Cumartesi, 13 Haziran 2009 
 
DOĞRU TÂRİHÇELER İÇİN 

                                                                      B. TUNÇ

 
 
Tashih, Nüsha ve İmlâ Birliği çalışmalarım sırasında Risâle-i Nûr mihverli farklı cemâat mensupları ile de -internet üzerinden- fikir ve bilgi alışverişlerimiz oldu. Anladım ki; sehivler, imlâ bozuklukları ve nüsha farklılıkları hepimizin ortak derdimiz. Bu hâl; inşâallah, çözümü kolaylaştırıcı bir itici güç olacak gibi görünüyor. Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîn’in rahmetinden umulur ki, sehivsiz, farklılıkları dipnotlarla giderilmiş, Risâle imlâlı nüshalar en kısa zamanda gönül birlikteliğimizi de pekiştirsin!..
 
Yeni belgeler, yeni tesbitler, bilinen belgelerin yeniden değerlendirilmesi ile; mevcud Üstâd Târihçelerindeki farklılıkların giderilmesine, sehivsiz Târihçeler te’lîfine bir engel kalmamıştır. Erbâb-ı kalemin bundan böyle yanlış yapma ma’zeretleri bulunmadığı gibi bîgâne kalma lüksleri de yoktur. Gelsinler yâ bu tesbitleri çürütsünler, yâ da Allah rızâsı için kalemlerinin hakkını versinler..
 
Târihçe-i Hayât’la ilgili mütevâzı’ çalışmalar, dahâ evvel peyderpey efkâr-ı âmmenin tedkik ve takdirlerine arz edilmişti. Şimdi, topluca; müdakkik kardeşlerimizin, araştırmacı, nâşir ve yazarlarımızın istifâdelerine sunulmaktadır: