Salı, 23 Nisan 2013

 

 

Bedîüzzamân’ın Makālâtı

Bedîüzzamân Saîd-i Nursî Hazretlerinin 6 Ağustos 1908 - 22 Temmuz 1920 arasında muhtelif vesîlelerle neşredilen yazılarını erişimi kolaylaştırmak için düzenlenen bir cedvelle arz ediyoruz. Ayrıca cedveldeki sıraya göre ek açıklama ve bağlantılar verilmiştir.

İstifâdeye ve duâya medâr olması dileği ile..

Sıra Makāle Târih Sayı: Sayfa Mevkūte
1 Veşâvirhum Fi’l-Emr

24 Temmuz 1324

6 Ağustos 1908

1: 4 REHBER-İ VATAN
2 Kürd eşrâf ve mu’teberânından Molla Saîd-i Meşhûr tarafından Ulemâ ve Meşâyih ve Rüesâ ve Efrâd-ı Ekrâd’a hitâben yazılan mektûbudur

24 Ağustos 1324

6 Eylül 1908

14: 3 İTTİHAD VE TERAKKī
3 Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır

19, 26 Eylül 1324

2, 9 Ekim 1908

2: 11,12,13,14

3: 24

MİSBÂH
4 Kürdler Yine Muhtâcdır

6 T.sânî 1324


19 T.sânî 1908

1: 2 ŞARK VE KÜRDİSTAN
5 Hamîdiyye Alaylarına Dâir Beyân-ı Hakīkat

7 T.sânî 1324

20 T.sânî 1908

46-140: 7 ŞÛRÂ-YI ÜMMET
6 Kürd Âlimi(Mâba‘di)

22 T.sânî  1324

5 Aralık 1908

(4 ve) 5/3 ŞARK VE KÜRDİSTAN
7 Bedîüzzamân Molla Saîd‑i Kürdî'nin Nesâyihı

22 T.sânî 1324

5 Aralık
1908

1: kapak, 7 KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
8 Yâ Ma’şere’l-Ekrâd!

29 T.sânî 1324

12 Aralık 1908

2: 13 KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
9 Kürdler Neye Muhtâc?

29 T.sânî 1324

12 Aralık 1908

2: 13 KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
10 Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî'nin Meb'ûsâna Hitâbı

6, 13 K.evvel 1324

19, 26 Aralık 1908

3: 1, 21 ...

4: 29-31

KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
11 Saîd-i Kürdî’nin Timarhâne Hâtırâtı

20 K.evvel 1324

2 Ocak 1909

5: 36-38 KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
12 Devr-i İstibdâd’da Timarhâneden sonra Tevkifhânede Zabtiyye Nâzırı Şefik Paşa ile Muhâveremdir

20 K.evvel 1324

2 Ocak 1909

5: 38-39 KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
13 Nutk-ı Sâbık’ın Netîcesi

27 K.evvel 1324

9 Ocak 1909

6: 43, 44 KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
14

İfâde-i Merâm

(Mâba‘di var)

27 K.evvel 1324

9 Ocak 1909

6: 44 KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKī GAZTESİ
15 Hakīkat

26 Şubat 1324

11 Mart 1909

70: 3 VOLKAN
16 Yaşasın Şerîat-i Garrâ!

1 Mart 1325

14 Mart 1909

73: 1, 2 VOLKAN
17 Yaşasın Şerîat-i Ahmedî!

5 Mart 1325

18 Mart 1909

77: 2 VOLKAN
18 İhtâr-ı Mahsus

5 Mart 1325

18 Mart 1909

77: 2 VOLKAN
19 Hâtime

5 Mart 1325

18 Mart 1909

77: 2 VOLKAN
20

Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır

Bedîüzzamân-ı Kürdî’nin Fihriste-i Makāsıdı

ve

Efkârının Programıdır

11, 12 Mart 1325

24, 25 Mart 1909

83: 3

84: 2-4

VOLKAN
21 Sadâ-yi Hakīkat

14 Mart 1325

27 Mart 1909

86: 3 VOLKAN
22 Neşrettiğim fihriste-i makāsıddan terk ettiğim bir fıkradır

14 Mart 1325

27 Mart 1909

86: 3 VOLKAN
23 Reddü’l-Evhâm

18, 19 Mart 1325

31 Mart, 1 Nîsan 1909

90: 4

91: 2, 3

VOLKAN
24 Ziyâ-yı Hakīkat

25 Mart 1325

7 Nîsan 1909

97: 2, 3 VOLKAN
25 Lemaân-ı Hakīkat ve İzâle-i Şübehât

29, 30, 31 Mart, 1 Nisan 1325

11, 12, 13, 14 Nîsan 1909

101:

102: 3, 4

103: 4

104:

VOLKAN
26 Birâderim Derviş Vahdetî Beye

2 Nîsan 1325

15 Nîsan 1909

105: VOLKAN
27 Ey, şanlı asâkir-i muvahhidîn!

3 Nîsan 1325

16 Nîsan 1909

5349: 1 İKDÂM
28 Asker Kardeşlerime

4 Nîsan 1325

17 Nîsan 1909

151: 3 SERBESTÎ
29 Askere Hitâb

4 Nîsan 1325

17 Nîsan 1909

128: 530 MÎZÂN
30 Kahraman Askerlerimize

4 Nîsan 1325

17 Nîsan 1909

107: 3, 4 VOLKAN
31 Asker Kardeşlerime

5 Nîsan 1325

18 Nîsan 1909

152: 3 SERBESTÎ
32 Ey, Asâkir-i Muvahhidîn!

5 Nîsan 1325

18 Nîsan 1909

129: 535 MÎZÂN
33 Cem’iyyetlere İhtâr-ı Mühim

5 Nîsan 1325

18 Nîsan 1909

129: 535 MÎZÂN
34 Asâkire Hitâb

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

110: 3, 4 VOLKAN
35 Cem’iyyetlere İhtâr-ı Mühim

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

110: 3, 4 VOLKAN
36 Sadâ-yi Vicdân

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

110: 3, 4 VOLKAN
37 Umum Zâbitânımıza

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

154: 3 SERBESTÎ
38

Kürdler ve Osmanlılık

Şerif Paşa’nın Ermeniler ile i’tilâfı

Kürdler’in hiddet ve galeyânı

[beyânât]

22 Şubat 1336-1920 8273: 1 İKDÂM
39

Kürd Efkâr-ı Umûmiyyesi ve Şerif Paşa

[beyânât]

1 C.âhir 1338

22 Şubat 1336-1920

824: 2 VAKİT
40 Şûrâ-yı Meşîhat-i İslâmiyye 4 Mart 1336-1920 461: 218, 220 SEBÎLÜRREŞÂD
41

Kürdler ve İslâmiyyet

[beyânât]

4 Mart 1336-1920 461: 224, 225 SEBÎLÜRREŞÂD
42 Kur’ân-ı Azîmü’şân’ın Hâkimiyyet-i Mutlakası 6 Mayıs 1336-1920 463: 242,243 SEBÎLÜRREŞÂD
43 İslâm’ın Mukadderâtı hakkında Rü’yâda Bir Hitâbe 22 Temmuz 1336-1920 64: 2, 3 AÇIKSÖZ
 
  


Bağlantı ve Açıklamalar (Sıra numarası ile):

 

1

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/101-vesavirhum-fi-l-emr

 

Bedîüzzamân’ın matbûât âleminde (bilinen) ilk yazısı.

ZİB, s.119

R. Vatan kapağı: ABIBSNİŞ-1, s.479

 

2

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/51-molla-said-i-meshur-un-kurdlere-bir-mektubu

 

“Yaşasın Halîfe-i Peygamber!..” bu yazının sonlarında..

Dahâ sonra kısmî değişikliklerle Nutuk'da yayınlanmıştır.

 

3

http://www.risaletashih.com/index.php/esintiler/319-dag-meyvesi-aci-da-olsa-devadir


[iki sayı]

II. Meşrûtiyet’in îlânının üçüncü günü İstanbul’da bil’âhare Selânik’de îrâd ettiği nutku.

Sonradan kısmî değişikliklerle bâzı eserlerine, “Dağ Meyvesi Acı da olsa Devâdır, Ammâ Hazmı Sakīl / Hürriyyet’e Hitâb” adı ile alınmıştır.

Ayni yazı, Şark ve Kürdistan’ın 4. ve 5. sayılarında yayınlanmıştır. (5 Aralık 1908 târihli, 5. Sayısında yayınlanan bölümü için bknz: ABIBSNİŞ-1, s.464, 470)

11, 12 Mart 1325 târih ve 83, 84 sayılı Volkan’da çıkan yazı ayni başlığı taşıyorsa da muhtevâ farklı.

 

4

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/74-kurdler-yine-muhtacdir

 

“ .. vakt-i İstibdâd'da “Bedîüzzamân Molla Saîd Efendi Hazretlerinin” Mâbeyne verip de netîcesinde birçok mesâibe hedef edildiği lâyiha sûreti.. “

 

5

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/100-hamidiyye-alaylarina-dair

 

6

[iki sayı]

ABIBSNİŞ-1, s.425

[?]: ABIBSNİŞ-1, s.464'de yazı başlığının "Kürd Âlimi" olduğu yazıyor? [Kürd Âlemi] de olabilir mi?
22 T.sânî  1324, 5 Aralık 1908 târihli ikinci bölüm yazı aslı: ABIBSNİŞ-1, s.470

2, 9 Ekim 1908 târihli Misbâh'daki yazı ile ayni muhtevâda..


7

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/68-bediuzzaman-in-kurdce-makalesi

 

Bilinen tek Kürdce yazısı.

 

8
ESDE, s.24

ABIBSNİŞ-1, s.522

 

9

 

 

10

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/344-bediuzzaman-said-i-kurdi-nin-meb-usana-hitabi

 

[iki sayı]

Yazı aslı (ilk bölüm): ABIBSNİŞ-1, s.481-82

 

11

ABIBSNİŞ-1, s.409, 411, 425

 

12

ABIBSNİŞ-1, s.416, 425

 

13

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/75-nutk-i-sabikin-neticesi

 

14

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/76-ifade-i-meram

 

Yazının devâmına ulaşılamadı..

 

15

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/77-hakikat

 

16

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/78-yasasin-seriat-i-garra

 

Bu yazı, sonradan bâzı eserlerine, “Yaşasın Kur’ân-ı Kerîm’in Kānûn-i Esâsîleri” adıyle eklenmiştir.

 

17

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/79-yasasin-seriat-i-ahmedi

 

 18

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/79-yasasin-seriat-i-ahmedi

 

19

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/79-yasasin-seriat-i-ahmedi

 

20

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/80-bediuzzaman-in-fihriste-i-makasidi-ve-efkarinin-programidir-1

 

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/81-bediuzzaman-in-fihriste-i-makasidi-ve-efkarinin-programidir-2

 

[iki sayı]

Yazı başlığı, 19,26 Eylül 1324, 2,9 Ekim 1908 târihli Misbah nüshalarında çıkan “Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır” başlığı ile ayni adı taşıyorsa da metin farklı..

 

21

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/82-sada-yi-hakikat

 

22

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/82-sada-yi-hakikat

 

23

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/83-reddu-l-evham

 

[iki sayı]

 

 24

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/84-ziya-yi-hakikat

 

25

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/85-lemean-i-hakikat

 

[dört sayı]

101 ve 104. sayılara ulaşılamadı.

ESDE, s.24

ABIBSNİŞ-1, s.577

 

26

105

101. sayı olabilir(?)

ABIBSNİŞ-1, s.426, 584

 

27

http://www.risalehaber.com/bediuzzamanin-itaat-cagrisi-10111yy.htm


Bedîüzzamân'ın 31 Mart Hâdisesi sırasında isyân eden askerleri itâate teşvik için ayni mihverde yazdığı yazılar birbirlerine benziyorlarsa da tıpatıp ayni değiller..

 

28

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/87-asker-kardeslerime


Yazı başlığı, 152. sayıdaki ile ayni, metin farklı!.

 

 29

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/86-askere-hitab

 

30

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/88-kahraman-askerlerimize

Gazetenin ilk sayfasına (başlığına) ulaşılamadı.

 

31

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/89-asker-kardeslerime-dikkat


Yazı başlığı, 151. sayıdaki ile ayni, metin farklı!.

 

32

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/90-ey-asakir-i-muvahhidin

 

33

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/90-ey-asakir-i-muvahhidin

 

34

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/91-asakire-hitab

 

35

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/91-asakire-hitab

 

36

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/91-asakire-hitab

 

37

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/92-umum-zabitanimiza

 

38

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/93-kurdler-ve-osmanlilik

 

39

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/98-kurd-efkar-i-umumiyyesi-ve-serif-pasa

 

40

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/99-sura-yi-mesihat-i-islamiyye

 

Sünûhât’a dercedilmiştir.

 

41

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/94-kurdler-ve-islamiyyet

 

42

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/102-kur-an-in-hakimiyyet-i-mutlakasi

 

Sünûhât’a dercedilmiştir.

 

43

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/97-ru-yada-bir-hitabe-ve-garib-bir-tevafuk

 

Sünûhât’a dercedilmiştir.

 

 

Kısaltmalar:

ABIBSNİŞ-1: 
Arşiv Belgeleri Işığında BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ ve İLMÎ ŞAHSİYETİ – 1, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul – 2013

ESDE: Eski Said Dönemi Eserleri, Y. Asya 2009
ZİB: ZAMAN İÇİNDE BEDİÜZZAMAN, Cemaleddin Canlı, Yusuf Kenan Beysülen, 2010


TEŞEKKÜR: Bu konuda çalışma yapmış araştırmacılara, doküman destekleri için değerli Ö. İzzet PEKTAŞ,

Nûreddin CEYLAN, Osman KÖRÜKÇÜ beyefendilere, teknik yardımları için Y. S. TUNÇ'a kalbî teşekkürler sunuyorum..

 

B. Tunç


********

 
 
 
6 Kasım 2013 târihli, "Değerli Dostlar,
 
Bedîüzzamân’ın Makālâtı çalışmamız duâlarınızla çok şükür dahâ da tekemmül etti. Mütâlaalarınıza sunuyorum..
Hürmet ve muhabbetlerimle.. B.T
 
mesajımıza e-mail ile gelen bâzı cevaplar:
 
* Bilal Ağabey!
Böyle devamlı ve ısrarlı ve de cok başarılı çalışmalarınız sebebiyle sizi çok tebrik ediyorum. Özellikle bazı yüzeysel çalışmaları gördükçe sizin derin ve vukufiyetli çalışmalarınız beni sevindiriyor.
 
TEBRİKLER
SELAM VE DUA İLE KALINIZ!
Necmeddin Aktepe 7 Kasım 2013
[Öğretim üyesi]


* AS, ellerinize sağlık, çok önemli bir hizmet... 

Selamlar,
ahamit 8 Kasım 2013
[Öğretim üyesi. "Abdülhamîd'in Vâlîleri" eserinin müellifi.] 
 
* Selamünaleyküm. Tebrikler. Allah gayretinizi arttırsın.
M. Fahri Utkan 11 Kasım 2013
[Yeni Asya Gazetesi ve Risâle Tâlim Haber  yazarı]