Cuma, 13 Eylül 2013 19:42

 

 

Mutluluğumu Dostlarla paylaşmak istedim..  
B. Tunç


alt


BİLÂL TUNÇ’UN TORUNLARI İÇİN EBCED HESÂBI İLE TA’MİYELİ TÂRÎH

 

Dostum Bilâl Tunç Bey’in olmuş altı torunu;

Dedim ki bir hâtıra kalsın, yazayım bunu…


Doğum târîhi çıksın altı toruna birden;

“Ebced Hesâbı” ile bu uzunca şiirden…


Arûz’la tanzîm lâzım; fakat bu bir hayli zor.

Hece’yi tercîh etmek bu yüzden gerekiyor.


Çünki, isimler pek çok; târihlerse değişik.

Mümkin olmayacaktı aynı kalıba tatbîk…


“Gelenek”de bir gedik açmak zorunda kaldım;

Şekli fedâ ederek mânâyı esâs aldım.

***

“Dede”nin akrânıyım, bendeniz de dedeyim;

Geç de olsa dostumu şöyle tebrîk edeyim:


Hak Teâlâ bu güzel torunları hıfz etsin;

Her türlü musîbetden korusun ve gözetsin!


Anne – babalarıyla iki cihânda mes’ûd;

Sıhhat, huzûr içinde dâim eylesin hoşnûd!


Gelelim sıra ile doğum târîhlerine:

Târîh bulup yazalım böylece her birine…

 

***

 

İki bin üç yılında dede olmuş ilk def’a;

Bilâl Bey bu sûretle katılmış bizim safa…


Muhammed Emre Balcı, On üç Mayıs’da doğmuş;

Emîn’le Rümeysâ’yı saâdetlere boğmuş…


“Doğdu Muhammed Emre Balcı.” desin, düşünsün;                                       

 Mîlâdına, gelerek Şerîf (*), târîh düşürsün.                      +  1413   طوغدى محمد أمره بالجى                                                                      
+    590  شريف  (Şerîf: şerefli, isim)  
=  2003

 

Hümeyrâ – Cengiz çifti kim bilir nasıl mesrûr?

Bilâl Bey’in ikinci torunu etti zuhûr:

Zeyneb Nûr Güzeloluk Doğdu.” Tuttu hesâbım:  Mîlâdî İki bin üç yılında, geldi tâbım…              
  
 
+  زينب نور كوزل اولوق طوغدى   1560
+     443   تابم   (tâb: güç)     
=   2003


Zeyneb’e kardeş geldi, Alperen bu, yetişti;

Bilâl Bey’de torunlar artık üçe erişti.

Alperen Güzeloluk Doğdu.” Kalmadı  bir gam;            

Mîlâdî İki bin beş, ekle târîhe “tamâm”…                   
آلپ أره ن كوزل اولوق طوغدى   1524  +   
+    481  
تمام
2005


Rümeysâ’yla Emîn’in ikinci oğlu oldu;

Dört  torunlu Bilâl Bey coştu, sürûrla doldu.

“Doğdu Ömer Fârûk Balcı., açıldı sünbül, gül;                             

 “Mîlâdî İki bin beş” dedi, geldi bir “recül”…      + 1772   طوغدى عُمَر فاروق بالجى  
+   233   
رجل    (recül: erkek, kişi)
=  2005


Cengiz ile Hümeyrâ sevinmişlerdir mutlak;

Torunlar da beş oldu, hepsini hıfz etsin Hakk!

“Doğdu Mehmed Bahâdır Güzeloluk.” bu sene.                                        

“Tâc-i Kilk” gelsin târîh söylesin; sen bul, dene طوغدى محمد بهادر كوزل اولوق   1539   
+   تاج كِلْكْ   474   (tâc-i kilk: kalemin tâcı)
= 2013  
                                                                    

Bu altıncı torunu Bilâl Tunç dostumuzun;

Topluca târih düştü, oldu manzûme uzun.

Yusûf Seydâ – Ayşe Nûr kavuştu ilk yavruya;

Cennet-âsâ bir yuva, hayât sanki bir rü’yâ.

Torunların küçüğü, şimdilik, en sondadır;

Dedesinin hem adı, hem soyadı ondadır.

(D.T.: 12 Ağustos 2013 ; Fotoğraf: 11 Ekim 2013)

“Doğdu Bilâl Talha Tunçunutma bunu zinhâr;                                  

Batmasın aslâ ona, târîhine gelsin “hâr”…                        
+ طوغدى بلال طلحه طونچ    1212       
+   801  خار   (hâr: diken)                                                                                           
= 2013 
   
  
                                                                                           
Allâh nice hayırlı torunlar ihsân etsin;

Cümlesinin ömrünü hayırlı, âsân etsin.


Nûrlu yolda büyüsün; atılsın sağlam temel:

Hepsine diliyorum âfiyet, îmân, amel…

Bu nazm Ekrem Kılıç’tan yavrulara hediye;

Büyüyünce ansınlar dâim rahmetle  diye…

                                                                       Antakya, 15.08.2013

 

 TA’MİYELİ TÂRÎH BEYTİNİN EBCED İLE HESAPLANMASI:

Ta’miyeli târîhler, ana ibârenin ebced değerlerine, ek bir ibârenin değerinin toplama veyâ çıkarma sûretiyle tamamlanması yoluyla bulunur.

[Doğdu …] ibârelerinin Osmanlıca (Arap alfabesi ile) yazılışındaki harflerin toplamı yanlarına yazılmıştır. (Şeddeli harfler tek harf olarak hesaplanmıştır)

"….."  kelimelerinin  toplamı da karşılarında kayıtlıdır. 

Beyitlerde bulunan [gelerek, geldi, gelsin] kelimeleri burada toplama yapılacağına işârettir. İki rakam toplanınca çocukların doğum târîhlerini verir.

Açıkça ifâde edilmediği yerlerde, Mîlâd gibi ibâreler, yılların Mîlâdî olduğuna işâret etmektedir.

(*) Şerîf isminin, aynı zamanda M. Emre Balcı’nın diğer dedesine âit olduğunu manzûmeyi yazdıktan sonra öğrendim.

 

 

BİLAL TUNÇ BEY’İN TORUNU ESLEM NUR TUNÇ’UN DOĞUMUNA EBCED HESABIYLA TA’MİYELİ TÂRÎH NAZMI:

Mîlâdî             : 25 Şubat 2016, Perşembe

Hicrî                : 16 Cemâziy’el-evvel 1437

Rûmî               : 12 Şubat 1432

En son torun doğmuş; Bilal Tunç hamdle ansın, söylesin…

Duysun bütün dostlar, bu Eslem Nûr’a, “mâşallah” desin!

Çık “meşk”i, “sâkıb mürg-i dil”den, söyle târîh nazmını;  مشق     ثاقب مرغ دل

Hakk, Ayşe – Yûsuf  Tunç’ların neslin mübârek eylesin…

                                                                       Şanlıurfa, 10.04.2016

                                                                       Ekrem Kılıç

Lügatçe ve hesabı:

Meşk: yazı örneği, uzun uzun yazmak, bilmeyene öğretmek; sür’at, hız.

Sâkıb: parlak; delip geçen (yıldız)

Mürg-i dil: gönül kuşu

Arûzun (müstef’ilün/müstef’ilün/müstef’ilün/müstef’ilün) vezninde tanzîm edilen bu ta’miyeli târîh nazmında “sâkıb mürg-i dil”in Osmanlıca yazılışının ebced değeri toplamı 1877’den, “meşk”in değeri 440 çıkınca 1437 bulunur ki, Eslem Nûr Tunç’un doğum hicrî târîhidir.

 

TEŞEKKÜR: Fakīr için dahâ değerli bir hediye olamazdı..! Sonsuz teşekkürler sunuyorum, evlâd ü iyâlinizle iki-cihân saâdetleri diliyorum Aziz Dostum, Ekrem Ağabeyim..!

Bilâl TUNÇ

 

 

İLGİ: Ebced Hesâbı veyâ Hisâb-i Cümel