Salı, 02 Nisan 2013 15:43

 

Dikkat!: Yazı başlığı 151. sayı ile ayni ise de metin farklı..

alt

Serbestî
Sayı: 152,  Sahîfe: 3
5 Nîsan sene 1325
[18 Nîsan 1909]
Pazar
alt 
 
Asker Kardeşlerime
Ey asâkir-i muvahhidîn! Şerîat nâmına size söylüyorum ki; İslâmiyyet’in rûh-i kuvveti ordudur. Ve ordunun da rûhu ve müfekkiresi mektebli zâbitlerdir. Bunlara ilişmek hayât-ı millete ve devlete cinâyet etmekdir. Şimdiki âlemde şecâat-i akliyye ve fikriyyedir ki; biri binlere mukābil gelir. Bir münevverü’l-fikr mektebli zâyi‘ etmekle binler adamı mübâreze-i medeniyyede gāib etmiş gibidir. Bu zamanda yalnız şecâat-i maddiyye kâfî değildir. Zîrâ ecnebîler bize fenn-i harb ile galebe çalmışlar..     
***
Bir sene zarfında zâbit ve asâkiri cem‘iyyetlere intisab cihetiyle siyâsete karışmaları pek fenâ tohum-i fesad ve inhilâl-i itâate isti‘dâd vermiş idi.
Eğer şu son vak‘a husûle gelmeseydi şimdiki hâlden bin def‘a müdhiş zararları tevlid edecekdi. İnkırâzı da muhakkak idi. Şimdi, elhamdülillâh, devâm-ı meşrûtiyyete kalbimiz mutmaindir. Bu ikinci inkılâb eski fesâd-ı sârîyi mahvvetdi. İnkılâb olduktan sonra orduyu siyâsete karıştıran ve o vâsıta ile itâat-i askeriyeye zaaf veren bu inkılâbdan evvel adamların hatâlarıdır ve cinâyetleridir. Mes’ûliyet de onlara âiddir.
Bedîüzzamân
Saîd-i Kürdî
 
 
B. Tunç     Ö. İ. Pektaş     Y. S. Tunç