Print


   I:

YAŞASIN ŞERÎAT-İ GARRÂ!..
Dînî Cerîde, 73 [Volkan, 1 Mart 1325 / 14 Mart 1909]              


Ey Meb’ûsân!

Uzunluğu ile berâber gàyet mûciz bir tek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz, zîrâ itnâbında îcaz var. Şöyle ki:


Meşrûtiyet ve kànûn-i esâsî denilen adâlet ve meşveret ve kànunda cem'-i kuvvet, bu …….........................................................................................................

Yaşasın Şerîat-i Garrâ!  
 SAÎD NÛRSÎ[Müstakil teksir nüshada Üstâd’ın kendi elyazısı ile] (H. Şâmiye, Y. Asya, 2000)

 
II:

YAŞASIN KUR'ÂN-I KERÎM'İN KÀNÛN-İ ESÂSÎLERİ!..
Dînî Cerîde, no. 73 [Volkan, 1 Mart 1325 / 14 Mart 1909]
Ey Meb’ûsân! Uzunluğu ile berâber gàyet mûciz bir tek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz, zîrâ itnâbında îcaz var. Şöyle ki:

Cumhuriyet ve demokrat mânâsındaki meşrûtiyet ve kànûn-i esâsî denilen adâlet ve meşveret ve kànunda cem'-i kuvvet, bu …………..................................................................................................................
Yaşasın Kur'ân'ın Kànûn-i Esâsîleri!  

Saîd Nursî  (D .H. Örfî, Y.Asya, 2000) 

 
I ve II numaralı makàleler, yedi-sekiz kelime müstesnâ, nerede ise biribirinin ikizi. Ayni yayınevi tarafından ayni yıl basılmış iki kitaptan. İlki, H. Şâmiye’den, ikincisi D. Harb-i Örfî’den. Bu Ramazan içerisinde Uşaklı Kardeşim Cemil Arıkan vesîlesi ile tevâfuken fark ettim. Araştırmalarım netîcesinde; ilk makàlenin, 1950’lerde teksirle neşredilen üç değişik "Osmanlıca, H. Şâmiye’nin Zeylinin Zeyli" nüshasında ve 1957’de Antalya’da basılan nüsha dâhil ulaşabildiğim yeniyazı H. Şâmiye’lerin tamâmında aynen mevcut olduğunu gördüm. Y. Asya ve bâzı D. Harb-i Örfî nüshalarına eklenmiş olan yazıya ise maalesef 1960’dan önceki hiçbir nüshada rastlayamadım. Tenvir nüshasında da yok.. Anlaşılan o ki; “YAŞASIN ŞERÎAT-İ GARRÂ!..” isimli yazı, D. H. Örfî’ye eklenirken üzerinde değişiklikler yapılmış?! 
III:

HAKÎKAT
26 Şubat 1324 ([11] Mart 1909)
Dinî Ceride, no. 70


Biz "kàlû belâ"dan Cem'iyet-i Muhammedî'de (aleyhissalâtü vesselâm) dâhiliz. Cihetü'l-vahdet-i ittihâdımız tevhîddir. Peymân ve yemînimiz îmandır. Mâdem ki muvahhidiz,....................................................

Cumhûriyetki,(Hâşiye) adâlet ve meşveret ve kànunda inhisâr-ı kuvvetten ibârettir. Onüç asır evvel Şerîat-i Garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa'ya dilencilik etmek, Dîn-i İslâm'a büyük bir cinâyettir.

SAÎD NÛRSÎ [Müstakil teksir H. Şâmiye'de Üstâd’ın kendi elyazısı ile] (D. H. Örfî, Y. Asya, 2000) Hâşiye: O zaman Meşrûtiyet; şimdi o kelime yerine Cumhûriyet konulmuş. 

 
Üstâd; 1950’lerdeIII numaralıyazıda yaptığı değişikliği - kendi eseri olduğu hâlde - hâşiye olarak göstermiş.   

Şahsî görüşüm, Üstâd'ın yaptığı değişikliklerle iktifâ edilmesi. Ne bir eksik, ne bir fazla!..

Bilâl TUNÇ  
 

Evet, Üstâdımızın; Ağabeylere şerh, tanzim, tekmil, tahşiye, tefsir v.s. konularda selâhiyet verdiğini gösteren mektuplar var. Belki buna istinâden bâzı tasarrufâtta bulunmuşlar. Ancak bunu yaparken, Risâle-i Nûr’un orijinal metni ile iltibâsa meydan verilmese ve hâşiye olarak açıklamalar yapılsa dahâ mâkûl olurdu diye düşünüyorum.

Cemil ARIKAN

Selâmün Aleyküm İsmâil Bey Kardeşim,
 

12.01.2009 târihki Yeni Asya'da D. H. Örfî’den yapılan iktibâsla ilgili bâzı tesbitleri berây-i mâlûmât iletiyorum:

1-     1909,1910 baskılarında ve 1950'lerin ortalarında teksir edilen D. H. Örfî nüshalarının sonunda ek bulunmuyor.
 

2-     Aslı H. Şâmiye’de bulunan yazının başlığı “ YAŞASIN ŞERÎAT-İ GARRÂ!..” iken D. H. Örfî’ye, “YAŞASIN KUR'ÂN-I KERÎM'İN KÀNÛN-İ ESÂSÎLERİ!..olarak eklenmiş.

3-     Yayın târîhi ve sayısı olarak 26 Şubat 1324(Mart 1909), Dînî Cerîde, no.73” gösterilmiş. Hâlbuki bu târih, “HAKÎKAT isimli yazının târîhi ile çakışıyor - “26 Şubat 1324 (11 Mart 1909), Dinî Ceride, no.70”.

    Bu durumda, “YAŞASIN ŞERÎAT-İ GARRÂ!..”nın, D. H. Örfî’deki  adıyle, YAŞASIN  KUR'ÂN-I KERÎM'İN KÀNÛN-İ ESÂSÎLERİ!..” nin neşir târîhi, 1 Mart 1325(14Mart 1909) olmalı.     
 

4-     Cumhûriyet ve demokrat mânâsındaki..” ibâresi H.Şâmiye’deki yazı aslında bulunmuyor. Ma’nâ olarak îtirâzım yok ama kaynağını merak ettim. Kaynak belirtilmemiş.
 

5-     1950’lerde A. Nazif Ağabey tarafından teksir edilen ve Üstâd’ın kontrolünden geçen H. Şâmiye nüshasında HAKÎKAT”e, “Meşrûtiyet” yerine “Cumhûriyet” konulmuş ve hâşiyede belirtilmiş.

    “Hâşiye: O zaman Meşrûtiyet; şimdi o kelime yerine Cumhûriyet konulmuş.”

Muhabbetlerimle..

Bilâl Tunç