Cumartesi, 15 Kasım 2008 18:18

1


HARİKA BİR ÇOCUK,
Yeni Asya , 15 Haziran 2008:
"1877(Y) yılında Bitlis’in, Hizan kazasının, Isparit nahiyesinin Nurs Köyünde dünyaya geldi."
"1878(*) yılında Bitlis’in, Hîzan kazâsının, Isparit nâhiyesinin Nurs Köyünde dünyâya geldi."
(*): Mevcud belgelere göre, Üstâd’ın doğum târîhi; Rûmî (24 Kânûnievvel-28 Şubat) 1293, Hicrî  (01 Muharrem-08 Rebîülevvel) 1295, Mîlâdî (05 Ocak-12 Mart) 1878'dir!..
 

" .. ilk eğitimi1882(Y)yılında başlamadan bitti."
" .. ilk eğitimi1887yılında başlamadan bitti."
Müküslü Hamza ve Abdurrahman Nursî tarafından yazılan ilk Târihçeler  9-10 yaşlarında tahsile başladığını yazıyorlar.

2

Yeni Asya Gazetesi, Bedesten, 18 Kasım 2006:

4) Aynı şekilde, Üstad'ın mebuslara hitaben kaleme almış olduğu 10 maddelik "Beyannâme"nin

neşir tarihi 19 Ocak 1338(Y)/1923'tür.

4) Aynı şekilde, Üstad'ın mebuslara hitaben kaleme almış olduğu 10 maddelik "Beyannâme"nin neşir târîhi 19 Ocak 1339/1923'tür.

3


http://www.nejateren.com/
'dan:
 
“Said Nursi yakın geçmişimizde yetişmiş en büyük İslam alimlerinden ve fikir adamlarındandır.

1873′te Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya gelmiş, 1960′da Şanlıurfa’da Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

 
Gönüllü alay komutanı olarak büyük yararlılıklar gösterdiği I. Dünya Savaşında Rusya’da esir

düşmüş, üç yıl süren esaret hayatının sonunda Sibirya’daki esir kampından kaçarak İstanbul’a

gelmiştir.”

1873(Y): 1878
Rusya’da(Y): Bitlis müdâfaasında Ruslar'a
üç yıl (Y):
Sibirya(Y):

4


Bir isyan ve Bediüzzaman
/ İslam YAŞAR, 31 Ağustos 2008, Y.Asya
 
“Aralarında bazı meşhur isimlerin de bulunduğu pek çok insanın, onun yaptığı müdafaanın metnini okumayı arzu ettiğini gören Ahmed Ramiz isimli talebesi müdafaayı kitap hâlinde neşretmek istedi.
Müellifinin, ‘İki Mekteb-i Musibetin Şahadetnâmesi veya Divan-ı Harb-i Örfi’ adını verdiği esere Ahmed Ramiz de nâşiri sıfatıyla bir takdim yazısı yazdı ve neşir hazırlıklarına başladı.
 
Yukarıdaki ifâdlerde tavzîhe muhtaç noktalar bulunuyor. Şöyle ki:
A. Râmiz, Üstâd’ın talebesi değildir ve ilk baskıda önsöz bulunmamaktadır.
    “Eserin ilk baskısı H.1327(M.1909) yılında İstanbul’da İkbâl-i Millet Matbaası’nda, ikinci baskısı ise H.1328(M.1910) yılında Artin Asadoryan ve Mahdumları matbaasında yapılmıştır. Eserin yayıncısı ve önsöz yazarı İçtihad Kütüphanesi sahibi olan Kürdîzâde Ahmed Râmiz’dir.”