Cuma, 13 Ağustos 2010 09:42

 

 

 

İzlemek için linki TIKLAYIN
 
YOLCU
Bedîüzzaman Said Nursî
 
 
Yolcu’ya çok emek ve zaman verildiği belli.. Önemli eksiklik ve yanlışlıklara rağmen takdîre değer bir çalışmaya imzâ atılmış.. Sayın yapımcılar başta olmak üzere emeği geçenlere tebrik ve teşekkürler sunuyorum..
 
Yeni yeni bilgi ve belgelere ulaşıldıkça dahâ gerçekçi bir Bedîüzzaman biyografisine ulaşılacağı muhakkak.. Ayşe Apa’nın söyledikleri, Yusuf Akçura’nın Kostroma raporu, II. Meşrûtiyet dönemine kadar uzanan kamera görüntüleri önemli kazanımlar..
 
Göze çarpan bâzı eksiklik ve yanlışlar, yapımcılardan ziyâde, kaynaklardan ve bilgilerine başvurulan kişilerin bilgi eksikliklerinden ileri geliyor olsa da, bu; Belgeselin çok önemli bir eksiği olarak kabûl edilmeli.. Yapılması gereken; kaynaklardaki değerlendirmelerle yetinilmeyip doğrudan, belgelerin yeniden ve doğru değerlendirilmesi cihetine gitmek olmalıydı..
 
  
Belgeseldeki bâzı sehiv ve tashihleri şöyle belirtebiliriz:
 
* Mardin’in yokuşlu dar sokaklarında 20’li yaşlarının başında bir genç adam vardı.. 
* Mardin’in yokuşlu dar sokaklarında 16-17 yaşlarında bir genç adam vardı..
  
* 9’undan 19’una dek o medreseden bu medreseye savrulmuştu. 
* 9’undan 15’ine dek o medreseden bu medreseye savrulmuştu.
Bedîüzzaman Târihçelerine göre icâzetini hadd-i buluğa varmadan almıştır. Çok olsa 15’ine dek olabilir.
  
* 34 yaşında ömründe ilk kez imparatorluğun başkentine gidiyordu.
* 30 yaşındaömründe ilk kez imparatorluğun başkentine gidiyordu.
Dârü’l-Hikmette iken doldurulan nüfus, eşkâl ve ikàmet bilgilerinin bulunduğu Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkeresine göre doğum târîhi H.1295 - R.1293’tür. 1295 Hicrî ile 1293 Rûmî, ancak Mîlâdî 1878’de (05 Ocak 1878 ile 12 Mart 1878 arası) çakışıyor. Buna göre İstanbul’a ilk gidişi olsa olsa 29. yaşının sonları, 30. yaşının başlarında olur.
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler
 
* Merkezî Hilâfeti güzel tahayyül ediyordum.  
* Merkez-i Hilâfeti güzel tahayyül ediyordum.
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=DivaniHarbiOrfi&Page=86
 
* Kürd Teâvün ve Terakkî Cemiyeti içinde faâliyet gösteriyordu.. (II. Meşrûtiyetin i’lânından sonra)
*  "Zaman İçinde Bediüzzaman"'da (1910; 120) verilen bilgi ile çelişiyor:
“Said Kürdi’nin derneğin etkinliklerine katılımı, üyeliği gibi konularda bir bilgi yoktur.”
 
* 4 Aralık 1908’de yazdığı Molla Said imzâlı Kürdçe yazıda.. 
*Aralık 1908’de yazdığı Molla Said imzâlı Kürdçe yazıda..
Yazının Rûmî târîhi 22 Teşrînisânî 1324 (M.T.H. 1998, 286). Mîlâdî karşılığı 5 Aralık 1908 olur.
 
*Bu yazıdan 1 gün sonra Şark ve Kürdistan gazetesinde, Meşrûtiyetten önce Saraya verdiği ve cevap alamadığı bir Dilekçesi yayınlandı..
*Bu yazıdan 16 gün önce Şark ve Kürdistan gazetesinde, Meşrûtiyetten önce Saraya verdiği ve cevap alamadığı bir Dilekçesi yayınlandı..
Yazının neşir târîhi 6 Teşrînisânî 1324 (19 Kasım 1908) olup adı geçen yazıdan 1 gün sonra değil, 16 gün öncedir.
   
*  İki yıla yakın kaldığı İstanbul’a sırtını dönüp doğduğu topraklara dönerken ..
* İki yıldan fazla kaldığı İstanbul’a sırtını dönüp doğduğu topraklara dönerken ..
http://www.sorularlarisaleinur.com/subpage.php?s=kulliyat&risale=666
 
* Bâşîd dağının başında gördüğüm varlıkları ve cisimleri onların gazetelerine bedel sayacağım.
* Bâşîd başında, ecrâm ve elvâh-ı âlemi, cerîdelerine bedel mütâlaa edeceğim.
http://www.risaletashih.com/index.php/musahhah-metinler/58-iki-mekteb-i-musibetin-sehadetnamesi
 
* Molla Saîd, 1909 yılında Van’a gitti.
Molla Saîd, 1910 bahârında Van’a gitti.
http://www.sorularlarisaleinur.com/subpage.php?s=kulliyat&risale=666
 
*Moskova’nın 500 km. kuzeydoğusunda Volga kıyısındaki Kostroma’ya gidiyordu.
*Moskova’nın 330 km. kuzeydoğusunda Volga kıyısındaki Kostroma’ya gidiyordu.
http://www.gradkostroma.ru/kostroma/english/
 
* Kologrif(Kologriv)’de kaldığı 6 aylık sürenin atlanmış olması önemli bir eksiklik sayılmalı. 
* 2.5 yıllık esâretten sonra İstanbul’a döndü.
* 2 yıl, 3 ay, 15 günlük esâretten sonra İstanbul’a döndü.
Belgelere göre süreyi net olarak vermek mümkün:
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/129-bediuzzaman-in-esaret-suresi
 
* Kürdler de o dönem, Kürdistan Teâlî Cemiyetini kurdular. Kurucularından biri de Bedîüzzaman’dı..
* 1) K.T.C’nin kurucularından birinin de Bedîüzzamân olduğunun belgelendirilmesi gerekir. Böyle bir belge gösterilemiyorsa taraflı bir davranış söz konusudur.
* 2) Bâzı kaynaklar K.T.C’nin kuruluş târîhini 17 Aralık 1918, bâzıları 30 Aralık 1918 olarak veriyorsa da buradaki 1918’in sehiv, doğrusunun 1917 olması ihtimâli kuvvetli. Çünki; Cemiyetin Nizamnâme-i Dâhilîsi’nin 33. maddesine göre târih 6 Kasım 1917 oluyor. Bu târihte ise Bedîüzzamân Rusya’da esârettedir..
http://kurd-tarihi.blogspot.com/2009/10/kurdistan-teali-cemiyeti-kuruldu-17.html
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/129-bediuzzaman-in-esaret-suresi

*
(Hürriyet ve İ’tilâf Fırkasıyle imzâlanan) Bu protokole Bedîüzzaman da imzâ atmıştı.
* Belge ibrâzı gerekir.
 
* 22 Kasım 1922’de Molla Said, … kürsiye çıkıp duâ etti.
* 9 Kasım 1922’de Molla Said, … kürsiye çıkıp duâ etti.
Târih çevirme hatâsı. 9Kasım 1922 (9 Teşrînisânî 1338)
http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/58-rumi-takvim-ve-tarihler
 
* 1 Mayıs 1923 günü gara gidip Gebze treninin birinci mevkîinden bir bilet aldı..
* (Belki) 17 Nisan 1923 günü gara gidip Gebze treninin birinci mevkîinden bir bilet aldı.. (olabilir)
Târih çevirme hatâsı.
* Bedîüzzaman, 1927’in ilk ayında Burdur’dan Barla’ya gönderildi..
* Bedîüzzaman, 1927’in ilk ayında Burdur’dan Isparta’ya gönderildi.
Isparta’dan Barla’ya nefyi, 20 Şubat - 01 Mart 1927. 
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler
 
* Sürgün hayâtının en uzun dönemini orda (Barla’da) geçirecekti.
* Sürgün hayâtının en uzun dönemi Barla değil gün farkı ile olsa da Kastamonu dönemidir

Barla’ya gelişi: En erken 20 Şubat 1927 (M.T.H.1998).
Barla’dan ayrılışı: En geç 1934 Ağustos başları (M.T.H.1998).
Barla’da kaldığı süre: Yaklaşık 7 sene, 5 ay, 20 gün.
 
Kastamonu’ya gelişi: En erken 29 Mart 1936 (M.T.H.1998).
Kasamonu’dan ayrılışı: En geç 13 Ekim 1943 (M.T.H.1998).
Kastamonu’da kaldığı süre: Yaklaşık 7 sene, 6 ay, 14 gün.
 
* 1927’de “10. Söz” adlı risâlesi İstanbul’da basıldı..
* 1928'de “10. Söz” adlı risâlesi İstanbul’da basıldı..
Onuncu Söz’ün te'lîfi (veyâ başlangıcı) 1927 bahârında, ilk tab’ı 1928 Mayıs’ından sonra, 1 Kasım 1928 Harf İnkılâbından önce yapılmıştır.
 
* 1934 Eylül’ünde Barla’dan ayrılıp kendi isteği ile Isparta’ya yerleşti.
* 1934 Yaz'ında Barla’dan ayrılıp ...
Kuleönü'lü Hâfız Mustafa'nın mektûbuna göre Isparta'ya getirilişi, Mevlid Kandiline tevâfuk etmektedir (24/25 Hazîran 1934). N. Şahiner'e göre 24 Temmuz 1934 (BTBSN,2006, s.322), MTH'ta (1998, s.958), 1934 yılı Temmuz sonu, Ağustos başlarıdır. 
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler
 
* Said-i Kürdî … bir irticâ şebekesi meydana getirmiş orda bulunan müridleriyle dâimî muhârebeye girişmiştir.. (Isparta tevkîfâtı).
* Said-i Kürdî … bir irticâ şebekesi meydana getirmiş orda bulunan müridleriyle dâimî muhâbereye girişmiştir.. (Isparta tevkîfâtı).
Dil veyâ kalem sürçmesi. Gazete kupüründe, muhâbereye ..

 

B. Tunç

***********************************************************************************