Salı, 03 Kasım 2009 
 
"Risâle-i Nûr ve Bedîüzzamân" Çalışmaları
B. Tunç

 

 
Asrın Kur’ân Tefsîri Risâle-i Nûr Külliyâtı ve Muhterem Müellifi Bedîüzzamân, ülke ve dünyâ gündeminin değişmeyen öncelikleri arasında olmaya devâm edecekler, yeni dünyâ düzeninin şekillenmesinde şüphesiz söz sâhibi olacaklardır..
 
Ancak dar dâirede gerek Külliyât, gerekse Bedîüzzamân üzerinde yeterli akademik çalışmaların yapıldığını söylemek mümkin olamamaktadır ne yazık ki.. Sehivlerden arındırılmış, imlâ ve nüsha birliği sağlanmış bir Külliyât metni ve Bedîüzzamân Târihçeleri henüz ortaya konulamamıştır.. Bu hâl, Risâle-i Nûr Câmiasının ortak sorumluluğudur ve herkes bu ortak sorumluluk şuûru ile mes’elenin halli için elini taşın altına sokmak mecbûriyetindedir.
 
Konu üzerinde; cemâatler, kişi ve gruplar bazında birbirinden bağımsız, farklı mecrâlarda ümid verici çalışmalar yapılmıyor değil ama istenilen seviyede olduğunu söylemek zor..
 
Bu meyânda, mes’elenin ehemmiyetinin idrâkinde olan ba’zı Ağabey ve Kardeşlerimizle yapılan fikir alışverişi sonunda teşekkül eden, şöyle bir çalışma programı düşüncemi paylaşmak istiyorum:
 
A- İMLÂ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI: Yeniyazı Külliyât nüshalarında İmlâ Birliğinin sağlanabilmesı için; Risâle-i Nûr’un aslî dilini esâs alan İmlâ Kàideleri tesbîtine, İmlâ Kılavuzuna ve Lugate zarûret derecesinde ihtiyaç bulunmaktadır.

 

1- İmlâ Kàideleri: http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/13-ba-zi-imla-kaideleri 'deki çalışmalar müsvedde olarak kullanılabilir. Mütehassıs bir hey’et tarafından gözden geçirilmek sûretiyle kalıcı bir duruma getirilebilir. 

Bu çalışmalarda TDK'nın (Risâle İmlâsına ters düşmeyen!) İmlâ Kurallarından yararlanılması tabîîdir.  
 
2- İmlâ Kılavuzu: http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/15-imla-kilavuz-cug-u'daki liste üzerinde çalışılarak ve eklemeler yapılarak zamanla bir İmlâ Kılavuzu teşkil edilebilir.
 
3- Lugat: Konu uzmanlarından müteşekkil bir hey’et nezâretinde efrâdını câmî ağyârını mânî bir lugat çalışması yapılmalıdır. Bu lugat, İmlâ Kılavuzu vazîfesi de görebilmelidir..
 

B- NÜSHA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI:
 
1- Arşiv Teşkîli: Ulaşılabilen eski-yeni bütün eser ve belgeler arşivlenerek (en azından fotokopi olarak veyâ elektronik ortamda) araştırmacıların istifâdelerine sunulmalıdır. 
 
2- Tashih ve Nüsha Birliği Çalışmaları:
- Başta Üstâd tashihliler - Ulaşılabilen bütün nüshalar karşılaştırmalı olarak taranmalı, kâtip/baskı hatâları düzeltilmelidir.

http://www.risaletashih.com/index.php/tesbitler  ve yapılan başka çalışmalardan faydalanmak zaman tasarrufu sağlayacaktır.
 
Nüsha farklılıklarının dipnotlarla gösterilmesi nüsha birliği için önemli bir merhale sayılabilir. 
 
3- Musahhah Risâle-i Nûr Külliyâtı: Tashih, İmlâ ve Nüsha Birliği çalışmalarının tamamlanması ile teşekkül edecektir.
 
Aşağıdaki bağlantıda örnek çalışmalar bulunmaktadır:
http://www.risaletashih.com/index.php/musahhah-metinler 
 
 
C- TEMEL KÜLLİYÂT METNİ: Sehivlerden arındırılmış, dipnotlarla nüsha farklılıkları belirtilmiş hatt-ı Kur’ân ile yazılmış veyâ basılmış Külliyât nüshası Temel Metin kabûl edilerek Nüsha Birliğinin devamlılığı te’min edilecektir.
 
 
D- BEDÎÜZZAMÂN TÂRİHÇESİ ÇALIŞMALARI: Sehivsiz bir Târihçe te’lîfini hedeflemektedir.
 
1- Târihçe Tashihleri, Belge - Kaynak Tesbitleri ve Değerlendirmeleri: Aşağıdaki linkte gösterilen çalışmalar gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması ile “sehivsiz” Bedîüzzamân Târihçelerinin alt yapısı tamamlanmış olacaktır..
http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/36-dogru-tarihceler-ve-nusha-birligi

2- Sehivsiz Târihçe Te’lîfi: Görüldüğü gibi kaynaklardaki bilgi ve belgeler yeniden tedkikten geçirilmek sûretiyle çalışmanın altyapısı önemli ölçüde hazırlanmış..
 بسم الله الرحمن الرحيمdeyip te’lîfe başlanabilir..