Pazar, 16 Kasım 2008 07:52

KASTAMONU LÂHİKASI (Y. Asya,2006)

Sözler,2004’ün “Takdim” ve “B. Said Nursî Kimdir?” bölümleri için serdedilen mülâhazalar burada da geçerlidir.

41/1ihlaslı, sadâkat(Y)//ihlaslı sadâkat.

58/11İkicisi(Y)//İkincisi

74/4 çtün(Y)//bütün

  

83/3,4 kalbimde, bir şey taharriye; bir sebep yokken,..(Y)//kalbimde bir şey, taharriye bir sebep yokken,..

83/Lç., 85/Lç. mâsadak/ma’nâ burada metne pek uymuyor: ma’nânın ferdleri

93/Lç. adese/ma’nâ eksik: mercek, büyüteç

94/23 zarifü’t-tab//zarîfü’t-tab 

94/24,152/21 mülâtefe//mülâtafe/1958:46 ,78

104/5 Feyzi kardeşim, /ilk kelimeyi ta’kip eden kelimelerin ilk harfleri de büyük olmalı (Bütün mektuplarda!)//Feyzi Kardeşim, / 1958: (Bütün mektuplar!)
115/12 saffet(Y)// safvet صفوت Almanya baskısı, 1994 s.62/ Tesbit: Zehracan- Almanya 
122/17
fa’l-i hayır(Y)//fâl-i hayr

139/25 aksi maksutlarıyla(Y)//aks-i maksudlarıyle/Os.Kas.L.:117

145/22 ismi Hayya(Y)//ism-i Hayya/1958:76

147/sn o elim elem ve şefkatten (?) // o elîm elem-i şefkatten /Envâr N., Os. Kastamonu L.:122 / tesbit: Osman Körükçü

166/8 “ Âhir zamanda, (…) kadınların ..”/bir kelime eksik!//“Âhir zamanda, ihtiyâre kadınların ..” /1- Envar N., Os. Kastamonu L.:136 2-Emirdağ L.2007:566
178/5  tufad(Y)// tûfa/ tesbit: Mehmet Özdürgen (İzmir
)
186/sn Yalnız fazla yazılan .. //Yalnız, fazla, yazılan ..

195/10 gayyur(Y)//gar/Yeni Lüg.

203/3 Musîbetzedelerin ma’nevî galebesi berâati değil yalnız sizleri ve bizleri, ..//Musîbetzedelerin ma’nevî galebesi, berâati; değil yalnız sizleri ve bizleri, ..

214/1Hasan, Âtıf(Y)//Hasan Âtıf/1958:114

217 TEMBİH(Y)//TENBİH/1958:116; TENBÎH

252/16Arabî ibârede “ha”, “he” olacak)

286/3 tâb’a(Y)//tab’a

293/1 alâkadar. Bu hâmil-i mektup ..(Y)//alâkadâr, bu hâmil-i mektup ..

  

294/2 Şakirt(Y)//Şâkird/1958:158

294/11 azam(Y)//azam/1958

  

294/13 taraftar(Y)//tarafr/1958

  

294/14 takip(Y)//takib/1958; takib, takîb

294/16 acip//acib/1958; acîb

294/16çünkü//çünki/1958

294/sn çoluk, çocuk, ihtiyar,//çoluk çocuk, ihtiyar, /1958

295/12 firavunluk(Y)//firavnlık/1958

296/6 İşarat-ı Kur’âniye//İşârât-ı Kur’âniyye/1958

296/8 mücahit(Y)//mücahid/1958; mücâhid

296/12 vech-i tahsisi(Y)//vech-i tahassusu/1958 ve Lç.

297/8 tevabileriyle//tevabileriyle/1958:160; tevâbileriyle

297/sn heyet//heyet/1958

  

298/1Üstat(Y)//üstad/1958; üstâd

298/8 (Arabî ibârenin sonu) tabaatüm”(Y)//“tabatüm”/1958

299/10 ispat//isbat/1958:161; ist

299/26 inzal-i kütüp//inzal-i kütüb/1958; inzâl-i kütüb

314/18 pergel(Y)//pergâr

347/6“Beyincisi, ..”(Y)//“Beşincisi, ..”

  

349/1 tercihen//tercihan/1958:187; tercîhan

355/16 (afallahü)(Y)//1958:190' da Arabî hat

355/Lç. afallâhü/(anlamı yazılmamış!): Allah afvetsin/Tevbe S.43’ün meâlinden (YeniAsya Forum’dan Abdülkadir Said’in yardımlarıyle!)

358/23 kıymetsleştirmek(Y)//kıymetleştirmek/1958:192

361/20 fayda(Y)//fâide/1958

362/5 .mübâreklerin(Y)//Mübâreklerin

387/23 idârece cünha(Y)//idârece bir cünha/1958

Sözler,2004’ün ekleri için serdedilen mülâhazalar burada da geçerlidir.

B.Tunç

KASTAMONU LÂHİKASI (Y.Asya,2007)

tashih-tavzih çalışması B.Tunç

Sözler,2004’ün “Takdim” ve “B. Said Nursî Kimdir?” bölümleri için serdedilen mülâhazalar burada da geçerlidir.

58/11 İkicisi//İkincisi

79/16 o elim elem ve şefkatten (?) // o elîm elem-i şefkatten /Envâr N., Os. Kastamonu L.:122 / Tesbit: Osman körükçü

93/Lç. adese/ma’nâ eksik:mercek, büyüteç

94/23 zarifü’t-tab//zarîfü’t-tab

94/24,152/21 mülâtefe//mülâtafe/1958:46 ,78

104/5 Feyzi kardeşim, /Mektup başlıklarında her kelime büyük harfle başlamalı (Bütün mektuplarda!)//Feyzi Kardeşim,/1958:(Bütün mektuplar!)

115/12 saffet(Y)// safvet صفوت Almanya baskısı, 1994 s.62/ Tesbit: Zehracan- Almanya 
139/25
aksi maksutlarıyla//aks-i maksudlarıyle/Os.Kas.L.:117
178/5  tufad(Y)// tûfa/ tesbit: Mehmet Özdürgen (İzmir) 

195/10 gayyur//gayûr/Yeni Lüg.

217 TEMBİH//TENBİH/1958:116; TENBÎH

294/2 Şakirt//Şâkird/1958:158

294/11 azam//azam/1958

294/13 taraftar//tarafr/1958

294/14 takip//takib/1958; takib, takîb

294/16 acip//acib/1958; acîb

294/16 çünkü//çünki/1958

294/sn çoluk, çocuk, ihtiyar,//çoluk çocuk, ihtiyar,/1958

295/12 firavunluk//firavnlık/1958

296/6 İşarat-ı Kur’âniye//İşârât-ı Kur’âniyye/1958

296/8 mücahit//mücahid/1958; mücâhid

296/12 vech-i tahsisi//vech-i tahassusu /1958 ve Lç.

297/8 tevabileriyle//tevabileriyle/1958:160; tevâbileriyle

297/sn heyet//heyet/1958

298/1 Üstat//üstad/1958; üstâd

298/8 (Arabî ibârenin sonu) “tabaatüm”//“tabatüm”/1958

299/10 ispat//isbat /1958:161; ist

299/26 inzal-i kütüp//inzal-i kütüb/1958; inzâl-i kütüb

314/18 pergel//pergâr

349/1 tercihen//tercihan/1958:187; tercîhan

355/16 (afallâhü)/1958:190’da Arabî hat

361/20 fayda//fâide/1958

387/23 idârece cünha/eksik kelime//idârece bir cünha/1958

Sözler,2004’ün ekleri için serdedilen mülâhazalar burada da geçerlidir.