Barla Lâhikası’ndaki Ahmed Gālib Ağabey’in bu şiiri, Doç. Dr. muhterem İbrahim KAYA’nın çok kıymetli çalışmasından istifâde ile tanzim edilmiştir. 1   B. Tunç

 

   Ahmed Gālib’in Sözler hakkında bir fıkrasıdır.

 

1

Âdem-i ilm-i haqîqatdir sözün,
Tercümân-ı
kenz-i vahdetdir sözün.

 

2

Hazret-i Haqq’dan atâ-yı mahzdır,
Neş’e-i Şît-i hüviyyetdir sözün.

 

3

Ders-i hikmetdir bütün ulvî beyân,
Misl-i İdrîs,
pîr-i hikmetdir sözün.

 

4

Mevc-i tûfân-ı dalâletden siper,
Keştî-i Nûh-ı selâmetdir sözün.

 

5

Sarsar-ı ilhâddan inkāz eden,
Şû’le-i Hûd-ı hidâyetdir sözün.

 

6

Tezkiyet-bahş-i kulûb-i mü’minîn,
Sâlih-i dâr-ı emânetdir sözün.

 

7

Vahdetin esrârını i’lân eden,
Ol Halîl-veş asl-ı milletdir sözün.

 

8

Bahş-i zemzem eyler ehl-i hayrete,
İsmâîl-i feyz-i hürmetdir sözün.

 

 

 

9

Mahz-ı tahqîqdir, hayâlâtdan ‘ulâ,
Sırr-ı İshâq-ı haqîqatdir sözün.

 

10

Zümre-i Tâğûtu hep berbâd eder,
Lût gibi rükn-i salâbetdir sözün.

  

11

Dîn-i Haqq’ın neşr ü ta’mîmi içün,
Fazl-ı İsrâîl-i Kudret'dir sözün.

 

12

Haqq cemâliyle kemâlin gösteren,
Hüsn-i Yûsuf’dan işâretdir sözün.
(Yûsuf-ı Kenân-ı ‘izzetdir sözün.)

 

13

Yokluk icre, varlığa kāim olan,
Sabr-ı Eyyûb-i metânetdir sözün.

 

14

Mülhidân fir’avnların gark eyleyen,  
Tûr-ı Mûsâ-i Şerîat'dir sözün.

 

15

Serteser mîzân-ı hikmetle rasîn,
Çün
Şuayb emn ü adâletdir sözün.

 

16

Ehl-i idlâli eden zîr ü zeber,
Sanki Hârûn-i fesâhatdir sözün. 

 

17

Asker-i Câlût-ı küfrü mahveder,

Savt-ı Dâvûd-ı hilâfetdir (emânetdir) sözün.

 

 

 

18

Ma’rifet, takvâ ve hikmet mülküne,
Bir Süleymân-ı emâretdir sözün.

 

19

Hâsılı dertlilere dermân eder,
Dest-i Lukmân-ı hazâkatdir sözün.

 

20

Ba’sü ba’del mevte kāim hüccetin, 2

Çün ‘Uzeyr-i mazhariyetdir sözün.

 

21

Ehl-i şevqa âb-ı hayvân bahş eden,
H
ıdr-ı bahreyn-i velâyetdir sözün.

 

22

Bâr-ı sıkletden uqûlü kurtaran,
Nûr-i İlyâs-ı riyâzetdir sözün.

 

23

Kulluğun efdâlini izhâr eder,
Sırr-ı Zülkifl-i ibâdetdir sözün. (Çünki Zülkifl-i ibâdetdir sözün.)

 

24

Sed çeker kâfir olan ye’cüclere,
Çünki, Zülkarneyn-i Kudret'dir sözün.3

 

25

Sırr-ı tesbîhâtı telqîn eyleyen,
Yûnus-ı gavvâs-ı Hazretdir sözün. (Misl-i gavvâs-ı haqîqatdir sözün.)

 

26

Rahmet-i Rahmân’ı hep tezkâr eder,
Hamd-i
Zekeryâ-yı Rahmet'dir sözün.

 

27

Tâb ile şerh-i kitâb-ı Haqq eder,4
İlm-i Yahyâ-i verâsetdir sözün.

 

28

Mürdeyi ihyâ, körü bînâ eder,
Nefha-i Îsâ-i fıtratdır sözün.

 

29

Müjde-peymâ-yı kulûb-ı ehl-i haqq,
Mâhî-i târîk-i fetretdir sözün.

 

30

Ahmed’in mi’râcını eyler beyân,5  

Şerh-i ahkâm-ı Nübüvvetdir sözün.

 

31

Hep kelâmullâh-ı nâtık şerhidir,  
Kenz-i i’câz-ı risâletdir sözün.

 

32

Söz değil, özdür bütün tibyânınız,
Vech-i Hakk’a hep işâretdir sözün.

 

33

Lübb-i lübb-i ma’rifetdir mâ-hasal,
Yüz yüze Hakk’a itâatdir sözün.

 

34

Şu’le-i envâr-ı hurşîd-i ezel,

Mağz-ı Kurân’dan ibâretdir sözün.

 

35

Haqq Teâlâ dâimâ pür-nûr ede,
Çünki, ‘irfân-ı saâdetdir sözün.

 

36

Şân-ı Üstâd’da ne dersen Gālibâ,
Az ki, bir îmâ-yi hayretdir sözün.

 

 

                            Ahmed Gālib

 

Dipnotlar:

  1. http://risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/350-muallim-galib-in-bir-siiri-ve-metnin-okunmasinda-gorulen-yanlislar-ibrahim-kaya 
  2. (Haşre dâir Onuncu Söz’e işâretdir)
  3. (İ’câz-ı Kur’ân’dan Yirmibeşinci Söz’e işâretdir)
  4. (İşârâtü’l-İ’câz tefsîrine işâretdir)
  5. (Otuzbirinci olan Mi’râc Risâlesi’ne işâretdir)