Perşembe, 04 Nisan 2013 11:08

 
alt
İkdâm
2 Cemâdiel-âhir 1338
22 Şubat 1336 – 1920
Bâzar
Sayı: 8273 Sahîfe: 1

 

KÜRDLER VE OSMANLILIK
Şerif Paşa’nın Ermenîler ile İ’tilâfı
Kürdler’in hiddet ve galeyânı
Pâris’de bulunan Şerîf Paşa’nın Bogos Nubar Paşa ile Kürd Milleti nâm ve hesâbına olarak akd etdiği i’tilâf hakkında yazmış olduğumuz başmakālede bu i’tilâfın ciddî ve hakīkī olamayacağı fikir ve kanâatini dermeyân eylemiş idik. Zîrâ her zaman merd ve necib Kürd Milleti’nin Câmia-i Osmâniyye’den iftirak etmeyi aslâ hâtırdan geçirmediğini ve Hilâfet’e dâimâ merbût kalmak fikir ve emeli perverde eylediğini okumak şimdiye kadar gösterdiği harekât ve sekenâtdan tamâmen anlamış idik.
Filhakīka makālemizin intişârı üzerine birçok Kürd mu‘teberânı idârehânemize gelerek Şerif Paşa’nın i’tilâfı umum Kürd Milleti’ne izâfe edilemeyeceğini ve Şerif’in böyle bir i’tilâf akdine aslâ salâhiyetdâr olmadığını beyân eylemişlerdir. 
Şehrimizde sâkin Kürd ricâlinden bu i’tilâfı protesto yolunda birçok muharrerât vârid olmuştur. Bunlardan birini bervech-i zîr aynen dercediyoruz:
İkdâm Cerîde-i Mu‘teberesine
Evvelki günkü gazeteler, Paris’de Şerif Paşa ile Ermenî hey’et-i murahhasası reîsi Bogos Nûbar Paşa arasında Kürdistan ve Ermenistan hakkında bir i’tilaf akd edildiğini yazarak, Kürd efkâr-ı umûmiyyesinden istîzâhâtda bulunuyorlardı.
Dörtbuçuk asırdan beri vahdet-i İslâmiyy’enin fedâkâr ve cesûr hâdim ve tarafdârları olarak yaşamış ve diînî an’anesine sadâkati gāye-yi hayât bilmiş olan Kürdler; henüz beşyüzbine karîb şühedâsının kanı kuruma­dan, şişlere geçirilen yetimlerinin, gözleri oyulan ihtiyârlarının hâtırala­rını teessürlerle anarken; İslâmiyyet’in zararına olarak, târîhî ve hayâtî düşmanlarıyla i’tilâf akdetmek sûretiyle; salâbet-i dîniyyeleri hilâfında iftirak-cûyâne âmâl ta‘kib edemezler. Binâenaleyh, Kürd vicdân-ı millîsinin bu tarz-ı tahassüsüne mugāyir hareket eden zevâtı da tanı­mazlar.. Ve yegâne emelleri de; vahdet-i dinî ve millîlerini muhâfaza ol­duğundan, keyfiyyetın îzâhına delâlet buyurulmasını muhterem gazte­nizden istirham ederiz.
 
[Sâdât-ı Berzenciye’den] Da‘vâ Vekili
Ahmed Ârif
[Hîzan Sâdât-ı Kirâmından İhtiyât Binbaşısı]
Muhammed Sıddık
  Ulemâ-yi Ekrâd’dan
Saîd-i Kürdî
B. Tunç     Ö. İ. Pektaş     Y. S. Tunç