Perşembe, 02 Temmuz 2009 

 

Bedîüzzamân'ın Gazete Çıkartmak için Matbûât İdâresine Yaptığı Mürâcaatla ilgili bir belge

 

 
BÂB-I ÂLÎ
NEZÂRET-İ
CELÎLE-İ DÂHİLİYYE 
İdâre-i Matbû’ât
Aded
1498
 
Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî Efendi Hazretleri tarafından takdim idilüb İdâre-i Çâkerîye havâle buyurulan arz-ı hâlde siyâset-i Şer’iyye ve ulûm ve şu’ûn-i muhtelifeden bâhis olmak ve şimdilik haftada bir, ilerüde yevmî çıkarılmak üzere “Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrâd” nâmıyla Türkçe ve Kürdçe bir gazete neşrine me’zûniyet i‘tâsı istid’â edilmiş olmasıyla Matbû’ât Nizamnâmesinin üçüncü ve dördüncü maddelerinin fıkra-i ûlâları ahkâmına tevfîkan müsted’î-i mûmâ ileyh hakkında mu’âmele-i lâzıme îfâsıyla netîcesinin inbâsı husûsunun Zabtıyye Nezâret-i Aliyyesine emr ve iş’âr buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

 

Fî 10 Muharrem sene 327 ve fî 20 Kânûn-i sânî sene 324 [2 Şubat 1909]

Matbû’ât-ı Dâhiliyye Müdîri
        Mehmed Tevfik