Perşembe, 04 Nisan 2013 11:03

 
alt
Serbestî 
Sayı: 154,  Sahîfe: 3
 
7 Nîsan 1325
[20 Nîsan 1909]
Sâlî
alt
 
Umûm Zâbitânımıza
 
Geçenki makāle-i âcizîde mektebli zâbitân-ı askeriyyeye karşı tevehhüm edilen neferâtın pek ziyâde nâbecâ olub, aslâ ve kat‘â muvâfık-ı akıl ve hikmet olamayacağını tafsîlen îzah eylemiş idim. Ba‘zı taraflarca maksadım sû-i tefsîre uğramış olduğundan bi’t-tekrâr îzâh-ı merâma mecbûr oldum. Bu millet-i muazzama-i Osmâniyye’nin nigehbân-ı meşrûtiyyeti olan asâkirin zâbitleri bilâistisnâ cümlesi şâyân-ı ihtirâm oldukları cihetle efrâd-ı asâkirin kâffesi kendi zâbitlerine ister mektebli, ister alaylı olsun onlara karşı tâat-i kâmilede bulunmaları şer’an ve hikmeten vâcibdir.
 
Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî
 

B. Tunç     Ö. İ. Pektaş     Y. S. Tunç