Perşembe, 31 Mart 2011 18:21

 

 

Bedîüzzaman, Dârü’l-Hikmet'de iken doldurulan nüfûs, eşkâl ve ikàmet bilgilerinin bulunduğu Devlet-i Aliyye-i  Osmâniyye Tezkeresi:

 
 
MÂLİYE NEZÂRETİ, EVRÂK-I NAKDÎ VE LEVÂZIM MÜDÎRİYETİ
ŞÛRÂ-YI DEVLETİN GAYRİ DEVÂİRDEN MESÂLİH-İ ŞAHSİYEYE
DÂİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR
Kıymeti Beş Kuruştur

 

 
DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE TEZKERESİDİR
İsim ve şöhreti: Bedîüzzaman Saîd Efendi.
Pederi ismiyle mahall-i ikàmeti: Müteveffâ Mirzâ Efendi.
Vâlidesi ismi: Müteveffiye Nûriye Hânım.
Târih ve mahall-i velâdeti: 1295(bin ikiyüzdoksanbeş) ve 1293(bin ikiyüzdoksanüç). Hîzân Kazâsı, Nevrûz Karyesi.
Milleti: Müslim.

San'at ve sıfat ve intihâbe selâhiyeti: Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyye a’zâsından.
Müteehhil ve zevcesi olup olmadığı: Mücerred.
Derecât ve sunûf-ı askeriyyesi
: -

 

  
EŞKÂLİ
Boy: Orta. 
Göz: Elâ. 
Sîmâ: Buğday. 
Alâmet-i fârika-i sâbite: Tam.

SİCİLL-İ NÜFÛSA KAYD OLUNAN MAHALLLİ

Vilâyeti: İstanbul.
Kazâsı: Beyoğlu, Rum-ili, Boğaziçi.
Mahalle ve Karyesi: Sarıyâr.
Sokağı: Fıstıklı Bağlar.
Mesken Numarası: 18/11.
Nev'-i Mesken: Haşâbe, Yabancı.
Esas kaydı: Bitlis Vilâyeti, Hizan Kazâsı, Nevrûz Karyesi.
 
Bâlâda isim ve şöhreti, hâl ve sıfatı muharrer olan Bedîüzzaman Said Efendi,
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye tebâiyetini hâiz olub ol sûretle
cerîde-i nüfûsda mukayyed olduğunu müş’ir işbu tezkere i’tâ kılındı.

 

26 Eylül 1337 [26 Eylül 1921]

Nezâret-i Umûr-i Dâhiliyye