mevlânâ’ya âid olma ihtimâli yok gibi.. Yapılan araştırmalar, dahâ çok, başkalarının bilhassa da Baba Efdâl-i Kâşânî veyâ Şeyh Ebû Saîd Ebu’l-Hayr’ın eseri olduğunu gösterir yönde.. [3], [4], [5], [6], [7]
 
Diğer taraftan, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’mızın da dâhil olduğu [8] çoğunluk; bu mısrâ‘ların Mevlânâ’ya âid olduğu ısrârında..?