Salı, 02 Nisan 2013 13:37

 
 
Volkan
Sayı: 107,  Sahîfe: 3, 4
26 R.evvel 1327 4 Nîsan 1325 17 Nîsan 1909
Cum‘aertesi
alt
 
alt
 
Kahraman Askerlerimize
Ey şanlı asâkir-i muvahhidîn! Ve ey bu millet-i mazlûmeyi ve mukaddes İslâmiyyet’i iki def‘a büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar!.
Cemâl ve kemâliniz, intizâm ve inzibâttır. Bunu da hakkıyle  en müşevveş zamanda gösterdiniz. Ve hayâtınız, kuvvetiniz itâattedir. Bu meziyyet-i mukaddeseyi en ufak âmirlerinize karşı bile irâe eylediniz. Otuz milyon Osmanlı ve üçyüz milyon İslâm’ın nâmûsu artık sizin itâatinize bağlıdır. Sancâk-ı Tevhîd-i İlâhî sizin yed-i şecâatinizdedir. Sizin o mübârek elinizin kuvveti de itâettir. Sizin zâbitleriniz müşfik pederlerinizdir. Kur’ân, Hadîs ve hikmet ve tecrübe ile sâbittir ki, âmire itâat farzdır.
Ma‘lûmunuzdur ki, otuzüç milyon nüfus yüz sene zarfında böyle iki inkılâbı yapamadı. Sizin o itâatden neş’et eden hakīkī kuvvetiniz umum milleti ve İslâmiyyet’i edyûn-i şükran etdi. Bu şerefi hakkıyle e’yid etmek zâbitlerinize itâatledir. İslâmiyyet’in nâmûsu da o itâatdedir. Biliyorum ki, müşfik pederleriniz olan zâbitlerinizi mes’ûl etmemek içün işe karıştırmadınız. Şimdi iş bitdi. Zâbitlerinizin âgûş-i şefkatlerine atılınız. Şerîat-i Garrâ böyle emrediyor. Zîrâ zâbitler ulu’l-emrdirler ve ulu’l-emre itâat farz-ı ayndır. Şerîat-i Muhammedî’nin muhâfazası da itâatledir.
Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî

B. Tunç     Ö. İ. Pektaş     Y. S. Tunç