Çarşamba, 30 Ocak 2013 09:19

 

 

Asırların Rehberleri: MÜCEDDİDLER
M.A. KAYA
 
Bedîüzzamân’la ilgili kısma bakabildim sâdece.. Dahâ îtinâlı, dahâ sahih olabilirdi…
 
Sayfa N0:
179      BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ (H. 1293–1379 / M. 1878-1960)
* BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ (H. 1295–1379 / M. 1878-1960)
1) Tevfik Göksu’nun Bedîüzzamân’ın doğum târihi ile ilgili, Yimisekizinci Lem’a’nın İkinci Emâre’sine hâşiye yapılan bir istihrâcı çok sarîh olarak gösteriyor ki, 1293, Rûmîdir.:
 “.. ya’nî arza bastığın zaman ki, cifirce 1295 Arabî, 93 Rûmî târîhidir ki, târîh-i velâdetine ve Rus Harb-i müdhişine tevâfukla berâber; .."  
2) Bedîüzzamân Dârü’l-Hikmet’te iken doldurulan nüfus tezkeresi ve eşkâlini bildiren 26 Eylûl 1337-1921 târihli belgede doğum târihi olarak 1293[R.] ve 1295[H.] gibi iki târih bulunmaktadır.
 
179      Babası öküzlerin ağzını … annesi ise …”
*Tabîî öyle olması hikmete uygundur ama belge olmayınca menkıbeleşiyor..
 
179      Üç ay gibi kısa bir sürede, … icâzet alır.
*Tahsil için baba ocağından ayrılması 9-10 yaşlarında.. İcâzet aldığında 14 yaşlarında.. En az üç dört sene sarf-nahv gibi âlet ilimleri tahsili yaptıktan sonra, bu temel üzerine 3 ay gibi kısa bir sürede medrese ilimlerini tahsil ediyor.
 
180      “Şekerci İşhanı
*Şekerci Hanı
 
180      “Sultan’la görüşmesi ve ..
*Gerçeğe uymuyor. Bu görüşmenin belgelerini ibraz edebilir misiniz?
 
181      29 Temmuz’da Selânik’de “Hürriyete Hitab” adlı bir konuşma yapar.
*Mümkündür ama kesin bir târih vermek zor. Belge varsa başka..
 
183      Edremit’de Üniversitenin temelini attırır. … Balkan Savaşı … tamamlanmasına imkân vermez.
* Edremit’de Üniversitenin temelini attırır. … Harb-i Umûmî … tamamlanmasına imkân vermez.
 
183      Sibirya’ya esir kampına götürülür.
*Kastedilen Kostroma’ya götürülmesi ise buranın Sibirya ile uzaktan, yakından alâkası yok!.
 
183      Burada Çar’ın dayısı, … N. Nikoloviç’e
*N. Nikoloviç, Çar’ın dayısı değil!..
 
183      2,5 sene Sibirya’da
* Gerçeğe uymuyor!.
 
183      Berlin’de Adlon Otelinde 2 ay kalarak …
*Bu, klasik bir Cemâl Kutay uydurmasına benziyor.. Belge varsa, ibrâzı..
 
184      Bir ara İsviçre’ye gider.
*Bu da öyle.
 
184      Bu rütbe .. Cerîde-i ilmiyye’de neşredilerek ..
*Gazetede neşredildiğinin belgesi konulsa iyi olurdu.
 
185      Ankara’da .. sekiz ay kalan ..
* Kesin değil..
“Kurban Bayramından bir hafta kadar evvel Ankara'ya gitti”ğini kabûl edersek (Kurban Bayramı 4 Ağustos 1922); 8 ay 20 gün kadar olur. A. Sürûrî’nin günlüğüne göre, 5,5 ay kadar..
 
186      1926 Şubat’ında Erzurum’dan Trabzon’a, oradan da … İstanbul’a getirilir.
*Kinyas Kartal’ın beyânına göre gerçeğe pek uymuyor.
l926 yılında Mart ayı başlarıydı, zannediyorum ilk günleriydi. Bizi Van'dan batıya sürgün gönderiyorladı.
Zigana'da Bayram münasebetiyle tatlı verildi.”
1 Ramazan 1344, 14 Mart 1926. Bayram, 13 Nîsan 1926

Bilâl Tunç