bir-fikir-ve-aksiyon-insani-bediuzzaman-said-nursi-hayati-ve-davasi-murat-duman

Bir Fikir ve Aksiyon İnsanı

BEDÎÜZZAMÂN SAÎD NURSÎ

Hayâtı ve Dâvâsı, 2011

Murat Duman

Güzel tertip edilmiş.. Emek verilmiş her çalışma gibi takdire değer..

Ancak…:

Bugüne kadarki Bedîüzzamân çalışmalarının tamâmında olduğu gibi tashîhe muhtaç yerler hayli fazlaca.. Bunun en mühim sebebi, faydalanılan kaynakların mutlak doğru kabûl edilmesi sebebiyle hiç tahkiksiz iktibâslar yapılmış olmasıdır düşüncesindeyim..

Alıntıların hangi kaynağın, hangi sayfasından, hangi belgeden alındığına dâir dipnotlara hiç yer verilmemiş olması mühim bir eksiklik!.. Gerçi kitap sonunda kaynak listesi verilmiş ama buradan maksada vâsıl olmak samanlıkta iğne aramak gibi bir şey!..

Bir mühim husus da, râvîsi dahî bilinmeyen rivâyetlere fazlaca yer verilmiş olması!.. Bunlar da ip ucu olabilir ama bir delile ulaşmak için.. Yoksa gerçeklere gölge de düşürebilir..

Gelecek baskılarda eksikler giderildiğinde bu Çalışmanın ilmî bir hüviyet kazanacağını ümid ediyorum.

Yapılan bâzı tesbitleri takdirlerinize sunuyorum..   

Değerli Bedîüzzamân araştırmacılarına nâçîzâne tavsiyem; sahih bir Târihçe çalışması yapmak istiyorlarsa, www.risaletashih.com ‘u ihmâl etmesinler..

 

Bilâl Tunç

 

 

19           1877 Mart’ında (?)

*1878’de (5 Ocak-12 Mart arası bir günde)

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/169-tarih-i-veladet-i-bediuzzaman-1878

 

19           Henüz kundakta iken … sünnet edildi. (?)

*Belge?

(Burada ve diğer sayfalarda anlatılan hâdiseler  ve rivâyetler gerçek olabilir ama delillendirilmedikleri için güvenilir değiller..)

 

27           1891 (?)

*Belge?

 

33           “Üstad” (?)

*“Meşhur” ve “Bedîüzzamân” olabilir mi?

 

34           Molla Fethullah … kitabın kapağına … yazdı: (?)

*Buradaki yazı ve imzâ Bedîüzzmân’a âid/Bilinmeyen Taraflarıyle Bedîüzzamân Saîd Nursî, N. Şahiner, 2006, s.61

 

40           Kubbe-i Hâsiye (?)

*Kubbe-i Hasyâ

Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı, Abdurrahman, 1335, s.17

 

50           Van Vâlisi Hasan Paşa (?)

*O yıllarad bu isimde bir vâli yok..

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler  

 

65-6       Şekerci Han (?)

*Aslı “Şekerci  Hanı” değil miydi?

 

73           19 Temmuz 1908 (?)

*Belge?

 

73           21 Mayıs 1324 (?)

*Belge?

 

74           1910 (?)

*Nutuk’un basılması, 1908 sonları – 22 Ocak 1909 arası

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/103-bediuzzaman-said-nursi-nin-cumhuriyet-oncesi-eserleri

 

75           29 Ağustos 1908 (?)

*Belgelere göre doğru ama belge konulsa dahâ uygun olurdu.

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler 

 

86           Marki (?)

*“Makri”

Dîvân-ı Harb-i Örfî, H.1327-28 / M.1909-10 nüshaları.

 

88           Sofî Mirza Efendi, .. İstanbul’a … hapishânede oğlunu ziyaret etmişti. (?)

*Belge?

 

89           25 Mayıs 1909 (?)

*23 Mayıs’da tahliye edildiğine göre 25 Mayıs’dan evvel olmalı.. 

 bknz. Yukarıdaki linkler

 

90           1911 (?)

*İlk baskısı 1909’da..  

bknz. Yukarıdaki linkler

 

93           1913 (?)

*İlk baskı Münâzarât’ın üzerindeki 1329’un Hicrî olma ihtimâli kuvvetli.. Yânî, Mîlâdî 1911.. Rûmî olursa, 1913-14 olur. 

 

94           1911 Mart’ında (?)

*Hutbe îrâdı; en kuvvetli ihtimâlle, 1911 Mart ortaları ile en geç Nîsan ortaları arasındaki sürededir.  http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/342-hutbe-i-samiyye-sorulari

 

95           iki defa Şam’da (?)

Bknz. Yukarıdaki link

 

95           1911 ve 1912 (?)

Bknz. Yukarıdaki link

 

95           1922’de (?)

*1920

Bknz. Yukarıdaki link

 

96           yedi ay (?)

*Belge?

 

96           Devâ’-ül  Ye’s (?)

*Devâ’-ül Ye’s ayrı bir eser mi?

Bknz. Yukarıdaki link

 

97-8       “Kızıl Îcâz” da dâhil olmak üzere toplam dokuz eserini (?)

*1339 (15 Ey. 1920 - 3 Ey. 1921)

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/103-bediuzzaman-said-nursi-nin-cumhuriyet-oncesi-eserleri  

            

99           1913 … yaz aylarında (?)

*1913 güz'ü, Vâli Hasan Tahsin (Uzer) zamânı

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler

 

100         (tören konuşması) (?)

*Rivâyet var ama belge bilinmiyor. Varsa ibrâzı?

 

101         Birinci Dünya Savaşı’nda Gönüllü Alay Komutanı iken çekilen fotoğrafı (?)

*Bu fotoğraf Esâret dönüşü İstanbul’da yeğeni ile çekilmiş fotoğraftan kesilmiş..

 

119         Kosturma – Celfa – Sibirya – Kilogrif (?)

*Kostroma – Culfa – Kologrif / Bknz. Yukarıdaki link

 

120         Kosturma – Çar’ın dayısı (?)

*Kostroma –

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/158-bediuzzaman-in-akillara-hayret-veren-bir-seciyesi

 

121…      Kosturma (?)

*Kostroma

 

124…      Sibirya (?)

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/128-ustad-sibirya-da-kaldi-mi

 

124         2 ay 25 gün (?)

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/343-bediuzzaman-nin-esaret-ve-vatana-donus-guzergahi-ve-esaret-suresi

 

124         tamamımı (?)

*tamamını

 

124         … firar ettikten sonra güney istikâmetinden Anadolu’ya geçmeyip …  (?)

*Kulağı ters göstermek olmaz mıydı?

 

124         burada (Viyana’da) Alman makamları tarafından … (?)

*Sofya’da değil mi?

 

124         25 Haziran 1334 (8 Temmuz 1918) (?)

*17/18 Haziran 1334-1918 / Bknz. Yukarıdaki link

 

124         2 sene 4 ay (?)

*2 sene 3 ay 15 gün

Bknz. Yukarıdaki link

 

125         İstanbul’a gelişinde doldurduğu nüfus tezkiresi (?)

*Dârü'l-Hikmet'te iken doldurulan …

Vatan’a Avdet Belgesine göre (Büyük Târihçe-i Hayât), İstanbul’a gelişi,18 Hazîran 1334 - 1918. Belgenin târîhi,26 Eylûl 1337 – 1921.       

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/132-daru-l-hikmeti-l-islamiyye

 

126         beş senelik dönem.. (?)

*altı senelik

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler  

 

126         cansiperane (?)

cansipârâne

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/15-imla-kilavuz-cug-u

 

127         1900-1928 (?)

http://msmardin.com/2013/02/abdurrahman-nursi/

 

127         1960 (?)

http://www.yeniasya.com.tr/2010/10/15/enstitu/h1.htm

 

128         Sultan Reşâd’ın fermanıyle Şeyhülislâm Musâ Kâzım … 13 Ağustos 1918 (?)

*(Lutfen linki iyi tedqîq ediniz)

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/132-daru-l-hikmeti-l-islamiyye

129         iki ay sonra, 26 Ağustos 1918’de … tâyin edildi. (?)

*Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyye a'zâlığına ta'yîni: 26 Şevvâl 1336 / 4 Ağustos 1334 [4 Ağustos 1918]

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler

129         gayyur (?)

*gayûr

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/15-imla-kilavuz-cug-u

 

129         9 Eylül 1918 … “mahreç” (?)

*“Mahrec” pâyesi ile taltîfi için Şeyhülislâm tarafından yazılan İrâde-i Seniyye Lâyihası: 17 Zilka’de 1336 / 24 Ağustos

1334 [24 Ağustos 1918]

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler

 

139         General Harrington (?)

*Belge?

 

146         9 Kasım 1922’de Kurban Bayramı’ndan bir hafta (?)

*Kurban Bayramı 4 Ağustos 1922

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/113-ankara-da-besbucuk-ay

 

146         22 Kasım 1922 Perşembe günğü BMM’ne geldi (?)

*9  Kasım 1922

Bknz. Yukarıdaki link

 

146         Meclis kürsüsünden duâ etti. (?)

*Rivâyet var ama belge bilinmiyor.. Varsa ibrâzı..

 

146         Padişahın İstanbul’u terk etmesinden iki gün sonra … Ankara’ya … hareket ettti. (?)

*Gerçeğe uymuyor..

Bknz. Yukarıdaki link

 

147         iki ay on gün sonra 1 Şubat 1923’te (?)

*Gerçeğe uymuyor.. / Bknz. Yukarıdaki link

 

147         (M. Kemâl ile münâkaşa) (?)

(Linki tedkik ediniz)

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler

 

149         2 Mart 1923 (?)

*19 Şubat’da Meclis Başkanlığına

http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/113-ankara-da-besbucuk-ay

 

153         13 Mayıs târihine kadar geçerliydi. (?)

*Bilette böyle bir şey yok!

 

153         1923 Haziran’ı başlarında … Van’a döndü. (?)

*6 Eylül 1924’de Van’a döndü..

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/134-bediuzzaman-in-hayatindan-tesbitler

 

153

        10 ay Nurşin Câmii’nde (?)

*Belge ?

 

153         1924 yılı yaz aylarının başlangıcında (?)

*Gerçek dışı!..

 

153         iki sene zarfında (?)

*Yaklaşık birbuçuk sene zarfında

Bknz. İlgili linkler

 

166        10 Şubat 1925 (?)

*1926

 

167         1925 Şubat’ı sonlarında (?)

*1926

 

172         Trabzon’da yirmi gün kalan kafile (?)

Belge ?

 

172         1925 Nisan’ı ortalarında (?)

*1926

 

172         yirmi sekiz ay sonra (?)

*kırküç ay ..

 

174         1925 (?)

*1926

 

177         1926 (?)

*1927

 

178         1926 Şubat’ı (?)

*1927

 

190         (Hâfız Tevfik Göksu) henüz çocukken Bedîüzzamân’ı  görmüş ve … (?)

*Rivâyet var ama belge?..

 

213         26 Ocak 1926 (?)

*1927

 

313         Mehmet Kayıhan’ın naklettiğine göre …(?)

*Bizzat Üstâd’ın el yazısı varken nakle ne gerek var?!..