Pazar, 16 Kasım 2008 07:50

BARLA LÂHİKASI (YAN Aralık 2007)
6 Türkçenin imlâ kuralları // ? / Belki, "T.D.K.’nın imlâ kuralları" olabilir
7 Van vâlisi İşkodralı Tâhir Paşa // (eski Van vâlisi İşkodralı Tâhir Paşa) veyâ (Bitlis vâlisi İşkodralı Tâhir Paşa) / O târihte Tâhir Paşa Bitlis vâlisi
7 Şekerci Han // Şekerci Hanı / Modaya uymaya gerek var mı?
7 II. Meşrûtiyetin îlân edilmesiyle // II. Meşrûtiyetin îlân edilmesinden önce, Hazîran sonları / Zaman İçinde Bedîüzzaman S.114
7 Gazetelerde, “Hürriyete Hitâb” adıyle yayınlanan // Bu Hitâbe, Haftalık MİSBÂH Gazetesinde, DAĞ MEYVESİ ACI DA OLSA DEVÂDIR başlığı altında yayınlanmıştır / http://www.risaletashih.com/index.php/siir-kosesi/648-huerryyete-htab-da-meyves-aci-da-olsa-devadir
8 Kasım 1918’de İstanbul’a ulaştı // Hazîran 1918’de İstanbul’a ulaştı / http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/58-rumi-takvim-ve-tarihler
9 1923 yılının Mayıs ayı başlarında Van’a gitti // 1923 yılının Nîsan ayı içerisinde Ankara’dan ayrıldı / http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/58-rumi-takvim-ve-tarihler / Van’a gidiş târîhi biraz muğlak
9 1925 // 1926
9 1926’da // 1927’de
32 adapta // âdâbta, âdâbda
34  مَقَالَتى //
مَقَلَتى
38 gayyur // gayûr/ Lügat
38 Zayıf // Zaîf / Osmanlıca nüsh.
39 hâlli için // halli içün
39 telvih nam // Telvih nâm
40 haşr-i azam // haşr-i azam
41 zahir // zâhir
43 âlâ // alâ / Osmanlıca nüsh.
44 mütalâa // mütâlaa /
44 bilâmübalâğa // bilâmübâlağa / Osmanlıca nüsh.
45 arzu-i kalbimizi // arzû-yi kalbimizi / Osmanlıca nüsh.
47 dürbünüyle // dürbîniyle, dûrbîniyle  / Osmanlıca nüsh.
47 hakaika // hakika / Osmanlıca nüsh.
47 hayal, Hatta // hayâl, hattâ  
52 risalerin // risâlelerin  
53 emr-i mühimme // emr-i mühimme
53, affımı // afvımı
54 mülhitlerin // mülhidlerin
55 zat-ı fazılâneleri // zât-ı fâzılâneleri
56 azam // azam
59 a’mâl-i hakikiyeye // âmâl-i hakîkiyyeye
60 mevzuu bahis // mevzû-u bahis, mevzû-i bah(i)s
62 ve Hatta // ve hattâ  
63 adî // â
66 âbidâne // abîdâne / Osmanlıca nüsh.
71 âbidâne // abîdâne / Osmanlıca nüsh.
79 hata-sevap // hatâ-savâb / Osmanlıca nüsh. / SAVÂB  صواب: Doğru (hatâ mukàbili). Risâle-i Nûr’un başka yerlerinde; “hatâ-savâb cedveli”, “Allâhu a'lem bissavâb” olarak karşılaştığımız kelime..
80 tahallûk // tahalluk
80 saî // sâî
80 hâlli // halli / Osmanlıca nüsh.
81 olamayacağım, efendim // olamayacağım. / Osmanlıca nüsh.
82 mübalâğa // mübâlağa
84 Vahibü’l-A’mal ve’l-amal // Vâhibü’l-A‘mâl ve’l-Âmâl / Osmanlıca nüsh.
85 i’caz-ı Kur’ân-ı ispat // i‘câz-ı Kur’ânı isbât
86 berk-i hatıf // berk-i hâtıf
89 tezyit // tezyid, tezyîd
89 nakisa // nakīsa, naqîsa / Osmanlıca nüsh.
89 i’cazıyla i’cazını // îcâziyle i‘câzını
90 bahşetmişbulunduğu // bahşetmiş bulunduğu
91 cetvel // cedvel
93 asgarî // sagāiri / Osmanlıca nüsh.
93 şifabahş // şefâatbahş / Osmanlıca nüsh.
93 incitiyer // incitiyor
94 namütanahi // nâmütenâhî  
95 derya-i azîm // deryâ-yi azîm
101 hakaika // hakāikı
104 sukut // sukūt, sükūt
104Lç. sükût // sukūt, sükūt
106 iktidarında o // iktidârında olmadığım o // Osmanlıca nüsh.
107 çirkâptan // çirkâbdan
109 alâ-kadri’t-taka // alâ-kadri’t-tâka
111 mülhitler, Hatta // mülhidler, hattâ  
114 sükût // sukūt, sükūt
114Lç. sükût // sukūt, sükūt
114Lç. sukūt, sükūt: (değerinden düşme, değerini yitirme, susma // değerinden düşme, değerini yitirme)
117 Tekrardır Sözlerde Üç yerde geçiyor / Diğer nüshalarda bu cümle yok.
121 dalâlet // dalâleti / Osmanlıca nüsh.
122 (kardeş, baba ve anadan) // Parantezdeki bu kısım Os. nüshada yok.
122 Ramazaniye // Ramazâniyeyi / Osmanlıca nüsh.
125 Risale-I Ahmediye // Risâle-i Ahmediyye
125 müştayıkız // müştâkıyız / Osmanlıca nüsh.
126 dünyaya // dünyâyı / Osmanlıca nüsh.
126 Faziletmeap // Fazîletmeâb
126 bera-i tashih // berây-i tashih
127 Malûm âlîleri // Mâlûm-i âlîleri, Ma‘lûm-i âlîleri
128 ıztırap // ıztırâb
133 etmişbulunuyor // etmiş bulunuyor
133 bera-i tashih // berây-i tashih
134 kitabım // kitâ
137 (Hâşiye’nin altında imzâ “Said” eksik) // Osmanlıca nüsh.
138 etmişbulunuyorsunuz // etmiş bulunuyorsunuz
140 Risaletü’n-Nur-Nur ve Mektubatü’n-Nur // Risâlâtü’n-Nûr ve Mektûbâtü’n-Nûr / Osmanlıca nüsh.
141 bey’u şirâ // bey‘ u şirâ / Osmanlıca nüsh.
141 asıl maa-suret // asl-ı maa-sûret
141Lç. usul-i bey’ü sıra // usûl-i bey‘ u şirâ
145 hazinedar-ı binazifi // hazînedâr-ı bînazîri
145Lç. ârâm (anlamı gözden geçilmeli)
145Lç. (iskât): sukut ettirme, susturma // sükût ettirme, susturma
145Lç. muharrik / Anlamı konulmamış.
145Lç. muharrir / Metinde bulunamadı.
146 lütf-i Hak // lutf-i Hakk
147 i’caz ve icaz // i‘câz ve îcâz
147 olur. Hatta // oluyor, hattâ / Osmanlıca nüsh.
147 Eksilmez yıpranmaz yıkılmaz // Eksilmez, yıpranmaz, yıkılmaz
148 bu ere // bu emre / Osmanlıca nüsh.
149 Hatime // Hâtime
150Hş. mana // bana
150 şuunat // şuûnât
150Lç. şuûnât: / Ma‘nâ yetersiz gibi.
151 mesasi // meâsî
151 Şükre dair çok derin mânâlı, şeker gibi tatlı, şeker şerbetinizi // Şükre dâir çok derin mânâlı, şeker(شَكَرْ) gibi tatlı, şükür(شُكُرْ) şerbetinizi / Böyle de okunabilir ve bence dahâ ma‘nâlı olur.
154 gelen, Hatta // gelen, hattâ  
154 icaz // icâz / Osmanlıca nüsh.
155 kale // kal’a / Osmanlıca nüsh.
156 kara yüzle perişan hâl ile // kara yüzle, perîşân hâl ile
156 H.S. // Hulûsî-i Sânî / Osmanlıca nüsh.
157 intiba // intıbâ‘
158, Mes’ut // Mes’ûd
158 bera-i ziyaret // berây-i ziyâret
158 Bende o kapının // Ben de o kapının
159 buyurmasın // buyurmasını / Osmanlıca nüsh.
161 lâtif bir avaz // latif bir âvâz
161 çıkıyor.O // çıkıyor. O
170 Adem // Âdem / Osmanlıca nüsh.
170 kenz ü vahdet // kenz-i vahdet / Osmanlıca nüsh.
170 atâ-i mahz // atâ-yi mahz / Osmanlıca nüsh.
171 hayaleten a’lâ // hayâletten alâ / Osmanlıca nüsh.
171 Zemzeme // Zümre / Osmanlıca nüsh.
172 Mülhit // Mülhid
172 Calûd // Câlût / Osmanlıca nüsh./ Burada bir iltibas var. Tâlût olması gerekir. Câlût, kâfir askerlerinin komutanı. Yâ da terkib şöyle olmak gerekir: Asker-i Câlût-i küfrü mahv eder,
172 emanettir // emârettir / Osmanlıca nüsh.
173 Müjde-i peyman-ı külûb-i // Müjde-peymâ-yi kulûb-i / Osmanlıca nüsh.
173 Mahi-i tarik-i // Mâhî-i târîk-i / Osmanlıca nüsh. / Osm. yazmalardan tedkîki
175 Murat // Murad, Murâd
177 hamid // hâmid / Osmanlıca nüsh.
178Lç. iskât (اسكات): susturma; düşürme, hükümsüz bırakma. // iskât (اسكات): susturma. / iskàt (اسقاط): düşürme, hükümsüz bırakma.
179 kulüb // kulûb
179 .. perdeledim. Üstadım. Efendim. // .. perdeledim, Üstâdım, Efendim. / Osmanlıca nüsh.
180 Saatçi Lütfü // - / Osmanlıca nüsh.
181 pak // pek
181 girdap // girdâb
185 muharrip // muharrib / Lç.
188 dürbini // dûrbînî
188 matlâ- // matla‘-
188 âlâ kadrilistitaa // alâ-kadril-istitâa
192 temellûk // temelluk (تملق)
194 / Nazma dâhil olmayan bir cümle nazma karışmış, beyitlerin mısra’ları da karışmış. Yeniden tanzîmleri gerekiyor!..
195  Üstadım // Üstâdımın / Osmanlıca nüsh.
196  yaşamaklığımızı // yaşamaklığınızı / Osmanlıca nüsh.
196  Rahmetullahi aleyh. // (Rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.) Sabri
198  mecz // mezc / Osmanlıca nüsh.
199  mücahit // mücâhid
199  vürut // vürûd
201  Tembellik // Tenbellik
203  ihtimali kavlini // ihtimâl-i kavîsini / Osmanlıca nüsh.
204, aff // afv / 151. parçanın sonu.
204 sıddıkınızı // sadîkınızı (?) / Osmanlıca nüsh.
204 arka daşlarımın // arkadaşlarımın
204, Hamîd // Hâmid / Osmanlıca nüsh.
206, üstat // üstâd
206, ittihat // ittihâd
207  bilakis // bilakis, bil’aks
212  Hafız Yaşar // (Hâfız Yaşar) / Osmanlıca nüsh.
216Lç. alâkadri’t-taka // alâkadri’t-tâka
217 / “gerdenbeste-i inkıyad” Lç.ye konulmalı.
222 ser levha // serlevha
223 fehmedemediğim ancak // fehmedemediğim içün ancak
229 / “vürûd” Lç.ye konulmalı.
240 vilâyet // velâyet
243 şevkinize // şavkınıza / Burada böyle okunması uygun.
248 lütf-i fazl // lutf-i fazl
256 tasdik âşikâr // âşikâr tasdik / Osmanlıca nüsh.
262  وَالْمِنَّةُ الْحَمْدُِِللهِ // اَلْحَمْدُ ِِللهِ وَالْمِنَّةُ  / Osmanlıca nüsh.
263 / Os. nüshada, “Bu hâlden müteessir oldum.” cümlesinden sonra 5-6 satır dahâ var!.
265 Rebîülâhir // Rebîülevvel / 1) Osmanlıca nüsh.,
266 Bütüna söz ve mektubatın … dair bir hatıra gelen bir // Bütün Söz ve Mektûbâtın … dâir hâtıra gelen bir
266 ki, Hatta // ki, hattâ
267 kale // kal’a / bu nüshada da birçok yerlerde kal’a şeklinde.
267, zaf // zaîf
267 tesvit // tesvid
268 kâmilü’t-tarikati’l-âliyye // kâmilü’t-tarîkati’l-aliyye / Osmanlıca nüsh.
270Hş. Halit // Hâlid
272 1200 senesinin, yâni on ikinci asrın / bu cüme bütün nüshalarda ayni.. “1200 senesinin, yâni onüçücü asrın” olması gerekir bence. Dipnotla halledilebilir..
285 kulûbu // kulûbü
294 kendinini // kendini
301 Cenab-ı Vacip-i Vücut // Cenâb-ı Vâcib-i Vücud, Cenâb-ı Vâcib-i Vücûd, Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücûd
302 . bir // . Pek / Osmanlıca nüsh.
303 kapılar // kapıları
303 Lütfü // Lutfî
303 saray-ı vücut âlemimi // sarây-ı vücûd âlemi / Osmanlıca nüsh.
305 Ahmet // Ahmed / s. 306
306 coşkundenizlerin // coşkun denizlerin
309 lütf // lutf
310 . zira // . Zîrâ
315Lç. feyz ve fevz / Lç.ye konulmalı.
319 Eğridir // Eğirdir / Osmanlıca nüsh.
319, tembih // tenbih
320 EĞRİDİR // EĞİRDİR
321 izhar // ihzar, ihzâr
323, a.s.m. // a.s.m
329 rakip // râkib
333 Azam // Azam
333, gayyur // gayûr / lügatler
340 çığırta // çığırtı / Osmanlıca nüsh.
344Hş. Âlim // Alîm / metin
345 eyle, Üstadım // ile, Üstâdın
345 ey Hulûsî // Hulûsî
346, Mesut // Mesûd
346 olduğun // olduğum
349 âbidâne // abîdâne / Osmanlıca nüsh.
349Lç. âbidâne // abîdâne
350, zayıf // zaîf
351 Utarit // Utarid / Osmanlıca nüsh.
352 kardeşlerimin da // kardeşlerimin de
354 . isimlerinin // . İsimlerinin
363Lç. Aramgâh / Lç.ye konulmalı.
366 ettim // ettiğim
372 , Hâdisat //, hâdisât
373 kardeşlerimini // kardeşlerimin
373 kasırgaların // kasırgalarından / Osmanlıca nüsh.
373 ezvacının // ervâhının / Osmanlıca nüsh.
373 müzmahilim, Bizler // müzmahilim. Bizler
380 On Beş // On beş, Onbeş
381 zevkelerine // zevklerine
381 HÂZÂ MİN FADLİ RABBÎ // VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADÎR / Osmanlıca nüsh.
383 kale // kal’a / s. 250
388 iskat // iskât / Osmanlıca nüsh.
388Lç. iskât: susturma; düşürme, hükümsüz bırakma // iskât: susturma
388 On Bir // On bir, Onbir
389Lç. ezhâr / Lç.ye konulmalı.
391Lç. betâet / Lç’ye konulmalı.
392 KEM MİN FİETİN .. // BİSMİLLÂH / Osmanlıca nüsh.
393 ALLÂHÜ EKBER // KEM MİN FİETİN .. / Osmanlıca nüsh.
393 mürakip // murâkıb / Osmanlıca nüsh.
393Lç. murâkıb / Lç.ye konulmalı.
393 EL-ULEMÂÜ .. // ALLÂHÜ EKBER / Osmanlıca nüsh.
393 İNNEALLÂHE ALÂ .. // EL-ULEMÂÜ .. / Osmanlıca nüsh.
394 - // İNNEALLÂHE ALÂ .. / metin sonu. / Osmanlıca nüsh.
394 Hulûsî-i Sâni // Hulûsî / Osmanlıca nüsh.
395 , âmîn!.. // , âmîn bihurmeti seyyidi’l-mürselîn!.. / Osmanlıca nüsh.
396 boru // bârû / Osmanlıca nüsh.
396Lç. bârû: sûr, kal’a duvarı. / Lç.ye konulmalı.
400 esaret yalnızlık // esâret, yalnızlık
400 Said Nursî // Âhiret Kardaşınız Saîd Nûrsî
401 Gayyur // Gayûr / Lügatler
403 selefine // selefin
409 فِيهِنَّ // فِيحِنَّ
410 fa’l-i hayr // fâl-i hayr / 1- s. 459, 2- Osmanlıca nüsh.
410 Molla // Monla / Osmanlıca nüsh.
420Lç. râkımü’l-hurûf // Lç.ye konulmalı.
426   لاَمُشَاحَةََ فِىالتَّمْثِيلِ // لاَمُشَاحََّةََ فِى التَّمْثِيلُ/ Osmanlıca nüsh.
431    alt tehdîdiyle, öyleleri münâfık gibi ehl-i îmânın hayât-ı içtimâiyelerini böyle işâalarla ifsad ediyorlar, ifâde ediyor. Ve bilhassa böyle gıybet ehl-i nâmus ve ehl-i haysiyet hakkında olsa ve bilhassa ehl-i ilim hakkında olsa ve bilhassa akıldan hâriç bir tarzda olsa... Meselâ, nâmuslu bir zat, kendi gyet yakışıklı, her cihetle mükemmel ve âilesine kemâl-i itimadı olduğu hâlde, hiçbir cihetle ona mukbil gelemeyen ve onun hizmetkârı hükmünde ve ona nispeten çirkince bir insan ve dünyâda onların içtimâını hiçbir fıtrat ve vicdan kabul etmediği bir sûrette, o bîçâre âilesini o sûretle gıybet etmek, bu nevi gıybetin en şenîidir. Böyle eşna’ gıybetin sebebi, olsa olsa, insanın dest-i ihtiyârında olmayan bir muhabbet vâsıtasıyla, yine kadınların kıskançlığından ve habbeyi kubbe görüp ve kendi iffetini göstermekle başkasını itham etmek nev’inden bu nevi şâyialar meydan alıyorlar. Bu işâadan tevbe etsinler; yoksa kahr-ı İlâhî gelmesi kaviyen memuldür. Öyle iftira edenler, böyle iftiraya ma'ruz kalacakları, cezâ-yı amelleri olmak ihtimâlini düşünsünler!
Said Nursî
/ Bu kısım, Osmanlıca nüshada yok!.
439 , Hatta //, hattâ
446Lç. kuvve-i inbâtiye / Lç.ye konulmalı.
446 ayıktırdığını // ısıttırdığını / Osmanlıca nüsh.
446 yazıyor. // yazıyoruz. / Osmanlıca nüsh.
449 a.s.m. // a.s.m / ‘m’ son harf olduğu için noktaya gerek yok.
456 Birâderzâdem Halil Nâcî’nin // Birâderzâdemin (Halil Nâcî)
459 fâl-i hayır // fâl-i hayr / Osmanlıca nüsh.
464 sevabında // savâbında / Osmanlıca nüsh.
466 . dimağımızda // . Dimağımızda
471 kulüplere // kulûblere
472 îcâzı // i‘câzı / Osmanlıca nüsh.
477 hitabıya // hitâbı ile
479 masadaki // mâsadak
482Hş. hâlî // hâli / Buradaki “ي”, med harfi değil imlâ harfi..
488 hakikatlerin da // hakîkatlerin de
488 kale // kal’a / 1- Lügat, 2- Os. nüsha, 3- s. 250
489 âliminin // âleminin
502 gecenin serinliğinde, // gecenin serinliğinden / Osmanlıca nüsh.
505 mufassaları // mufassalan
509 tanzim,i // tanzîm-i
514 müsevvit // müsevvid
519/dipnot-1 sizin sizin // sizin / (Fâtih AKYÜZ)
519/dipnot-2 elli bir // elli bin / (Fâtih AKYÜZ)
523 gerekir. // gerekdir. / Osmanlıca nüsh.
524 vade // va‘de / Osmanlıca nüsh.
529, tembel // tenbel / 1- Lügat, 2- Os. nüsha
534Lç. sereyân / Lç.ye konulmalı.
534 mubikat-ı // mûbikàt
534 sıla-i rahîm // sıla-i rahim, sıla-i rahm
536 1394 // 1934 (?)
536 Maruf-i // Mârûf-i, Ma‘rûf-i
537, sümbül // sünbül
538 - // 5 Şubat 1934 / Osmanlıca nüsh.
542 Seyranî // Seyrâ
544 mü’minin // mü’minîn
559 Damad’ın // Dâmâdın (?)
559 tetkikat-ı saibe // tedkîkàt-ı sâibe
559Lç tetkikat-i amîka / Metinde görülemedi.
563 anut // anud, anûd
563 asa-i Mûsa // asâ-yi Mûsâ
576 “… dinledim.” // … dinledim. Sûre-i Ahzâb’dan
578Hş. elliydi // elliyedi
581 , Hatta //, hattâ
583 beleğan ma belağ // bâliğan mâ belağ / Osmanlıca nüsh.
584, af // afv
586 muvafakıyetime // muvaffakıyetime
596 âzim // azîm / Osmanlıca nüsh.
596 amaliniz // âmâliniz / Osmanlıca nüsh.
596 Hazretleri! Huzur-i samîine // Hazretleri Huzûr-i sâmîsine
599 Feyzi yâ // Feyzîyâ / Ey, Feyzî ..!
606 / Şefkat Tokatları Osm. Nüshada yok.