Pazar, 16 Kasım 2008 07:42

LEM'ALAR ( 2005, Y. Asya )
 
 
Sözler,2004’ün “Takdim” ve “Bedîüzzaman Kimdir?” bölümleri için serdedilen mülâhazalar burada da geçerlidir.
 
 
15/sağ üst   *…1932’de Türkçe olarak te’lif edilmiştir. (Lem’alar’ın tamâmına yakını Türkçe te’lif edildiğine göre sâdece istisnâlar belirtilse yeterli olurdu. 23. ve 29. Lem’alar’daki gibi) // (+)*… Barla’da 1932’de te’lif edilmiştir.
 
15/13   Yunus ibni Mettâ // Yûnus ibn-i Mettâ
 
15/Lç.   Alâ Nebiyyinâ  Aleyhissalâtü Vesselâm // Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâm / Osmanlıca Lem'alar, Sözler Yayınevi, 1995.
 
16/Lç.   sür’aten (anlam yanlış): sür’atle, hızla
 
23/5     vücut // vücûd
 
30/3     fayda // fâide
 
33/13    kat-ı alâka // kat-ı alâka
 
42/22   gaybâşinâ // gayb-âşinâ
 
45/5     şanssız (Y)// şânsız
 
45/24   şia // şîa
 
56/6,7 vuku // vukū
 
56/12   galip // gālip, gālib
 
56/16   kılıf // gılâf (metin içerisinde kelimenin aslı yazılıp dipnot vs. şekilde açıklama konulsa dahâ uygun olmaz mı?)
 
57/10   mukabil// mukābil
 
58/Lç. Bahr-ı Muhît-i Garbî: batıdaki Atlas Okyanusu // Atlas Okyanusu
 
58/Lç. Bahr-i Muhît-i Şarkî: doğudaki Büyük Okyanus // Büyük Okyanus
 
61/19   zayıf / /zaîf
 
62/20   af // afv
 
65/4     nev-i beşer // nev-i beşer
 
65/12   tayin// tayin, tayîn
 
66/12   teyid // teyid
 
66/12   ihbar-ı gayp // ihbâr-ı gayb
 
66/13   vaziyet // vaziyet
 
72/2     Azam // Azam
 
77/4     esbab-ı adiye// esbâb-ı âdiye
 
84/9    (sağdaki Arabî ibâre numaralandırılmamış ve altta anlamı verilmemiş)
 
85/26    sayfa // sahîfe
 
87/26    ilâm// ilâm
 
89/19     telsiz, telgraf// telsiztelgraf/Os. Lem.
 
90/1        üstat// üstâd
 
91/17,24 Asya (Y) //Avrupa (Rusya)
 
91/18      Sibirya taraflarından (Y)// Rusya’dan
 
94/18    .. 1337 ediyor. İşte bu fakir o târîh-i Arabîde Rus esâretinde, tek başımla Petrogra’dan ..(târih Y) // Bedîüzzamân’ın esâretten dönüş haberini veren Tanin Gazetesinin târihi: (16 Ramazan1336) 25 Haziran 1334 -1918   
 
Not: Büyük sayılarda küçük farklılıklar tesbitin doğruluğuna zarar vermez.
 
94/sn   Petroğra (?)// Petrograd (St.petersburg, Leningrad)  
 
133/4   Şükür, ya bilmezem .. //Şükrîyâ bilmezem ../ Os.Lem.    (Şükrî; Şükrü’ nün aslı. “Şükrîyâ, : Ey, Şükrü ..")
 
133/12 .. cefasından erişti o zere.  //cefâ sîneden îrişti öze/ Os. Lem       
 
136/12   aksi maksadıyla // aks-i maksadı ile / Os.Lem.   
 
142/13   Arzî (Y)// Azîz/ Os.Lem.
 
150/Lç.   me’mûrât-ı şer’iyye: İslâmiyetin emrettiği şeyler //(Lç.’ye konulmalı)
  
175/16   kıblenâme (Y)//  kıblenümâ         
                                                     
178/12   Hâkim (?) // Hakîm / Os. Lem.
 
189/4,5 bilistidat // bilistid , bil-istid
                   
              biliman // bilîmân , bil-îmân
 
              biliştiyak // biliştiyâk , bil-iştiyâk
 
              bililtizam // bililtizâm , bil-iltizâm  
         
              bilirade // bilirâde ,

191/9      bilittifak // bilittifâk , bil-ittifâk     

 
209/19   kale (böyle yazılırsa “kàle” ile karışabilir) // kala / 214:12 ; Kastamonu L.,2006:47, 55
             
213/Lç. nefiy (anlam metne uymuyor gibi)//(?): yok, yokluk 
   
214/6     cüz-i ihtiyarıyla // cüz-i ihtiyâr ile
 
219/2     kanun //  kānûn
                                              
221/3     zecir // zecr
 
221/15   defa // defa
 
221/20   ispat // isbât
 
226/13   hâll (Y)// hall
 
227/12   firavuniyet // firavniyyet / Os.S.Nûr,197(teksir)
 
234/17   Vaad-i İlâhî // Vad-i İlâhî
 
235/19   galibane // gālibâne 
 
238/9,Lç.kasır (Y)(385. sayfadaki “saray” anlamındaki “kasır”la ayni imlâ ?)// kāsır / 235 ve Os. Lem.
 
240/8    âlişan (Y) // âlîşân
 
240/9   (sonda, “ye” eksik)
 
243/1    kal’a-i metnini (Y)// kal’a-i metîninin/ Os. Lem.
 
245/dn.2Balık üzerine (Y)// Öküz üzerine / Mehmed ÖZDÜRGEN – İzmir
 
        dn.3 Öküz üzerine (Y)// Balık üzerine / Mehmed ÖZDÜRGEN – İzmir
 
267/13 genç (Y)//ferec
 
297/9    firavun-u zelil (Y)// firavn-ı zelil   
 
297/27   âlihimmet (Y) // âlîhimmet  
                                                            
309/11   sırladır// sır iledir / Os.Lem.
 
332/20   İsrafilvarî // İsrâfilvâ
 
339/9    (mısrâ‘ sonlarında “rı”ların harekeleri noksan)
 
345/2    tarzın da (Y)// tarzında     
 
362/2    tamah // tama/ Os.Lem.
 
369/      Ve bu seneye , "Sene-i İktisâd" tesmiyesi lâyıktır. // Ve bu seneye , "Sene-i İktisâd" tesmiyesi lâyıktır. Çünki iktisâd şimdi herkese farzdır. / Os. Lem. / Öğretmen Bahaddin Doğan

370/8
   (ilk âyette birinci “dal”ın harekesi ..)
 
377/26 Hâkim (Y)// Hakîm / Os.Lem.
 
383/1   sukuttan (mükerrer)
 
410/24 imha-i // imhâ-yi/ Os.Lem.
 
411/Lç. bid’at (Y)//bîdâd
 
438/23   masnuudur (Y)// masnû’dur / Os.Lem.
 
440/26   Kadîr (?) // Kdir / Os. Lem
 
442/21  kadiriyet // kādiriyet / Os. Lem.
 
460    (Os.Lem. 344’de “Birden İhtar edilen Bir Mes’ele-i Mühimmedir” diye kısa bir bahis dahâ var?)
 
463/21 fayda-i şahsiye // fâide-i şahsiye
 
472/7   sebir (Y) //sâbir
 
480/2   bostan (Y)// besâtîn/ Os.S.Nûr, düzeltme ced. (teksir)     
 
481/5   aksi maksad (Y)//aks-i maksad / Os. Lem., s.361
 
494/9   çok (?)// - / Os.S.Nûr (teksir)
 
494/21,Lç. zahir (“zâhir” ile iltibâs) (Y)// zahîr: arka çıkan , yardımcı
 
496/18, Rahmânü’r-Rahîm (?) // Rahmâni’r-Rahîm /Os. Lem.
 
498/6    sırrı (Y)// sırr-ı / Os.Lem.
 
502/11 sinn-i kemâle (?)// sinni kemâle , sinnî kemâle /Os.S.Nûr,67 (teksir)  
                                                                                                    
521/25 bahçe // bağçe
 
524/12 yalnız kabre (?) // kabre yalnız / Os. S.Nûr,91(teksir)
 
533/13 bütün (Y) // bütünü
 
542/7    vefâtını (Y) // vefâtının
 
561/12 dürbün // dûrbîn
 
564/21 da (Y) // de
 
584/20   “SİRRAN” o vakit .. (Y) // o vakit “SİRRAN” .. /Os.Lem.
 
585/24   cifrî, hesabı (Y) // cifrî ve hesâbî / Os.Lem.
 
586/10   (“vefk-ı müselles” diğerleri gibi Kur’ân hattı olmalı)
 
594/1    وَلَاتَخَفْ وَحَارِبْ (Y) // وَحَارِبْ وَلَاتَخَفْ (kelimelerin yeri yanlış)
 
607/17   saffet (Y) // safvet
 
665/17   aksülamel // aksülamel , aksü’l-amel
 
666/18   maddiyunlar (Y)(cümlenin siyâk ve sibâkıyle uyuşmuyor) // medyumlar/ Mek.2004,304  
   
675/6  .., Nur kardeşlerimin istifâde arzularıyle ısrar ve ilhamlarıyle, .. (Y)( “m”, “h” olacak) // .., Nur kardaşlarımın istifâde arzularıyle .. / Os. Lem.
.., kardaşlarımın ısrar ve ilhahları ile, .. / Lem.,1976-                                                        
 
676/5 (“TÜSEBBİHU”da “be”nin şeddesi ve esresi eksik) 
 
683/sn teşhir (Y) // teshîr
 
713/3   vücut ve (?) // vücûda
 
736/26  hâricî (?) // hârici
 
743/5   âlim (?) //alîm
,745/12
 
747/1   telvihat // telvîhât
 
749/4   mütearif (Y) //Mütearrif
 
749/11 pergel (Y) //pergâr
 
807/21 kàdir (?) // Kadîr
 
811/1 , .. Hafîz (2.si) (Y) // Hâfiz
 
853/13 heml (Y) // haml
 
903/25 teknefer  (Y)// tek nefer
 
913/2(satır sonundaki “nun”da şedde ve üstün eksik)
 
920/19 rızık // rızk
 
922/12 inşasıyla // inşâsiyle
 
941/23 mütalâa // mütâlaa
 
943/24 Gayet // Gāyet
 
944/1   gaye // gāye
 
945/16 derakap // derakab, derakap
 
950/15 musiki-i İlâhiye (?) (“mûsîka -muzıka, mızıka-”; ‘mûsikî’ ma‘nâsını ihtivâ etmekle berâber, ‘orkestra, ..’ anlamına da geliyor.) // mûsîka-i İlâhiye / bkz (mûsika-i İlâhî / Sözler, 2004:1015)
 
972/15 ordugâhı (Y) // ordugâh-ı / Os.Lem.
 
976/16 (“mâdeniyâtın tuz, limon tuzu, sulfato ve şap..” cümlesindeki maddelerden “limon tuzu” ve “sulfato –sıtma tedâvisinde kullanılan ‘kinin sulfat’ kastediliyorsa-” mâden değiller. )
 
989/25 tahmit // tahmid
 
 
“Sözler,2004”ün eklerindeki mülâhazalar burada da geçerlidir.
                           
 
                              (Y): yanlış            (?): tetkîki / îzâhı ?                       
 
 
B.Tunç