Salı, 21 Mayıs 2013 

 
alt
VAKİT
Yevmî Gazete

1 Cemâziyel-âhir 1338

22 Şubat 1336-1920
Pâzar
 
N. 824   S. 2
 
 
alt

Kürd Efkâr-ı Umûmiyyesi ve Şerif Paşa

 
Ulemâ-yı Ekrâd’dan (Saîd-i Kürdî), Hîzan Sâdâtı’ndan ihtiyât binbaşısı (Muhammed Sıddîq) ve Sâdât-ı Berzenciyye’den da‘vâ vekili (Ahmed Ârif) imzâlarıyle dün aldığımız mektubdur:
 
“Evvelki günkü gazteler Paris’de şerif Paşa ile Ermeni hey’et-i mürahhasası reîsi Bogos Nûbâr Paşa arasında Kürdistan ve Emenistan hakkında bir i’tilâf akd edildiğini yazarak Kürd Efkâr-ı Umûmiyyesinden istîzâhâtda bulunuyorlardı.
Dörtbuçuk asırdan beri vahdet-i islâmiyye’nin fedâkâr ve cesûr hâdim ve tarafdârları olarak yaşamış ve dînî an’anesine sadâkati gāye-i hayât bilmiş Kürdler henüz beşyüzbine karîb şühedânın kanı kurumadan, şişlere geçirilen yetimlerinin, gözleri oyulan ihtiyârlarının hâtıralarını teessürle anarken İslâmiyyet’in zararına olarak târîhî ve hayâtî muârız ve rakībleriyle i’tilâf akd-etmek sûretiyle salâbet-i dîniyyeleri hilâfında iftirâkcûyâne emeli ta‘kīb edemezler. Binâen-aleyh, Kürd vicdân-ı millîsinin bu tarz tehassüsüne mugāyir hareket eden zevâtı da tanımazlar ve yegâne emelleri de vahdet-i dînî ve millîlerini muhâfaza olduğundan keyfiyyetin îzâhına delâlet buyurulmasını muhterem gaztenizden istirhâm eyleriz.”
 

B. Tunç,      Ö. İ. Pektaş,      Y. S. Tunç