Pazar, 01 Nisan 2012 10:08

MEKTÛBÂT (2010, Y. Asya) 

9/11 tecdit (Y) // tecdid, tecdîd (تجديد) / Lug.
9/37 tevhit (Y) // tevhid, tevhîd [1]
10(2) Türkçe’nin imlâ kuralları (Y) // (Kullanılan imlâ, Risâle-i Nûr Türkçesinin imlâsı değil! Belki “TDK imlâ kuralları” olabilir.) [2]
10(5) Metinlerin Türkçe okunuşları (Y) // (Âyet-Hadîs metinleri Türkçe okunabilir mi? Belki, - zarûrete binâen - ‘yeniyazı ile okunuşları’ olabilir)
 
10(5) Arap alfabesi (?) // Arab alfabesi
(Hayret, Latin harfleri seksen yılda ‘Türkçe’ oluyor da, bin küsûr yıllık Kur’ânî yazımız ötekileştiriliyor!. ‘Kur’ân alfabesi’ veyâ ‘Kur’ân yazısı’, denilemez mi?)
11/28 önerdiği (?) // (Bedîüzzamân önermemiştir; talep, tavsiye veyâ teklif etmiştir bence!)
 
15 *… Türkçe olarak te’lîf edilmiştir. // 
Külliyâtın büyük ekseriyeti Türkçe te’lif edilmiş. İstinâlar belirtilse yeterli olurdu..

29/20 a’mal // a
mâlاعمال
30/20 hususuyla // (+) husûsiyle, husûsu ile
 
31/4 seyyarelere (Y) // seyyâreler
le / diğer nüshalar
 
34/Lç. Yay:
(Buradaki anlam metne uymuyor.. Dokuma tezgâhının bir elemanı olmalı..)(?)

37/22 Name-i nurîni Hikmet (?) // N
âme-i nûrîn-i Hikmet / Os. Sözl.; Nâme-i (nûrîn) Hikmet / Os. Mek.
 
50/2 def (Y)
(bir çalgı âleti olan “def 
د ف ” nasıl yazılacak?) // def دفع

51/5 ta’likan // (+) ta’lîkan /
Lug.
 
57/18 nasih (?) // نصيح : Lugat ; ناصح : Os. mat. Mek.(38)
 
63/24 sümbül (Y) // sünbül / Mek.977; Mek.999; Lüg.
 
65/13, 78/3 fayda (Y) // fâide / Mek. 977; Mek.999
 
72/9 Nemrut, Firavun (Y) // Nemrud, Fir’av(u)n /
Mek. 977;  Lug.
 
78/4 zayıf (Y) // zaîf / Mek. 977
 
78/10 aff ( Y) // afv / Mek. 977
 
81/23 misküamber (Y) // misküa
nber, misk ü anber / Os. Mek.
 
121/19 af (Y) // afv
 
124/6 nafi (Y)
(“nefyeden” anlamındaki “nâfî نافى  ” ile karışmaz mı?) // nâfi  نافع 
 
134/3 Mesele (Y) // Mesele مسئله

177/22 âlişan (Y) // âl
îşân  عالىشان
 
187/Lç. Batha:
(Lç’ye konulmalı)
 
189/2 Müstedrek-i Hâkim (Y) //
Müsned-i Hâkim / Mek.977; Os. Zül.; Os. mat. Mek.(140).

234/25 asa (Y) // as
âعصاء
 
249/7 mülâtefe // (+) mülât
afe  ملاطفه
252/14 Amir (Y) // Âmir عامر
 
260/21, 272/23 Sevr (?) // (+)
Hirâ /
1) Başka nüshalar.
2) Bu nüshanın 230. Sayfasında geçen, şu kısımla uyum sağlamıyor..: “Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mekke’den hicret ettiği ve küffarlar ta’kîbe çıktıkları vakit, Sebîr nâmındaki dağa çıktılar. Sebîr dedi: "Yâ Resûlallah, benden ininiz. Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni ta’zîb eder. Onun için korkarım." Cebel-i Hirâ çağırdı:
 "Bana gel." Bu sır içündir ki, ehl-i kalb Sebîr’de havf ve
Hirâ’da da emniyyeti hissederler. (S.230)

261/21 ibni Ekvâ // ibn-i Ekva
, ibn-i Ekvâ’ / Os. nüshalar
 
286 ve 287 //
(K. Mukaddes’ten alınan bölüm isimlerinin başka kaynaklardan te’yîdi faydalı olabilir..)
 
306/9 Miraç (Y) // Mi
râc
 
313/7 zarafet // (+) zar
âfet 
 
322/21 bilayan (Y) // bil
ayân, bi’l-ayân / Lug.
 
330/2 seda // (+) sadâ
 
330/22 müşkülât // (+) müşk
ilât
 
351/13 dava-i (Y) // da
vâ-yi, davâ-i
 
359/1 Sâni (Y) // Sâni صانع
 
360/16 âlâ (Y) // a

 
361/5 Kab-ı (Y) // K
b-ı
 
369/Lç. Ashap (Y) // Ashâ
b
 
375/9 şekavet (Y) // şekvet شقاوت
 
383/14 .. vaadine .. vaadinde // (+) .. va’dine .. va’dinde
 
383/Lç. vaat (Y) // vaad, va'd
 
384/6 hulfülvaat (Y) // hulfü’lvaad, hulfü’lva’d, hulfü’l-va’d
 
385/21 daimî (Y) // d
âimî
 
385/22 zulümata (Y)//  zulüm
âta
 
387/7 bilicma (Y) // bil
icmâ’, bi’l-icmâ’
 
387/17 şamil (Y) // şâmil
 
387/17 mizan (Y) // mîzân

398 /20 azam (Y) // a
zam
 
399/16 bilumum (Y) // bilumûm, bi’l-umûm
 
400/11 bilıtlak (Y) // bil
ıtlâk, bi’l-ıtlâk
 
404/6 sümbül (Y) // sü
nbül / Lug.
 
407/18 şaşaapaş (Y) // şa
şaapâş
 
428/2,6,9 vaat (Y) // vaa
d, va’d
 
444/6 kat-ı mükâleme (Y) // kat
-ı mükâleme
 
459/7 bilakis (Y) // bil
akis, bi’l-akis
 
464/1 Hatime (Y) // H
âtime
 
464/14 mana (Y) // ma
nâ
 
464/4 Şule (Y) // Şule
 
465/13 aza (Y) // a
zâ
 
466/21 tarif (Y) // tarîf
 
478/4 Eazım-ı esma-i İlahiye (Y) // Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyye

478/12 beka (Y) // bek
 
479/5 Makam (Y) // Makm
 
487 (imlâ yanlışları)
 
Kitab-ı âlemin yaprakları, enva-ı nâma’dut,
Huruf ile kelimatı dahi efrad-ı nâmahdut.
Yazılmış destgâh-ı Levh-i Mahfuz-u hakikatte,
Mücessem lâfz-ı manidardır âlemde her mevcut.
//
Kitâb-ı âlemin yaprakları, envâ’-ı nâma’dûd,
Hur
ûf ile kelimâtı dahî efrâd-ı nâmahdûd.
Yazılmış destgâh-ı Levh-i Mahf
ûz-ı hakîkatte,
Mücessem l
afz-ı manîdârdır âlemde her mevcûd.
 
(Şiir aslının Hoca Tahsin'e âid olduğu anlaşılıyor. Ancak, Muhâkemât'daki ile farklılıklar var. http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi&Date=5/17/2002&TextID=411)
 
490/5 dürbün (Y) // d
ûrbîn / Mek.977
 
496/1 kaybolması (Y) //
gàib olması
 
507/11 Dua-i kavlî-i ihtiyarî (Y) // Du
â-i kavlî-i ihtiyâ
 
507/18 enfa (Y) // enfaانفع
 
520/9 ifham
(Y) // ifhmافحام 
 
520/15 Bayezit (Y) // B
âyezid, Bâyezîd
 
538/11 yaptım (?) // yapmadım / teks. Os. Mek. 120
 
546/25 "Dil, din bir ise millet birdir." / (Sözün sâhibi?)
   
549/2 Tembih (Y) // Te
nbih, Tenbîh
 
550/1 virt (Y) // vir
d
 
587/15 hadise (Y)
(“hâdise”den nasıl ayıracağız?) // hadîse, hadîse
 
603/7 “Bu sana işarettir, ” (Y) // “Bu sana,ârettir, ”
 
605/1 (imlâ yanlışları)
 
“Muin-i zalimîn dünyada erbab-ı denâettir,
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insafa hizmetten.” 
//
“Muîn-i zâlimîn dünyâda erbâb-ı denâettir,
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-ins
âfa hizmetten.”
[N. Kemâl]
 
611/27 hamit bir nazır-ı âlikadr (Y) // hâmid bir nâzır-ı âlîkadr / Os. mat. Mek.
 
625/8 adaptan (Y) //
âbda

628/15 fahir // (+) fahr

633/1 telvih (Y) //
Telvîh / Kitap ismi.
 
633/26 temsili (Y) // tems
îli / Mek.977
 
650/18 Şuaın (Y) // Şuâın651/18 zerafet (Y) //  zarâfet
 
668/1 Bayezit (Y) // Bâyezid
 
700/10 kabul-ü Rabbanî (Y) // kabûl-ü Rabbânî, kabûl-i Rabbânî
 
720/6 tecellisini (Y) // tesellîsini
 
725/11 deruhte ( Y) // deruhde, der-uhde
 
725/14 tembel (Y) // te
nbel
 
730/1  Şafiüyyü’l mezhep (Y) // Şâfiıyyü’l-Mezheb / Mek.977; Os. Mek.
 
730/11 tahriftarâne (Y) // tahrîfrâne / Os. Mek.
 
740/7 “Reis-i Cumhur..” ( Y
, onlarda yok!) // Başkan
 
755/4 tekke (?) // (+) tek
ye / Mek.977
 
783/8
geri iade (?) // iâde / Mek.2001
 
784/12 derakap (Y) // derakab, der-akab
 
798(29) muzî-i leyle-i süveydâ /
Lemaât; mûzî-i leyle-i sevdâ / Os. H.Şâmiyye (teksir) (?)
 
798/8 mezç (Y) // mez
c
 
800(46) ceza’a (?) // cez’a

801(49) Bir tane hakikat.. (Y) // Bir
dâne-i hakîkat.. / Muhâkemât
 
802(59) mülhim-i hakîkat (?) // mülh
em-i hakîkat / Os. H.Şâmiyye (teksir); Os. Mek. teks.; (Lügat tetkîki. Ayrıca; Şuâ‘lar 1997,590’daki, “..o ma‘den-i ilm-i hakîkatten mülhem..” ibârelerine kıyas)
 
806(84) ikab-ı uhreviye// ikàb-ı uhravîye
 
806(85) rızık / (+) rızk
 
807(94) zayıf (Y) // zaîf
 
808 (97) sıgar-ı nefis (Y) //sıgàr-ı nefs
 
874/3. sütun “Türkçe”leri tekrâra gerek yok!. İstisnâ varsa onları yazmak yeterli.
 
938/”ZÜSSEDYE” (?) //
Mek.2004
 
1072/ 1886 (Y) // 1887
1073 /1. sü.  1897 Tâhir Paşa'nın konağında ikàmet etmeye başladı. (Y) // 1898 Tâhir Paşa'nın konağında ikàmet etmeye başladı. / Tâhir Paşa'nın Van'a ta'yîni 1898!1074 / Şekerci Han // Şekerci Hanı / BTBSN-2006, Mek. 2004
1074 / Bahîd // Bahît "بخيت"/ Arşiv Belgeleri Işığında BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ ve İLMÎ ŞAHSİYETİ – 1, s.506'daki belge.
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
İstanbul – 2013

1077 / (1916) Bitlis savunması sırasında yaralandı ve Ruslar’a esir düştü. Ruslar tarafından Kosturma’ya (Kostroma) götürüldü. (2 Mart) // Bitlis savunması sırasında yaralandı ve Ruslar’a esir düştü (3 Mart). Rusya içlerinde bulunan Kosturma’ya (Kostroma) götürüldü.
1077 / (1917) Rusya'da Çarlık rejimini yıkan ayaklanma ve Devrim sırasında esir kampından fîrar etti. (Y) // (Fîrar 1918 Bahârında!.)

1079 (1927) .. Barla’da ikmete tâbi tutuldu (Şubat) //.. Barla’da ikmete tâbi’ tutuldu (Şubat sonu – Mart başı) *********************************
(Y)
: Yanlış  (?): îzâhı gerekli.  (+): Tercih   Lug.: Lugat   Lç.: Lugatçe
NOT: Sayın Hasan PULUR ve Şiar YALÇIN kadar bir Dil hassâsiyetimiz olabilseydi keşke!..:
http://www.milliyet.com.tr/2004/08/09/yazar/pulur.html