Anasayfa TESBİTLER Eski Said Dönemi EserleriEski Saîd Dönemi Eserleri, Yeni Asya, Mart 2009
 
 
Not-1: Nâşirlerimiz yeni tarz basımlarda imlâ mes'elesini kökten halletmiş görünüyorlar (!). Türkçenin gelişmesine katkılarından dolayı(!) son yılların en yüksek üstün hizmet ödülü kendilerine verilmeli. TDK'ya teklif olunur.. Nobel edebiyat ödülü adaylığı bile düşünülmeli.

Not-2: Hutbe-i Şâmiye ile ilgili tesbitlerde,  A. Nazif Ağabey tarafından 1950'lerde teksir edilen, Hazret-i Üstâd'ın tashîhinden geçmiş "El-Hutbetü'ş-Şâmiyye" nüshası esas alınmıştır.
                 
B. TUNÇ

*********** 

5/Ntk  * Meşrûtiyetin îlânından evvel (?) / ("Meşrûtiyetin îlânının hemen sonrasında" dahâ uygun)

12      *
1925 yılında sürgün edildiği Burdur’da / * 1926 yılında sürgün edildiği Burdur’da 
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/186-sueguen-btunc
 
         * Târihçe-i Hayâta da dercettiği / * Târihçe-i Hayâta da bir kısmını dercettiği   
     
13      * Van Vâlisi İşkodralı Tâhir Paşanın / * Eski Van Vâlisi İşkodralı Tâhir Paşanın http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/136-bediuezzamanin-hayatindan-tesbtler
 
13, 995 * II. Meşrûtiyetin îlânı ile serbest bırak.. / * II. Meşrûtiyetin i'lânından önce serbest bırak.. (Mufassal T. Hayât)
 
14      * veyâ Dîvân-ı Harb-i Örfî / * yâhud Dîvân-ı Harb-i Örfî (s.111)
 
15      * 1925 yılının / * 1926 yılının
 
         * 25 Ocak 1926’da / * 1927 Ocak sonu – Şubat başları
 
22      * 19 T.sânî 1324 / 25 Şevvâl 1326, [6] T.sânî 1324, 19 T.sânî-i Efrencî 1908

39      * söslendim / * seslendim / tesbit: M.S. Mardin

47      * İLMİYE / Klışe başlık.. Metinle ilgisi yok.. http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/768-fade-i-meram

51      * sayfa. 1 / sayfa: 3

53      * sayfa: 1 / sayfa. 1, 2

53      * Cumhûriyet ve demokrat ma'nâsındaki / (Bu ilâveye neden gerek duyuldu?) / tesbit: M.S. Mardin / * (1954’lerde teksir edilen ve üzerinde Hz. Müellifin kendi eli ile yaptığı değişiklikler olan bir nüsha elimde bulunuyor. Bu nüshanın sonunda tek bir ek yok. Dipnot-1’de zikredilen nüsha hakkında dahâ fazla bilgi gerekiyor. Osmanlıca mı, yeniyazı mı? Değişiklik kim/ler tarafından yapılmışsa, belgesi?../ B.T.)

53      * ve Cumhûriyeti / (Bu ilâveye neden gerek duyuldu?) / tesbit: M.S. Mardin / * (Değişiklik kim/ler tarafından yapılmışsa, belgesi?../ B.T.)

55      * 
Kur’ân’ın knûni esâsîleri / *Şerîat-i Garrâ / tesbit: M.S. Mardin / * (Değişiklik kim/ler tarafından yapılmışsa, belgesi?../ B.T.)
                         
66      * istibdad sümûmu / * istibdâd-ı semûmî
 
         * zulm tazyîkıyle / * ve zulm-i tazyîk ile
 
71      * kar’ulasa / * kar’ul-asâقرع العصى
        
101    * 4 Nîsan 1325 / * 5 Nîsan 1325

106    * 
7 Mart  / * 22 Şubat

107    * 17 Mart / * 4 Mart


107     * Ulemâ-i Ekra
t’tan / * Ulemâ-i Ekrâd’dan
 
113     * Üstâdımızın ifâdesiyle “bedbaht şâir” / * (Siyâk ve sibâkında A. Cevdet’e medih işmâm eden bu kısımdaki) “şâir-i bedbahtî” ifâdesi Üstâdımıza değil Ahmed Râmiz’e âid!.
 
114     *Said Nursî’yi / * Said Nursî’yi de
 
          * hoca-i dânâ / * hâce-i dânâ
 
115     * ona bağlanmak için lisân-ı hamâsetinden bu mezkûr mısrâ’larını / * ona ebedî bir râbıta-i aşkla bağlanmak içün, lisân-ı hamâsetinden meşhur Kahriyyât’ın ezcümle şöyle bir parçasını
 
116     * Nâşiri Ahmet Râmiz (RAHMETULLÂHİ ALEYH) / * Ahmed Râmiz
 
162     * Selâhaddin-i Eyyubî / Salâhaddîn-i Eyyûbî, Salâheddîn-i Eyyûbî  (صلاح الدين أيوبى)
 
168     * Rûmî 1326 (Mîlâdî 1910) / * Hicrî 1326,  * Rûmî 1324,  * Mîlâdî 1908 sonları - 1909 başları
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/136-bediuezzamanin-hayatindan-tesbtler

Bu durumda gelecek baskılarda tertib sırasında Nutk'u Makālât’ın önüne geçirmek uygun olacaktır.. 

          * 1908 ile 1910 arasına / * 2. Meşrûtiytin îlânından îtibâren 1909 yılı başlarına 

314     *
1911 senesi bahârında Şam’a gider. (?) / * 1910 güzünde veyâ kışında gitmiş olması dahâ kuvvetli ihtimâl. (bknz: MTH 1998)
 
         * Hutbe-i Şâmiyye’nin diğer adı olan “Devâü’l-Ye’s” / * “Devâü’l-Ye’s”, H. Şâmiyye’nin diğer adı değil, bir Zeylidir. (bknz: MTH 1998)
 
         * ilk baskı H. Şâmiyye’nin 1911’de … yapılmış olduğu kesindir.  / * Çok düşük bir ihtimâl. H.1330’un sâdece 10 günü 1911’in içindedir.      
 
316    * Risâle-i Nûr’un intişârı / * intişârı
 
         * çoğu elyazması ve / * çoğu elyazması ile
 
325     * bizler / * biz Kürdler
 
         * hayât-ı içtimâiyemize / * hayât-ı ictimâiyemizde
 
327     * ve İslâmiyete / * başka dîni İslâmiyet'e
 
329     * dîn-i haktaki / * dîn-i Hakk gibi
 
330     * ruhbanları / * ruhbânı
 
           * tutulmasına, inkisâfına (?) /
 
* 1- inkişâfına (Târihçe-i Hayâtta cümle şöyle: “Hem de İslâmiyet güneşinin inkişâfına ve beşeri tenvir etmesine mümânaât eden perdeler açılmağa başlamışlar.”)
 
* 2- Ya da cümle şu şekilde yeniden gerçeğe uygun olacak şekilde düzenlenebilir: “Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına (inkisâfına) sebep olan ve beşeri tenvir etmesine mümânaât eden perdeler açılmağa başlamışlar.”

[Metin üzerinde düzeltme yapılmaktan çekiniliyorsa en azından bu iki şık, dipnot olarak belirtilmeli]
 
335    * beşeri, istikbâlde o mu’cizâtın nazîrelerini terakkî ile vücûda geleceğine.. / * beşerin, istikbâlde terakkî edeceği o mu’cizâtın nazîreleri istikbâlde vücûda geleceğini..

[Değişik nüshalardaki farklılıklar dipnot olarak belirtilmeli ki, Nüsha Birliğinin yolu açılsın.]
 
337    * te’sis edilmediğinden / * teessüs edilmediğine bedel
 
339    * İşte, kâinâtta / * Mâdem, kâinâtta
 
340    * sıfatlarını / * sıfâtını
 
346    * .. mezkûr hakîkattir.
           İşte, Asr-ı Saâdetteki inkılâb-ı azîm, sıdk ile kizb.. / * .. mezkûr hakîkattir. İşte, Asr-ı Saâdetteki inkılâb- ı azîm!
           Sıdk ile kizb.. (yeni düzenleme, B.T.)
 
351    * hukuklarına / * hukùkuna
 
         * .. ihvân-ı Müslimîn!. “Biz zarar vermiyoruz…” diye, böyle özür beyân etmeyiniz. / * .. ihvân-ı Müslimîn, böyle özür beyân etmeyiniz ki; “Biz zarar vermiyoruz...”
 
          * Zannetmeyiniz ki;.. / * Ben bu ders makàmına çıkmadım ki, size nasîhat edeyim. Belki buraya çıktım..
 
          * küçük tâifelerin / * Kürd gibi küçük tâifelerin
 
353    * hiç bir dahâ / * hiç dahâ
 
359    * ra’d ve gökgürültüsü / * ra’d (gökgürültüsü)
 
362    * ve küfür dünyada dahi bir mânevî cehennem ve hakikî saadet-i beşeriyeyi mahvetmesi ve ölümü bir idam-ı ebedî mahiyetine getirmesini kat'î ve his ve şuhuda istinad eden Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerine havale edip kısa kesiyoruz. / 
          *
ve küfür dünyâda bir ma'nevî cehennem ve hakîkî saâdet-i beşeriyeyi mahvetmesi ve ölümü bir i'dâm-ı ebedî mâhiyetine getirmesini Risâle-i Nûr’un kat'î ve, his ve şuhûda istinad eden yüzer hüccetlerine havâle edip kısa kesiyoruz.
 
369    * berâ-i / * berây-i
 
          * 1. 1951 (?) / * 1954-55 de olabilir!  

          * 2. 61. sayfa / * 53. sayfa

          
* 3. 64. sayfa / * 56. sayfa
370    * sedâ / * sadâ
        
          * 1. 59 / * 51
           * 2. 75 / * 67
           * 3. 6674 / * 5866  
           * 4. 77 / * 69
           * 5. 93 / * 85
           * 6. 108 / * 100
371     * 1. 108 / * 100

         
* 2. 109 / * 101

         
* 3. 111 / * 103

          
* 4. 761 /601

         
* 5. 783 / * 623
483     * Başka mezheb hatâdır, sevâb(ثواب)a ihtimâli var. / * Başka mezheb hatâdır, savâb(صواب )a ihtimâli var.

483     * inhisar zihniyeti / inhisâr-ı zihniyyet

1) Sebîlü'r-Reşâd (1336), 2) Tenvir nüshası, 3) NurÂlemi.com

alt
"Sünûhat", 1336'da, "inhisar ziniyyeti".

612    
* 59. "Hadîs; ma’den-i hayât ve mülhim-i hakîkattir." / * 59. "Hadîs; ma’den-i hayât ve mülhem-i hakîkattir."
 
Vecîzede geçen “mülhem” kelimesi, A. Nazîf Ağabeyin teksir ettiği El-Hutbetü’ş-Şâmiyye’de ve yine teksir Mektûbât’ta, yanlış okumaya meydan verilmemek için hassaten harfleri harekelendirilmiş. 
http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/218-mulhimmimulhemmi

993     * 1897 Tâhir Paşa'nın konağında ikàmet etmeğe başladı. / * 1898 Tâhir Paşa'nın konağında ikàmet etmeğe başladı. / Tâhir Paşa'nın Van vâliliğine ta'yîni 1898.

994     * Bahîd / * Bâhid / Os. emirdağ L. / Bahît "بخيت" / Arşiv Belgeleri Işığında BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ ve İLMÎ ŞAHSİYETİ – 1, s.506'daki belge.
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
İstanbul – 2013

995     * 1909 İki Mek. Mus. .. eserini te’lîf etti / * 1909 İki Mek. Mus. .. eserini te’lîf ve neşretti
997    * Müttefikler Çanakkale Boğazı'nı ... / * İ'tilâf Kuvvetleri Çanakkale Boğazı'nı ...

997    
* Varşova, Berlin, Viyana .. (25 Haziran) / * Petersburg, Varşova, Viyana, Sofya ..(18 Hazîran)
           * Dâr.H.İsl. üyel. Atan. (26 Ağustos) / * Dâr.H.İsl. üyel. Atan. (04 Ağustos)
 
998     * A. Nursî … ilk T.H.  / * A. Nursî … "müstakil" ilk T.H. veyâ İkinci T.H. / İlk T.H. Müküslü Hamza tarafından te'lif edilmiş olmalı (1918)
999     * beyannâme (1 Şub.) / * beyannâme (19 Ocak)
          * 1925 / * 1926

          * 1926 (25 Ocak) / * 1927 Ocak sonları – Şubat başları

          * 1926 / * 1927
           
  

Son Güncelleme (Perşembe, 20 Mart 2014 18:04)

 

Yorumlar  

 
0 # Zehracan Çarşamba, 24 Haziran 2009
Emekleriniz icin Allah razi olsun abi..
basit gibi görünen, ve dikkate alinmayan hatalar, zamanla cogaliyor ve yazinin manasinida degistirebiliyo r.
Rabbim kolayliklar versin insaallah..
Cevap | Alıntı | Alıntı
 
 
+1 # M. Ali KAYA Salı, 12 Ocak 2010
Allah Razı Olsun. Nur Talebesi ehl-i tahkik olmalı" diyen üstada layık eylesin.. Amin!...
Cevap | Alıntı | Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile