Salı, 12 Kasım 2013 18:53

 
uzun yürüyüşalt
 
Bedîüzzamân’ın târihçesi ile ilgili titiz çalışmalardan biri olduğunu söylemeliyim.171 ve 188. sayfalarda R. Tashih sitemizin kaynak olarak gösterilmiş olması (http://www.risaletashih.com/index.php/esintiler/318-bediuzzaman-m-kemal-gorusmesi-belge) bir kadirşinaslık örneğidir. Âdem Ölmez Beye teşekkür ediyorum..

Çalışmanın belkemiğini; muhterem Müellifin, Köprü Dergisinde {Bahar/2002 (Sayı, 78 ) ve Bahar/2004 (Sayı, 86) } Selim Sönmez imzâsı ile yazdığı makāleleri teşkil ediyor.. Onları derleyip toparlayıp, yeni bilgi ve belgelerle zenginleştirerek kıymetli bir erser meydana getirmiş..
İleriki baskılarda, dahâ sağlıklı ve muhtevâca dahâ zengin bir “uzun yürüyüş”e katkısı olabilir ümîdi ile, muhterem yazarımızın müsâmahasına sığınarak, birkaç tesbîtimi ve düşüncelerimi kaydetmek istiyorum.:
 
s.14vd.  
1907’de İstanbul’a geldiğinde …”
1907 sonları/1908 başlarında İstanbul’a geldiğinde …”
Bitlis Vâlîsi Tâhir Paşa’dan aldığı 16 Kasım 1907 (3 T.sânî 1323) târihli arîza ve Van Vâlîliği’nden aldığı 18 Kasım 1907 (5 T.sânî 1323) târihli mürûr tezkiresini alır almaz yola çıksa bile o günün şartlarında 1907 içerisinde İstanbul’a vâsıl olamamış olabilir. Kaldı ki, Van’dan kesin ayrılış târîhini de bilemiyoruz!?.
 
s.14
“… ulemâya ve halka karşı/ rağmen …”
“… ulemâya ve halka karşı[n]/ rağmen …”
“… ulemâya ve halka rağmen …”
 
 
s.15
“ … Kosturma’daki esir kampına …”
“ … Kostroma’daki esir kampına …”
 
s.15
“… Petersburg, Varşova güzegâhından ilerleyerek Viyana’ya ulaştı. Buradan da Alman makāmları tarafından düzenlenen bir belgeyle, Sofya üzerinden İstanbul’a geldi.”
“… Petersburg, Varşova, Viyana güzegâhından ilerleyerek Sofya’ya ulaştı. Buradan da Alman makāmları tarafından düzenlenen bir belgeyle, İstanbul’a geldi.”
Kitapdaki ifâdeye göre, belge, Sofya’da değil de Viyana’da düzenlenmiş gibi anlaşılabiliyor.
 
s.19
“Bugüne kadar Bedîüzzaman Saîd Nursî hakkında yazılan biyografilerde ne yazık ki, belgelere ulaşma imkânı kısıtlı olmuş ve arşiv belgelerine yeterince yer verilememiştir.”
Belgelere ulaşma imkânının kısıtlı olması bir vâkıa.. Ancak, belge yetersizliği, Bedîüzzamân araştımacılarının, mevcud belgelerin hakkı verildikten sonra sığınabilecekleri bir mâzeret olabilir.. Sıkıntı, belgelere rağmen sağlıklı biyografiler yazılamamasında!..
 
s.20
“… Zaptiye Nezâreti’nden Van Vâlîliği’ne gönderilen başka bir tezkirede, …”
 
s.20
“(Ek-I)vd.”
Belge resimleri metinde geçen yerin hemen yanına konulamaz mı? İrtibatlandırmada zorluk oluyor..
 
s.20vd.
“Dipnot”
Dipnot puntoları çok küçük.
 
s.25vd.
Van Vilâyet-i Âliyesi’ne
Van Vilâyet-i Aliyyesi’ne
Bknz: Belge aslı.
 
s.26
“… numaralı tezkiresiyle…”
“… numaralı mürûr tezkiresiyle…”
 
s.26
… kendisinin şuûrunun hiffet eseri görüldüğünden hastalığından ibâret idiğünün] serîan ve muvazzıhan
… kendisinin şuûrunda hiffet eseri görüldüğünden hastalığı neden ibâret idiğünün] serîan ve muvazzahan … 
Bknz: 26. Sayfadaki belge aslı.
 
s.26
18 Kasım 1907
Buradaki târihin, bu belgeye âid olması mümkün değil!.. Van Vâliliği’nden alınan mürûr tezkeresinin târîhi olmalı.. Zaman İçinde Bedîüzzaman - 2010, s.112'de, Müfid Yüksel'e atfedilen okumada Belge târîhi, 17 Mayıs 1324 (30 Mayıs 1908) olarak verilmiş ki, dahâ akla yakın görünüyor. Başka okuma farklılıkları da var.
 
s.100
“… bu fikrî seyâhatte, …”
Bu fikrî seyâhatten ne anlamalıyız?
 
 
s.144
“… Van, Celfa, Tiflis, Kilogrif yoluyla Kosturma’ya …”
“… Van, Culfa, Tiflis, Kologrif yoluyla Kostroma’ya …”
 
s.145
“…, Rusya’da esir olarak iki buçuk yıl kaldı.”
Bitlis’te esir düşdükten, firar edip İstanbul’a dönünceye kadar geçen sürenin tamâmı, 2 sene, 3 ay, 15 gün..!
 
s.163 dnt 251
“… , 4 Şubat 2011”
“… , 4 Ocak 2011”
 
s.164
24 Kasım …”
25 Kasım …”
Bknz: s.187
 
s.164
25 Kasım …”
26 Kasım …”
Bknz: s.187
 
s.167
“Biletin üzerinde 17 Nîsan 1923 yazıyordu.”
“Biletin üzerinde 17- 31[21] Nîsan [1 Mayıs] [13]39/1923 yazıyordu.”

Gebze üzerinden İstanbul’a geçer. 1 sene 3 ay sonra Van’a gider. 

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler

 
s.186
“… 19 Ocak 1923’de el îlânı olarak; …”
“… 19 Ocak 1923’de beyannâme olarak; …
 
s.187
“… Şebinkarahisar Meb’ûsu Ali Sürûrî Tönük’tür.”
“… Karahisârişarqî Meb’ûsu Ali Sürûrî Tönük’tür.”
 
s.188
“… ilk İstanbul seyâhatinde (1907-1909) pâyitahta ve Dîvân-ı Harb Reîsine …”
Anlaşılmıyor!?...
 
 
Bilâl Tunç
*****
 
Değerli Araştırmacımızın 13 Kasım 2013 târihli cevâbî mesajı:

Muhterem Bilal Tunç,

Uzun Yürüyüş adlı çalışmamızı incelemek nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Notlarınızı bir bir inceleyerek üzerinde çalışacağım. 
Allah razı olsun, 
Muhabbetle...
 
Assoc. Prof. Dr. Adem ÖLMEZ