SÖZLER (2004, YENİ ASYA)

 

9/11 tecdit (imlâ,Y) // tecdid, tecdîd

9/37 tevhit (imlâ,Y) // tevhid, tevhîd

10(2) Türkçe’nin imlâ kuralları (?) // (‘TDK’nın olsa gerek!)
 
10(5) Metinlerin Türkçe okunuşları (?) // (Âyet-Hadîs metinleri Türkçe okunabilir mi? Belki, -zarûrete binâen- ‘yeniyazı ile okunuşları’ olabilir)
 
10(5) Arap alfabesi (?) // (Seksen yıllık Latin harfleri ‘ Türkçe’ oluyor da , bin küsûr yıllık yazımız reddediliyor gibi.. ‘Kur’ân alfabesi’ veyâ ‘Kur’ân yazısı’, denilemez mi?)
 
11/19 1907 yılının başlarında (Y) // 1907 yılı sonlarında / 2004-86 Köprü
 
11/28 önerdiği (?) // (Bedîüzzamân, önermez; talep, tavsiye ,teklif eder.)
 
12/7 Kasım 1918 (Y) // Hazîran 1918 / Vatana avdet belgesi ve 16 Ramazan 336, 25 Haz. 1334-1918 târihli Tanin gazetesi.
 
12/27 25 Kasım 1922 (Y) // 9 T.sânî 1338 (9 Kasım 1922) / TBMM Zabıt Cerîdesi

12/47 1925 (Y) // 1926

12/ 49 1926 (Y) // 1927

14/  "Ehemmiyyetli nir maksad içün temsîlât hikâyeler sûretinde yazılmışlar." http://www.risaletashih.com/index.php/musahhah-metinler/584-kuecuek-soezler-uestad-hattndan-yeniyazya-cevirime

15 *1926’da (Y) Türkçe olarak te’lif edilmiştir.  // 
1-  Barla'da te'lîfe başlama târîhi 1927.  http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/190-barlada-telife-balama-tarihi
2- Külliyâtın büyük ekseriyeti Türkçe te’lif edilmiş. Ma‘lûmu i‘lâma ne hâcet? İstisnâları belirtmek yeterli olmaz mı?

15/4 lisân-ı hâliyle (lisân-ı hâli ile) (Y) (120 / Haş.’de; “.. fıtrat-ı insâniyet lisân-ı hâliyle,..” tam yerinde.) // lisân-ı hâl'le (lisân-ı hâl ile/ 16:15 ; 120:9 ; 361:3 ; 909:2, 5 ve Os.Sözler (matbû’). Şuâ'lar.1997,45:29, http://www.erisale.com/#risaleContentId_895241632 ve en mühimmi Hz. Üstâd'ın kendi hattı Birinci Söz http://www.risaletashih.com/index.php/musahhah-metnler/433-uestad-hatt-birinci-soezden

Arşiv Belgeleri Işığında BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ ve İLMÎ ŞAHSİYETİ – 2, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, s. 816'daki Hâfız Ali Ağabey hattı nüshada da; "Lisân-ı hâl ile"

17/20 alt // Os. teksir Sözler'de ve Hayrat Neşriyat nüshasında   فَااضْرِبْ بِعَصَاَكَ الْحَجَرَ / http://kulliyat.risaleonline.com/?&Itemid=2# / Tesbit: Öğretmen Bahaddin

18/4 fiyat (?) // (+)fîat

25/15 müçtehit (Y) // müctehid
 
25/22 kalp (Y) // kalb
 
30/14 lilâlemîn (Y) // lil’âlemîn , li’l-âlemîn

32/21 hak-endîş (Y) // halk-endîş/ http://www.risaletashih.com/index.php/musahhah-metnler/467-uestad-hatt-knc-soez

33/6 musiki (Y) // mûsîka / Os. matbû' Sözler ; mûzîka (muzıka) / Üstâd hattı İkinci Söz.  http://www.risaletashih.com/index.php/musahhah-metnler/467-uestad-hatt-knc-soez
 
33/12 Batnındaki (Y) // Bâtınındaki / http://www.risaletashih.com/index.php/musahhah-metnler/467-uestad-hatt-knc-soez

37/22 ise; dâiresi , // (+)ise, dâiresi;
 
37/24 zayıf (Y) // zaîf
 
38/2 mesele // (+)mes’ele

39/3 (Os. teksir Sözler'de, 4. Söz'ün başında Besmele-i Şerif'den sonra,  إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا âyeti ve "Ve kàle Rasûlullah (sallallâhü aleyhi ve sellem)" ibâresi bulunuyor. / [Öğretmen Bahâeddin Bey'in beyânına göre; tesbit, Tenvir Neşriyât'tan MUHAMMED ALİ Kardeşimize âid.]
 
42/10 tayınat (Y) // ta’yînât
 
47/4 deruhte (Y) // der’uhde , der-uhde
 
47/24 firavun (Y) // fir’avun, fir’avn
 
48/9 dürbün (Y) // dûrbîn
 
49/13 sümbül (Y) // sünbül
 
50/Lç. kavvad (ma‘nâ eksik) : deyyus, pezevenk

53/2 (Os. teksir Sözler'de, "Yedinci Söz" ibâresinden sonra Besmele-i Şerif ve 2 Âyet-i Kerîme bulunuyor.) / Öğretmen Bahâeddin Bey'in yardımları ile.

 alt
 
55/10 aslan // (+)arslan / diğer nüshalar
 
57/13 “.. fakr ile fahretmişler.” (ilgili H.Ş. dipnot olarak belirtilebilir)
 
57/25 tembel (Y) // tenbel / dn.
 
67/10 revak-ı uhrevî // revâk-ı uhreviyye / Os. matbû' Sözler
 
72/6 vazedilmiş // (+)vaz’edilmiş
 
73/12 ifham (Y) // ifhâm / Os. matbû' Sözler ; Lem’alar,2005:17
 
73/23 teheccüt (Y) // teheccüd
 
77/13 Rabb-i Âlâ (Y) // Rabb-i A’lâ
 
84/16 kaybolur( Y) // gàib olur / Os. matbû' Sözler
 
93/2 vaat (Y) // vaad, va’d
 
104/13 memurdur // me’mûrudur / Os. matbû' Sözler ; S.1998
 
110/16 intifa (?) // (?)intıfâ (“tı” ile) / (Os. matbû' Sözler) : sönme
 
110/16 intifa (?) // (?)intifâ (“te” ile) / (Os.Zülfikàr) :yok olma, ortadan kalkma
 
112/2 ve hikmet (?) // (?)ve o hikmet / Os. matbû' Sözler
 
113/24 hacat (Y) // hâcet / Os. matbû' Sözler
 
116/1 sanat // (+)san’at
 
120/2 Hem o , salât-ı kübrâyı // (+)Hem o salât-ı kübrâyı
 
129/6 derakap (Y) // der’akab , der-akab
 
134/7 vaat ve vait (Y) // vaad ve vaîd , (+)va’d ü vaîd
 
137 üç paragraf teke inerse dahâ iyi olur)/ Os. matbû' Sözler
 
143/11 iptilâ // (+)ibtilâ
 
143/Lç. meydân-ı ibtilâ (anlam Y) : imtihân meydânı
 
148/Lç. derdmend : (Lç.’ye konulmalı)
 
164/13 ayat // (+)âyât
 
164/Lç. âyât (anlam Y) : Kur’ân âyetleri
 
170/21 Kâinâtın (Y) // Kâinât / Os. matbû' Sözler
 
171/7 ambar( Y) // anbar
 
195/7,8 (mükerrer ibâre)
 
202/Lç. gûnâgûn (yanlış ma’nâ) : rengârenk, çeşit çeşit
 
212/13 mihrak // mihrâk (“kaf” ile) / Os. matbû' Sözler
 
212/Lç. nokta-i mihrâkıyye (Y) : yakıcı nokta , odak (‘290,474 , 1101’/Lç.)
 
218/8 azam-ı mahlûkat (Y) // a’zam mahlûkàt / d.n.
 
218/10 tilmiz-i mütevâzidir (Y) // tilmizi mütvâzi’dir / Os. matbû' Sözler
 
223/5 “kıyâmet..” kelimesinde “çeker” eksik! (Y)
 
225/8 Kur’ân-ı mu’cizülbeyan’ı (Y) // Kur’ân-ı Mu’cizü’lbeyân’ın/ Os. matbû' Sözler ve Sözler,1960
 
226/hş. vakıa // (+)vak’a / Os. matbû' Sözler
 
236/8 tembih (Y) // tenbih
 
257/Lç. musannif (Y) : kitap tertip eden
 
265/4 levh-i mahfuz // (+)Levh-i Mahfûz / 263:23
 
273/Lç. intifâ : yok olma (“intıfâ: sönme” değil) / Os. matbû' Sözler

277/17 şirkâlûd // (+)şirk’âlûd, şirk-âlûd

278 * 1933’ (?) (metinde geçen Erzincan depremi 1939’da ?) / http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/754-nur-risalelerinin-telif-kronolojileri-uezerine

281/2 aynı gazap // (+)ayn-ı gazab
 
290/12 sanaten // (+)san’aten
 
290/25 sanaviye // (+)san’aviyye
 
292/Lç. Müdebbir (?) : (anlam eksik)
 
293/Lç. istikbâl-i siyâsî : (Lç.ye konulmalı)
 
299/ 7 ifhâm (Y) // ifhàm (“ha” ile) / Os. matbû' Sözler
 
299 *(“Türkçe olarak ” ibâresi bir tek burada konulmamış, doğru da olmuş.)
 
299/Lç. iskât (ma‘nâ, Y) : susturma , cevap veremez hâle getirme (“iskàt” değil!)
 
305/9 tasnîât : (Lç.ye konulmalı)
 
306/Lç. cevârih (ma‘nâ,Y) : el, ayak gibi a’zâlar
 
315/Lç. cüz-i hakîkî (?) // (+)cüz’î-yi hakîkî / metin
 
315/Lç. cüz-i müşahhas (?) // (+)cüz’î-yi müşahhas / metin
 
316/19 âyinedir (Y) // ayndır / S. 1998
 
334 (tırnak içerisindeki mısrâın şâiri dipnot olarak belirtilse..?)
 
355 (sayfanın başında ve sonunda Fârisî ibârelerde sehivler var)
 
361/9, Name-i nurîni Hikmet.. (?) // (?)Nâme-i nûrîn-i Hikmet../ 982/19 Os. matbû' Sözler ; (?)Nâme-i (nûrîn) Hikmet../ Os.Mek.
 
363/19 cüz-i ihtiyar (?) // (+)“cüz’î ihtiyâr” veyâ,“cüz’iyy-i ihtiyâr” / Os. matbû' Sözler
 
364/Lç. mahal (?) : (anlam yetersiz)
 
369/Lç. begün (Y) // begün tevbe
 
369/16 (sondan evvelki kelimede eksiklik var)
 
375/sn saffet (Y) // safvet / Os. matbû' Sözler (Lç.ye konulmalı)
 
380/16 Bayezit-i Bistamî (Y) // Bâyezîd-i Bistâmî
 
386/15 (harf hatâsı)
 
388/1 (cümlenin başı eksik)
 
391/2 lütf (Y) // lutf (“tı” ile)
 
401/10 vücûh-i irşâdî (?) // (+)vücûh-i irşâdı
 
409/Lç. fonograf (ma‘nâ muğlak) : gramofonun ilkel şekli (gramofon: ses ve mûsikî kaydedilmiş plak çalan makine)
 
413/27 Hanîfen Müslîmen (Y) // Hanîfen Müslimen
 
422/Lç. “imtihan” mükerrer!
 
472/7 hem bir her (Y) // her bir / Os. matbû' Sözler
 
492/16 kulağına (Y) // kulağını
 
485/18 tevhit (Y) // tevahhud / Sözler,1960 , 1998
 
509/Lç. (şekàvet : anlamdaki “son kelime”?) 

523/16, Lç.  aşr-i mişar // öşr-i mi'şâr 

532/Lç. (“basîr” burada esmâ-i hüsnâdan değil)
 
555-56 (sûre isimleri Kur’ân hattı ile yazılsa dahâ iyi olmaz mı?)
 
561/18 tüfek // (+)tüfenk
 
572/Lç. suâl (Y) : istemek
 
576/Lç. rûzgâr : zaman (Lç.ye konulmalı)
 
582/Lç. huzûr (Y) : Allah’la berâber olma
 
608/7 cereyân-ı ‘tecrî’ (?) // (?)cereyân (tecrî) / Os. matbû' Sözler ve teksir Zülfikàr ,390
 
610/Lç. hurûf-u hecâiye ( ma‘nâ eksik!) : .. elif, vav, ye, he harfleri.
 
610/22 sakîl , ağır (burada bir eksiklik hissedilmiyor mu?) // (+)sakîl(ağır), hafîf/ 602:17; 610:27; 611:5, 12; 612:6, 7’ye kıyas (*)
 
613/4 ifhâm (imlâ,Y) // ifhàm (“ha” ile) / Os. matbû' Sözler
 
613/4 ifham (imlâ,Y) // ifhâm (“he” ile) / Os. matbû' Sözler ;  Mektûbât 2004, 18:13
 
621/28, ifhâm (imlâ,Y) // ifhàm (“ha” ile): ilzam etme
Lç.
 
654/27 .. olduğu, .. bir sözle, .. san’atçıkla, .. // .. olduğunu, .. bir söz, ..san’atçık, .. / Os.S.(teksir)
 
658/Lç. Râsih : (Lç.de yok)
 
664/28 da (Y) // de
 
664/Lç. sûretperest : (verilen ma’nâ metne uymuyor. Zâten metinde “sûretperestlik” geçiyor.
 
665/14 hidayeteda (imlâ yetersiz) // (+)hidâyet-edâ

666/2 bir // ve (Bahâeddin Sağlam)
 
670/Lç. necm : Kurân-ı Kerîm’in her def’asında inzâl olunan kısmı.(Lç.ye konulmalı)
 
683/Lç. seyrettirmek (anlam metne uymuyor) : hareket ettirmek, gezdirmek,..
 
698/18 emr-i nâfiz (Y) // emri nâfiz / Os. matbû' Sözler
698/Lç.
 
701/12 başında (Y) // başından/ Os. Zülfikàr ,450
 
705/1 hakikateda // (+)hakîkat-edâ
 
710/1 hasıf // (+)hasf /Lç.
 
719/13 “RIDVÂN..” ’da, “dat”’ın noktası eksik
 
728/16 muhatab (Y) // muhâtâbât/Os.S.(teksir)
 
732/9 bir nevi i’câz-ı kat’î bildim (Y) // bir nevi’ i’câzı kat’î bildim / S.1960 bir nev’-i i’câzı kat’î bildim / Os. matbû' Sözler 

759/Lç. ma‘lûl (Y) : müsebbep
 
775/17 fahir (Y) // “fahr”şeklinde yazılmalı. (“fâhir” ile karıştırılmaması için)
 
778/2 içtihat (Y) // 1960 baskısında “içtihad”(doğrusu “ictihâd”). Doğruya bir gidiş olması gerekirken.. sanki TDK ile yarış ediliyor!?
 
781/Lç. sinn-i temyiz (?) // (?):hak ile bâtılı ayırd etme yaşı (sinn-i teklif olan buluğ yaşı ile karıştırılmış olabilir mi ?). Sinn-i temyiz, Süfyan ibni Uyeyne için dört-beş yaş olmalı(?)
 
815/23 ayna (Y) // âyîne
 
816 (“İdrâk-i maâlî …” beytinin şâiri dipnot olarak belirtilse …)
 
816/Lç. etkıyâ-yi ümmet : (Lç.ye konulmalı)
 
819/18 hüsnüsanat (hüsn ü san’at) // (+)hüsn-ü san’at (hüsn-i san’at)
 
819/Lç. hüsn-ü san’at (hüsn-i san’at) (anlam Y) : güzel san’at, san’at güzelliği
 
819/18 kut-u kulûp (Y) // kùt-u kulûb (kùt-i kulûb)
 
821/15 cüz’ü küll (Y) // cüz’ü, küll
 
828/6 hukemâ-i işrâkıyyûn (?) // (+)hukemâ / Os. matbû' Sözler
 
848/14 … kurtaran saadet-i ebediyeyi .. // (+)… kurtaran, saâdet-i ebediyeyi .. / virgül!
 
851/11 muttarıda (?) // (+)muttaride
 
858/Lç. illiyyet , ma‘lûliyyet (Y) : sebebiyyet , müsebbebiyyet
 
865/Lç. mihver : eksen, yörünge (Y) // mihver : eksen

872/1  TILSIM-I KÂİNÂTI KEŞFEDEN KURÂN-I HAKÎM'İN MÜHİM BİR TILSIMINI HALLEDEN (virgül eksik!) //  TILSIM-I KÂİNÂTI KEŞFEDEN, KURÂN-I HAKÎM'İN MÜHİM BİR TILSIMINI HALLEDEN / http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/333-30-soezuen-balnda-virguel-var-m    

874/8 hat (Y) // hadd / Os. matbû' Sözler
 
882/1 hüsnümasnua (Y) // hüsnü, masnûa
 
882/6 hüsnüistihsan (Y) // hüsnü istihsân / Os. matbû' Sözler
 
893/2 imlâ (Lç.de yok) : söyleyip birine yazdırma
 
900/1 nüsuç-u levhiye // (+)nüsûc-i levhıye
 
901/22 hassâse ve şerâyin (?) // (+)hassâse ; ve , şerâyin
 
901/Lç. a‘sâb-ı muharrike ve hassâse (Y) : hareket ve his ileten sinirler
 
903/19 câmia (Y) // câmid
 
929/1 müşkülât (Y) // müşkilât
 
936/Lç. öşr-i mi‘şâr (anlam Y) : ondabirin ondabiri (yüzdebir)
 
959/2 kâselislerin (Y) // kâselislerinin/ Os. matbû' Sözler
 
961/1 (mükerrer kelime)
 
969/Lç. atkı (Lç.de yok) : dokumada üste gelen , enine atılan iplik
 
982/14 nokta muzlim // nokta-i muzlim / Os. matbû' Sözler
 
986/Lç. yay (Lç.de yok) : (dokuma tezgâhında mekikle berâber kullanılan bir parça olsa gerek)
 
1002/15 fülânün tavîlünnecat (Y) // filânün tavîlünnecâd/ Os. matbû' Sözler
 
1003/9, rahîmler (?) // (+)râhimler / Os.S. ve A‘râf ,151,..
1003/Lç.
 
1007/17 hüsnünûr (hüsn ü nûr) // (+)hüsn-ü nûr (hüsn-i nûr) / Os. matbû' Sözler
hüsnübasar (hüsn ü basar) // (+)hüsn-ü basar (hüsn-i basar)
 
1007/18 hüsnükelâm (hüsn ü kelâm) // (+)hüsn-ü kelâm (hüsn-i kelâm)
 
1007- hüsnüsîret (hüsn ü sîret) // (+)hüsn-ü sîret (hüsn-i sîret)
 
1042 hüsnüsûret (hüsn ü sûret) // (+)hüsn-ü sûret (hüsn-i sûret)
hüsnükerem (hüsn ü kerem) // (+)hüsn-ü kerem (hüsn-i kerem)
 
1013/1 cemâlî (Y) // cemâli
 
1020/4 İkinci (?) // (?)İki / S.1960 , S.1998 ;Os. matbû' Sözler 

1021 pergel (Y)/ / pergâr / Os. matbû' Sözler
 
1032/12 sefahat (?) // (+)sefâhet
 
1053/25 tarttırsın (?) // (?)tatdırsın / Os. matbû' Sözler, S.1998
 
1058/12 âlimakam (Y) // âlîmakàm
 
1078/4 keşmekeş ve (?) // (+)keşmekeş , ve
 
1081 (ikinci âyette son hemze çekerli olacak)
 
1100 sıfat (Y) // sıfât / Os. matbû' Sözler
 
1120/Lç. cevârih (yanlış ma‘nâ) : / ‘cevâhir’ le karıştırılmış
 
1127/sn Rûmî târihle (Y) 1337-1339 // Rûmî ve Hicrî târihle; 1337(Rûmî)-1339( Hicrî)
 
1132 emnüeman (?) // (?)emni emân / Os. matbû' Sözler
 
1134/Lç. şüphe-i târık (ma‘nâ Y) / ( buradaki kelime , ‘tarîk’ değil, ‘târık’)
 
1134/19 bâvehim (?) // (+)bâvehm-i / Os. matbû' Sözler
 
1135/Lç. ey (Lç.de yok) : bak, dinle, dikkat et, yâhûd
 
1137/1 izzet ve azamet (?) // (?)izzet-i azamet / Os. matbû' Sözler:863
 
1140/Lç. incizap : çekim gücüne kapılan, çekilen (Y) // incizâb : çekim gücüne kapılma, cezb edilme, çekilme
 
1141/2 sümbül (Y) // sünbül / d.n.
 
1142/12 ( ‘vav’ yok)
 
1146/Lç. mubtıl : (Lç.de yok)
 
1153/4 Sedâ-i ihtilâli, vâveylâ-i intikami, (?) // (+)Sadâ-i ihtilâlî, vâveylâ-i intikàmî, / Os. matbû' Sözler
 
1155/1 ceza‘ (okunuş?) // (+)cez’
 
1155/4 ceza’a (okunuş?) // (+)cez’a
 
1163/Lç. şerâyi‘ : (Lç.de yok)
 
1165/dn (M. Sungur’un notu yok) (?) / (+)Os. matbû' Sözler
 
1166/1 tinnîn (Y) // tinnîneyn / Os. matbû' Sözler 

1172/Lç. zarûre-i nâşie : (Lç.deyok)
 
1175/1 ve hem (Y) // vehim / Os. matbû' Sözler 

1182/14 mahşûş (Y) // mağşûş/ Os. matbû' Sözler 

1189/10 keyfiyeti (?) // (+)keyfiyetî / Os. matbû' Sözler
 
1189/20 hoca-i dânâ // (+)hâce-i dânâ / Os. matbû' Sözler 

1190/11 “tı” (Y) // “zı”
 
1192/6 kulûplarda (Y) // kulûblerde
 
1193/2 Ağrı Dağı // (?)Eğri Dağ / Os. Zülfikar ve Os. D.H.Ö.
 
1194/1, Âlimü’l-Guyûb (Y) // Âlemü’l-Guyûb / Os. matbû' Sözler
Lç.
 
1194/9 sırr-ı teşriî (?) // (+)sırr-ı teşrîi
 
1197/9 ervahıyla (Y) // ervah ile / Os. matbû' Sözler
 
1197/13 ma’kis (Y) // makîs
 
1197/Lç. makîs: aksetme(Y), karşılaştırma, .. // makîs: karşılaştırma, ..
 
1197 (Lemaât ve Hak. Çek.de 1 sayfa dahâ var)(?)
 
1205/Lç. yoldaş-ı hüşyar (Y) // yoldaş-ı hüşdâr / metin
 
1209/Lç. şehrayin-i Rahman (Y) // şehr-i âyine-i Rahmân / metin
 
1209/Lç. râz : (Lç.de yok)
 
1211/7 kalb-i hüşyâr (?) // (+)kalbi hüşyâr / Os. matbû' Sözler
 
1213/2 mültez (anlamı :?) // (+)mütelezziz / 1960 ; Os. matbû' Sözler
 
1213 (Os. matbû' Sözler'de, Anglikan Klisesine Cevâb’tan evvel 10-12 sayfa daha var)(?)
 
1214 (Os.S.de 4 sayfa kadar daha var) (?)
 
1255/8 (ilk “rı” esre değil ötre olacak)
 
1310/3 Sibirya (Y) // Kostroma/ 1475 . (Sibirya, Asya’nın kuzeyini kaplayan kıt’a büyüklüğünde bir bölge. Kostroma, Avrupa’da Moskova’nın kuzeydoğusunda bir yer.)
 
1473/‘10’ fâil-i meçhul (Y) // fâili meçhûl
 
1475/‘15’ Müttefikler (?) // (+) İ’tilâf Devletleri (Mü’telifler)

1475/'17' Rusya'daki ... fîrar etti. // Fîrar 1918 bahârında.

1475/'18' Varşova, Berlin, Viyana .. //Petersburg, Varşova, Viyana, Sofya ..
 
1476/’22’ 19 Kasım (Y) // 9 Kasım/ TBMM Zabıt Cerîdesi
 
1477/‘23’ 1 Şubat (Y) // 19 Ocak / B.T.B.S.N., N.Şahiner

1477/'1925' (Y) // 1926 http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/186-sueguen-btunc

1477/'1926' (Y) // 1927
 
 
1330. sayfadaki Âyet Metinlerinin okunuşları ( ne demekse!? ) 1336’ya, 1336’daki Âyetlerin okunuşları(!?) 1330’a kaymış. 1337 ile 1343 arasında da öyle !


B.Tunç
 
(Y): yanlış        (?): tetkîki / îzâhı?         (+): tercih

(*):

İşte: 

alt
(ilâ âhir.)

İşte şu âyette bütün hurûf-i hecâ mevcûddur. Bak ki, sakîl, ağır bütün aksâm-ı hurûf berâber olduğu hâlde, selâsetini bozmamış; belki, bir revnak ve muhtelif tellerden mütenâsib, mütesânid bir nağme-i fesâhat katmış. Hem, şu lem’a-i i’câza dikkat et ki, hurûf-i hecâdan yâ ile elif en hafîf ve birbirine kalbolduğu için iki kardeş gibi herbirisi yirmibir kere tekrârı var. م ile ن Hâşiye birbirinin kardeşi ve birbirinin yerine geçtiği için herbirisi otuzüçer def’a zikredilmiştir.  ص , ش , سmahreççe, sıfatça, savtça kardeş oldukları için herbiri üç def’a; غ , ع kardeş oldukları hâlde, ع dahâ hafîf altı def’a, غ sıkleti için yarısı olarak üç def’a zikredilmiştir…” ve ta’kip eden kısımda, “hafif”, “sıklet”, “sakîl” kelimeleri tekrar ettiğ hâlde “ağır” kelimesi geçmemektedir. Kanâatimce bu kelime, “sakîl”in Türkçesi olarak parantezde zikredilmiş olmalıdır. Parantezden sonra da, -mevzûun siyak ve sibâkından- “hafîf” kelimesin bulunması mukadder görülmektedir. Yoksa muvâzene bozuluyor. Okuyucunun ferâsetine mi bırakılmıştır, bir kâtip hatâsı olarak atlanmış mıdır!?.. Enine-boyuna araştırılması gerek!...

 
Mukadder cümlenin şöyle olması kuvvetle muhtemeldir: “Bak ki, sakîl (ağır), hafîf bütün aksâm-ı hurûf berâber olduğu hâlde, selâsetini bozmamış;…”. Ya da şöyle: “Bak ki, sakîl, hafîf bütün aksâm-ı hurûf berâber olduğu hâlde, selâsetini bozmamış;…”