Pazar, 16 Kasım 2008 07:46

ŞUÂ'LAR (Y. Asya,1997)

12/10,11 Çünki, mahlûkàtın  en müntehab ve en müstesnâsı olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın..(eksik ibâre!)//Çünki, mahlûkàtınen müntehabı ve ihtiyârca en mümtâzı olan nev’-i insânınen müntehab ve en müstesnâsı olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın.. /Os. İkinci Şuâ’ (teks.ve mat.)

12/20 birçok (Y) // bu çok / a.g.e. ve 1959 Baskı yeniyazı Şuâ'lar.

12/snüçyüz(?)//Üçbin/a.g.e.

15/15azamet-i Kibriyâ(?)//Azamet ve Kibriyâ/a.g.e.

15/35küçüklerin(?)//küçücüklerin/a.g.e.

16/27Firavun(Y)//Fir’av(u)n

16/27..ettiği gibi, o..(Y)//..ettiği gibi, öyle de; o../a.g.e.

18/10mecmua-i vâhidesi(Y)//mecmûa-ivâhiyyesi/a.g.e.

18/23derâkab(Y)//der’akab, der-akab

19/11fayda(Y)//fâide/19:21

33/32Ganî-i(?)//Ganiyy-i/Os. İkinci Şuâ‘ ve Şuâ‘lar,1959

45/29Hâlik’a(?)//Hâlik’ı

52/36sıfat(Y)//sıfât/Os. S.Nûr,17 (teksir)

54/24Kadîr(?)//Kàdir/a.g.e.,21

55/14,18,26; 56/27sıfat(Y)//sıfât/a.g.e.

57/29,30aff(Y)//afv

59/18,21,24şuûr-u îmânîyle(?)//şuûr-i îmânî ile/60:8

60/1,2(mükerrer)

65/16dürbün(Y)//dûrbîn/Ş.,1959

75/1 menbâ (?)//menba’

77/20ayna(Y)//âyîne

79/7şuâsından(Y)//şuâından

79/34faaliyet//fa’âliyyet,fa’-âliyyet/78:Arabî ibâre

108/24Kadîr-i Külli Şey(?)//Kàdir-i Külli Şey’/Ş.,1959

109/9kayr (Y)//gayr/Arabî ibâre

129/14,15Alîm-i Külli Şey(?);Kadîr-i külli Şey(?)//Âlim-i Külli Şey’;Kādir-i Külli Şey’/Ş.,1959

138/18işki(Y)//iştirâki/Ş.,1959

153/7kudret-i fâtıra(?)//Kudret-i Fâtıra/Ş.,1959

159/31mazhâr (Y)//mazhar

178/25îlân(?)//i’lâm/Hukûkî bir ta‘bîr. 179:20’ye kıyas.

179/26müttefikan(?)//mantıkan/Os. Meyve(mat.), Os. A. Mûsâ(teks.)

190/7îlân (?)//i’lâm

213/10cüz-ü(?)//cüz’î/Os. Meyve(mat.)

218/6i‘câz-ı kat’î(Y)// İ’câzı kat’î/A. Mûsâ,1999
223/   akabinde (?) // akîbinde / Os.Zülfikàr
229/28 fezâ-i ekber(Y)//feza’-i ekber فََزع اكبر/Ş.,1959 ve Os. Meyve(mat.); fezeu’l-ekber/Enbiyâ S., 103 (En büyük korku olan Kıyâmet dehşeti)

269/12,30 zerâfet(Y)//zarâfet(“zı” ile)

277/13 müdde-i umûm(Y)//müddeîumûmî, müddeî-i umûmî

280/22 aksi maksad(Y) //aks-i maksad / Os.mat. Şuâ 'lar, s.444

 

341/24 müdekkik(Y)//müdakkik

344/32 görünmesinden(Y)//görünmemesinden

348/2 kabul(Y)//kàbil

413/11 bir ibâdet(Y)//bir gün ibâdet/Ş.,1959

432/13 berâ-i mâlûmât(?)//berây-i ma’lûmât/Lüg.

449/13 Sibirya(Y)//Rusya içlerine/http://risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/109-uestad-sibiryada-kald-m
449/14 Nangün(Y)// Nargin, Nargen/ http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/721-bediuezzamann-akllara-hayret-veren-bir-seciyesi


449/15 Nikola Nikolaviç(?) // Hâdise gerçek. Kumandan ve yer kesin değil. / Ahmed ÖZER, Sızıntı 1996-215
449/21 Çarın dayısı(Y) // Nikola Nikolaviç; Çar II. Nikola'nın Babası Çar III. Aleksander'in amcasının oğlu.. 

456/28 kabile (Y)//kabine/Ş.,1959

469/29 terakkiyâtınızı(Y)//terakkiyâtımızı/Ş.,1959

469/35 milletin(?)//milletimin/Ş.,1959

502/1 Şuânın(Y)//Şuâın/Ş.,1959

502(Besmele’den önceki ve Birinci mes’eledeki hâşiyeler yok)/Os. S.Nûr 412,413 (teksir)

Hâşiye-1: Arkada gelecek Birinci Mes’ele’nin yazıl­dığından hayli zaman sonra zuhûr eden bir hâdise, tam te’vîlini göstermiştir. Şöyle ki; hadîste “O süfyân bir su içecek, eli delinecek” denilmiş. Ya‘nî bir çeşit su olan rakıyı, su gibi çok içecek ve o sebebden batnı su tulumbası gibi olacak ve o su hastalığı yüzünden zulm ve hıyle ile topladığı milyon­lar­ mal, su gibi elinden akacak. Ecnebî doktorların boğazına girecek. Mesmûâtıma nazaran üç senede üç milyona yakın liraları tedâvisine gàyet israf ile sarf eden bir insan asrımızda göründü. “Bu hadîsin te’vîlini bende görünüz”, hayâtının lisân-ı hâliyle dedi.
Hem, “Bir su içecek, eli delinecek” olan kudsî söz, ne kadar ma‘nîdâr ve mu‘cizekâr ve yüksek ve cem‘iyetli olduğunu vefâtıyle bildirdi, gitti..

Hâşiye-2: Evet, kendisi onyedi milyon lirayı onbeş senede onbeş milyon fakir milletten hırs ve tama‘ ile boğazına alması ne derece hırs ve tamaı tehyîc ettiği kıyâs edilsin.

514/25 Ömer’le çıkmış(?)//Ömer olacakmış/a.g.e.,435

575/9 fesleve(Y)//felsefe

610/13 hiçbir(Y)//her bir

651 (Üstteki Arabî ibârenin meâli?)

652/13 mutmaîn(Y)//mutmain

 

(Y): yanlış               (?): tetkîki / îzâhı 

B.Tunç  

 

İndeksli dipnotlu Şualar’ın 36. sh de 2. satırda geçen “icap” kelimesi Yeni Asya Neşriyatın Lugatında 503 sh de “îcâb” şeklinde geçmekte. İmlâ işaretleri kullanılmadığı gibi son harfi de farklı yazılmış. Şimdi Risale-i Nur’u Latin harfleriyle basarken mevcut Türkçenin kaidelerine mi göre yapmamız lazım? Bunu, bu mevzunun ehilleri tarafından herhalde mütaalası yapılmıştır. Acaba Üstadımızın tashihinden geçen nüshada mesela bu kelime nasıl geçiyordu? Dilimizi de Risale-i Nur ile muhafaza edecek isek bunun çaresine bakmalıyız. Mehmet Çetin / Çiftehavuzlar.İzmir