HUTBE-İ ŞÂMİYYE (Y. Asya, 2000)

alt

1950'lerde El-Hutbetü'ş-Şâmiyye Tercümesini Teksir makinesi ile neşreden Ahmed Nazîf ve arkadaşlarına ve yardımcılarına Bedîüzzamân'ın kendi elyazısı ile yazdığı ve adı geçen nüshada bulunan duâları.
 
5/6 1911 yılının başında (Y) // 17 Mart Cum'a dâhil 1911 Bahârı sonundan evvel bir Cum'a.. / 5 Hazîran 1911 Sultan Reşâd'ın Rumeli seyâhatine Katılıyor.

5/25 Şam'da kitap olarak yayınlanır (?) // Şam'da yayaınlandığına dâir bir belgeye ulaşılamamıştır. 1950'lerde A. Nazif Ağabey'ler tarafından teksir edilen Türkçesinin iç kapağında; " Kırk sene evvel okunmuş ve iki def'a tab' edilen .." diyor ama nerede ve hangi târihte basıldığını yazmıyor..
 

6/10 1916'da (Y) tab' ettirdiği Hakîkat Çekirdekleri // Kitap kapağındaki (BTBSN-2006, s.251) 1336 Rûmî ise 1920, Hicrî ise 1918 olur.

7/32 Yaklaşık 3 yıl (Y) Rusya'da // Yaklaşık 2-2,5 yıl Rusya'da / Esir düştüğü 3 Mart 1916'dan, esâret sonrası İstanbul'a dönünceye kadar geçen sürenin tamâmı 2 sene, 3 ay, 15 gündür.
 

9/3 otuzbeş yaşında (Y) // otuzdört yaşında

9/7 Bir hafta içinde iki def'a tab' (?) // Belge? / Ulaşılabilen nüshalarında, "2. tab' 1330 Kostantıniyye" yazıyor.

11/7,”//(+)ve/ Os. H.Ş.(teksir)

 

11/8 azîm cemâate//(+)bir azîm cemâate / a.g.e.

 

11/10 zamanda//(+)bir zamânda / a.g.e.

 

12/19 tarzda R.Nûr’un intişârı//(+)tarzda intişârı / a.g.e.

 

12/20 ve//(+)ile/a.g.e.

 

14/9 kısa//küçük/ a.g.e.

 

15/8 kalbimin en derinlerinden//(+)en derin kalbimden/ a.g.e.

 

21/8 bizler(Y)//biz Kürdler/ a.g.e.

 

22/2 içtimâiyemize//(+)içtimâiyyemizde / a.g.e.

 

23/21 ve İslâmiyete//(+)başka dîni İslâmiyyete / a.g.e.

 

25/22 dîn-i haktaki//(+)Dîn-i Hakk gibi/ a.g.e.

 

26/27 ruhbanları(Y)//ruhbânı/a.g.e.

 

27/4 tutulmasına, inkisâfına(Y)//inkişâfına/ T.Hayât; 
         tutulmasına, inkisâfına sebep olan/ Y.Asya Forum Müzakere Hey'eti

 

31/17 beşeri, istikbâlde o mu’cizâtın nazîrelerini terakkî ile vücûda geleceğine..//(+)beşerin,
istikbâlde terakkî edeceği o mu’cizâtın nazîreleri istikbâlde vücûda geleceğini..
/ a.g.e.

 

36/1 İşte//(+)Mâdem/ a.g.e.

 

36/11- 37/2(a.g.e. le farklılıklar var)(?)

 

36/19 sıfatlarını(Y)//(+)sıfâtını/ a.g.e.

 

43/18,19 ..mezkûr hakîkattir.

 

İşte, Asr-ı Saâdetteki inkılâb-ı azîm, sıdk ile kizb..// (+)..mezkûr hakîkattir. İşte, Asr-ı Saâdetteki inkılâb- ı azîm!

 

           Sıdk ile kizb..(yeni prgrf düzeni/B.T.)

 

48/5 hukuklarına(Y)//(+)hukùkuna/ a.g.e.

 

48/10 ..ihvân-ı Müslimîn!. “Biz zarar vermiyoruz..”diye, böyle özür beyân etmeyiniz.//(+).. ihvân-ı Müslimîn, böyle özür beyân etmeyiniz ki; “Biz zarar vermiyoruz..”/ a.g.e.

 

48/25 Zannetmeyiniz ki;..//(+)Ben bu ders makàmına çıkmadım ki, size nasîhat edeyim. Belki
buraya çıktım..
/a.g.e.

 

49/1 küçük(Y)//Kürd gibi, küçük / a.g.e.

 

57/7 ra’d ve gökgürültüsü(Y)//ra’d (gökgürültüsü)/ a.g.e.

 

66/hş berâ-i malûmat//(+)berây-i ma’lûmât

 

68 26 Şubat 324(?)//(+)1 Mart 325 / (70. sayfadaki târihe kıyâs..)

 

76/7 istibdat sümûmu(?)//istibdâd-i semûmî/ a.g.e.

 

79/5kàrulasâ(Y)//kar'ul-asâ a.g.e. قرع العصى
 
101/59 mülhim-i hakîkat(?)//mülhem-i hakîkat / a.g.e. ve Os. Mek.teks. (*)

 

108/95 makamatta(?)//(+)mukaddemâtta / Mek. 1999

(*):  http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/218-mulhimmimulhemmi 

 

(Y): yanlış               (?): tetkîki / îzâhı?             (+): tercih

 

B.Tunç