Salı, 02 Nisan 2013 13:36

 
Serbestî
Sayı: 151,  Sahîfe: 3
4 Nîsan sene 1325
[17 Nîsan 1909]
Cum‘aertesi
 
 
Asker Kardeşlerime
 
Ey şanlı muvahhidîn! Ve ey bu millet-i mazlûmeyi ve mukaddes İslâmiyyet’i iki büyük varta-i azîmeden kurtaran muhteşem ve muntazam kahramanlar!.
Cemâl ve kemâliniz, intizâm ve inzibâttır. Nasıl ki, en müşevveş zamanda hakkıyle gösterdiniz. Ve kuvvet ve hayâtınız, hattâ hayât-ı İslâm da itâattedir. Nasıl ki, en ufak âmirlerinize karşı da gösterdiniz.. Biliniz ki, şimdi Şerîat ve umum İslâmiyyet’in nâmûsu ve haysşyyeti sizin itâateinize vâbestedir.. Sancak-ı Tevhîd-i İlâhî sizin yed-i şecâaetinizdedir.Ve o mübâreğin kuvveti itâatdir. 
Bilirsiniz ki, otuz milyon nüfus yüz sene zarfında böyle iki inkılâb-ı azîm vücûda getirmediler. Siz askerler itâat kuvvetiyle Şerîat’in iki mu‘cize-i kübrâsı hükmünde olan bu kansız iki inkılâbı vücûda getirdiniz. Peygamberi memnun etdiniz. Bu memnûniyeti te’kid ve te’min etmek içün menba‘-ı kuvvetiniz olan itâate dahâ ziyâde dikkat ediniz. O müşfik pederleriniz olan zâbitlerinizi mes’ûl etmek içün işe karışmayınız. Şimdi iş bitti.. Sizin kuvve-i müfekkireniz hükmünde olan zâbitlerinizin âgûş-i şefkatlerine ilticâ ediniz. Zîrâ Kur’ân ve Hadîs ve hikmet ve tecrübe ile sâbittir ki, itâat, askere farz-ı ayndır.. İtâat-i tâmme olmasa hayât-ı İslâm tehlikede kalır.. Şerîat-i Garrâ’nın muhâfızı sizsiniz.. Şerîat-i Muhammedî de itâati emreder. Zîrâ ulu’l-emre itâat farz-ı ayndır. Sizin zâbitleriniz de size ulu’l-emrdir. Kānû-i Esâsî’yi Şerîat’e istinâd ile umûmumuz kabûl etdik. İtâatde bulunan bin kişi itâatsiz ve intizamsız yüzbin kişiye galebe eder.Bu iki inkılâb bunu isbât etdi. Zîrâ umum millet yapamadı, siz yaptınız. Eğer sizin itâatinizde biraz bir za‘fiyyet görürlerse büyük cesâret alırlar, hudûdları tecâvüz ederler. Eğer siz âmirlerinize itâate dahâ ziyâde kuvvet vermez iseniz Şerîat’e karşı mes’ûl olursunuz. Resûl-i Ekrem Asr-ı Saâdet’de olduğu gibi şimdi de Haremeyn-i Şerîat’den ma‘nen elini kaldırmış gibi size itâati emrediyor. Zîrâ Şerîat’in bekāsı ve teâlîsi askerlerin itâatiyledir.
Bedîüzzamân
Saîd-i Kürdî
 
B. Tunç     Ö. İ. Pektaş     Y. S. Tunç