Pazartesi, 27 Ağustos 2012 19:53

 

 

Nûr Risâleleri’nin Te’lif Kronolojileri Üzerine

Son derece olumsuz şartlar gereği, ekseriyet i’tibâriyle Nûr Risâleleri’nin te’lif târihlerinin kayıd altına alın/a/mamış olmasını eksiklik olarak görmek haksızlık olur.. Günümüzde rastladığımız Kronolojik te’lif târihi cedvelleri çok dahâ sonraları ve çoklukla yaklaşık değerlerle düzenlenebilmiştir.. Bu sebepten, te’lif kronolojilerinde rastlayabileceğimiz farklılıkları, sehivleri müsâmaha ile karşılamamız gerekir. Tabîî, bu husustaki ihmâller müsâmahanın dışında kalmak şartıyle..!

Yukarıda söylenenleri örneklendirmek gerekirse.. Meselâ: Mufassal Târihçe’de (1998, s. 437),  Risâle-i Nûr Enstitüsü ve İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından neşredilen kronolojik listelerde (1) bulunan Kızıl Îcâz’ın te’lif târîhi (1899) nasıl tesbit edilmiştir?.. D. H. Örfî’nin 1909’da neşredildiği belgeleri (2) ortada iken 1911’de ısrar nedendir?.. Reçetet-ül Avâm için verilen (1908-1909) târihleri nereden bulunmuştur ve gerçeğe uymakta mıdır?.. Bu eserin te’lîfine sebep olan Şark gezisi 1910’da değil miydi? Müellif-i Muhterem önce Eseri yazmış sonra mı geziye çıkmıştır?(!)..

10. Söz’ün te’lîfi 1926 mı?.. İyi ama, Bedîüzzamân o târihte henüz Barla’da yok ki!..(3) Yoksa, 1928 mi?..(4) Üstâd 1926’da henüz Barla’da bulunmadığına göre te’lif târîhi olarak verilen 1926’ların 1927 olması gerekmez mi?.. Belki 1927’lerin de 1928..?

Bir başka önemli örnek..
14. Söz’ün Zeyli gerçekten 1933’te ve Barla’da mı te’lif edilmiştir?..
RNE’ye, İİKV'ye (1), Sorularla Risâle’ye (4), ve 2004 basımı Y. Asya Sözler’de 14. Söz’ün Zeyli başlığının yanında verilen bilgilere göre, evet..

Şimdi, Risâle’de geçen şu parçaya bakalım: 

“Yedinci Suâl: Bu hâdise-i arziyye, bu memleketin ahâlî-i İslâmiyyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına dahâ ziyâde ilişiyor?
Elcevâb:
Bu hâdise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazân’ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması; hem tahribâtından intibâha gelmediklerinden, hafifçe gāfilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emârelerin delâletiyle bu hâdise ehl-i imânı hedef edip, onlara bakıp, namaza ve niyâza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor.
Bîçare
Erzincan gibi yerlerde daha ziyâde sarsmasının iki vechi var:
Biri: Hatâları az olmak cihetiyle, temizlemek için ta‘cil edildi...”

Çok açık ki burada zikredilen depremler; 60 kişinin öldüğü 7,1 şiddetindeki 22 Eylül 1939 İzmir (Dikili) ve 33 000 can kaybının yaşandığı 7,9 şiddetindeki 26/27 Aralık 1939 Erzincan Depremi.. Ve Üstâd o târihlerde Kastamonu’da bulunmaktadır..

Aşağıdaki parça da bu zeylin Kastamonu’da yazılmış olma ihtimâlini kuvvetlendiriyor:
“Risâlei’n-Nûr’un kerâmetlerindendir ki: Üstâdımız Radıyallâhü Anh, çok def’a risâlelerde, ‘Ey mülhidler ve ey zındıklar! Risâlei’n-Nûr’a ilişmeyiniz. Eğer ilişirseniz, yakında sizi bekleyen belâlar, sel gibi başınıza yağacaktır’ diye on seneden beri kerratla söylüyorlardı. Bu hususta şâhid olduğumuz felâketlerden,
Birincisi : Dört sene evvel
Erzincan’da ve İzmir civârında vukūa gelen hareket-i arz olmuştur. O vakitler münâfıklar, desîselerle Isparta mıntıkasında Sava ve Kuleönü ve civârı köylerdeki Risâle-i Nur talebelerine iliştiler. … “ (Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî)

14. Söz’ün Hâtimesi Barla’da te’lif edildiğine ve 31 Mart 1928 İzmir (Torbalı) Depremi münâsebetiyle yazıldığına göre, bu hâtimenin de 1928’de te’lîf edilmiş olma ihtimâli kuvvetlidir.

Yukarıdaki örnekler gösteriyor ki; Risâlelerin te’lif târihleri üzerindeki çalışmalar ilgililerce dahâ fazla teşvik edilmeli ve bu listeler, yeni tesbitler dikkate alınarak sık sık güncellenmelidir..

Muhteşem Bedîüzzamân Mevlidleri, Beynelmilel Kongreler, salonlara sığmayan kalabalıklar, konferans, panel, şölenler vs.ler.. Belgeseller, sinemalar, romanlar, onlarca biyografiler.. Hepsi takdîre değer.. Ama, Nüsha Birliği, Te’lif Kronolojileri ve Doğru Târihçe çalışmaları için ayni şeyleri söylemek mümkün olamıyor!..

Ma‘rifet iltifâta tâbî olması hasebiyle Risâle-i Nûr müdebbirlerinin teşviklerinin dahâ sahih bilgi ve belgelere ulaşılmasını çabuklaştıracağı şüphesizdir..  

Bilâl Tunç

Dipnotlar:

(1):
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&SubSection=TelifKronolojisi
http://www.iikv.org/blog/risale-i-nur-telif-kronolojisi  

(2): http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler

(3): http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/141-barla-da-te-life-baslama-tarihi

(4): http://www.sorularlarisale.com/makale/1594/risale-i_nur_kulliyatinin_telif_tarihleri_hakkinda_kronolojik_bilgi_verir_misiniz.html  


İktibâs: http://www.risaletalimhaber.com/haber/1006-nur-rislelerinin-telif-kronolojileri-uzerine