Cumartesi, 17 Temmuz 2010 15:46

 

 

BEDÎÜZZAMAN 
Said Nursî 
ve
Risâle-i Nur

Selahaddin Yaşar
**************

s.49 Şekerci Han (?) // Şekerci Hanı (?)
 
s. 75 .. oraya gelemeyen veyâ geldiği hâlde yer bulamayan insanlar tarafından da merak edilince kitap hâline getirildi. … İlk basılan kitaplar kısa zamanda bitince bir hafta içinde ikinci def’a basıldı. (?) //

1-     El-Hutbetü’ş-Şâmiyye’nin ilk baskısı henüz günyüzüne çıkarılamamıştır.

2-     İlk baskının Şam’da mı, İstanbul’da mı yapıldığı bilinmemekte, 1911’de olduğu tahmin edilmektedir.

3-     İkinci baskı ise H.1330’da (1912) İstanbul’da yapılmıştır.

 
s.85 .. Tiflis’e getirildi. Oradan trenle Kologrif’e sevkedildi. // Çok kısa geçilmiş.. Burada 5-6 ay tutulduğuna dâir belgeler var. / BTBSN,2006, s.178, 179, 180, 181.
 
s.85 .. çarın dayısı (Y) // Çar II. Nikola'nın büyükbabası II. Aleksandır'ın yeğeni / B.T.Hayât’ta da, “çarın dayısı” geçmiyor!.
 
s.88 ateşeliğinden (?) // askerî ataşeliğinden
 
s.88 ikibuçuk yıl kadar (?) // 2 sene, 3 ay, 15 gün
 
s.91 “Eğer bana dünyevî bir maîşet için vazîfe verecekseniz istemem. İlm ü irfâna âid bir hizmet varsa başka..” // İctimâî Reçeteler, Tenvîr Neşriyat 1990, s.29’dan: .. mâlûmâtı olmadan “Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye” a’zâlığına ta’yin buyrulmuş ve emr-i vâki’ karşısında kabûle mecbur olmuştur.
 
s.91 .. “mahreç payesi” ile ödüllendirildi. Ardından gıyâbında ordu adına Dârülhikmeti’l-İslâmiye üyeliğine seçildi. (Y) // Takdim te’hir durumu var.
 
s.90 1919 yılında matbaada bastırılan .. (Y) // Târih çevirme hatâsı. 1334’ün doğru karşılığı, 1918. / BTBSN,2006, s.191 / 1 Mart 1333 (1 Mart 1917)’den i’tibâren kullanılan resmî Rûmî-Gregorien târih ile bugün kullandığımız Mîlâdî târih arasında ay-gün farkı yok.   
s.101 9 Kasım 1922 târîhinde Ankara’ya gelen Bedîüzzaman, .. (?) // 9 Kasım 1922, Meclis’de hoş-âmedî târîhi. Kesin bir geliş günü bilinmiyor gibi. Temmuz sonları veyâ 7 Kasım olduğu görüşleri var. 
 
s.136 14 Kasım 1928 (Y) // 1 Kasım 1928 / http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/8.php
 
 

B. Tunç